Wokół osiedla Teatralnego
2018-08-03
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące os. Teatralnego:

Proszę o informację, jakie kroki podjął, a jakie jeszcze podejmie Wojewoda w sprawie wstrzymanej póki co przebudowy budynku na os. Teatralnym 19 w Krakowie.

Oto nasza odpowiedź:

Obecnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie toczy się jedno postępowanie związane ze sprawą osiedla Teatralnego.

Mianowicie inwestor złożył zażalenie na postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa wstrzymujące wykonanie przeniesienia pozwolenia na budowę (data wpływu do MUW: 27.07.2018 r.).

I tu zaznaczmy: pozwolenie na budowę jest z 5.10.2007 roku, przeniesienie pozwolenia na budowę – z 16.05.2018 r. Teraz Wojewoda Małopolski rozpatruje tylko zażalenie inwestora na postanowienie PMK odnoszące się do tej decyzji z 2018 roku, która wyłącznie przeniosła pozwolenie na budowę z jednego inwestora na drugiego. U Wojewody nie toczy się zatem żadne postępowanie dotyczące samego pozwolenia na budowę.

Zaznaczmy również, że postanowienie PMK, na które inwestor złożył zażalenie, jest elementem tzw. postępowania wznowieniowego (przeniesienie jest z 16.05.2018 r. i wznowienie postępowania również z br.). Co do zasady nie można wznawiać postępowań ot tak, po prostu. Wznowienie może mieć miejsce np. (bo to jest jedna z kilku przesłanek) wtedy, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję (czyli w tym przypadku – Prezydentowi).

Jest jeszcze drugi, bieżący wątek w sprawie. Otóż ponieważ mieszkańcy złożyli do Wojewody skargę (odnoszącą się do szeregu aspektów sprawy) – jesteśmy w trakcie jej rozpatrywania. Dlatego też 31.07. br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla, na którym mogli oni zwerbalizować swoje zarzuty (w trybie skargowym takie spotkania przedstawicieli MUW z autorami skarg są częstym działaniem). W związku z tą skargą wystąpiliśmy również o informacje w sprawie inwestycji przy os. Teatralnym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz.

Natomiast patrząc wstecz, można wskazać jeszcze następujące wydarzenia:

- 30.07.2010 roku Wojewoda Małopolski po przeprowadzeniu z urzędu postępowania – wydał decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 2007 r. (pozwolenia na budowę); inwestor od tej decyzji odwołał się do organu wyższej instancji, czyli do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; GINB uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia; związany decyzją organu wyższego stopnia Wojewoda Małopolski był zmuszony wydać decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 2007 r. (pozwolenia na budowę); - 15.06.2018 – otrzymaliśmy zawiadomienie PMK przekazujące WM wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku na os. Teatralnym o stwierdzenie nieważności decyzji z 5.10.2007 r.; nie mogliśmy tego zawiadomienia rozpatrzyć, gdyż nie otrzymaliśmy właściwych dokumentów (m.in. brak projektu budowlanego i brak akt sprawy dot. przeniesienia pozwolenia na budowę);

- 21.06.2018 – Prezydent wystąpił o wypożyczenie akt, które nam wcześniej przekazał w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wygaśnięcia pozwolenia z 2007 roku;

- 2.07.2018 – zwróciliśmy nieprawidłowo przekazane i niekompletne akta; stwierdziliśmy również, że wystąpienie o wypożyczenie akt jest bezprzedmiotowe (wszczęte postępowanie PMK o wygaszenie pozwolenia na budowę i tak miałoby pierwszeństwo przed ewentualnym postępowaniem o stwierdzenie nieważności tego pozwolenia).

Wspomniałam powyżej wszczęte przez Prezydenta postępowanie ws. wygaśnięcia pozwolenia na budowę (czyli tej decyzji z 2007 roku). U Wojewody w tej sprawie nic się na razie nie toczy. Natomiast Wojewoda będzie organem II instancji, jeśli od finalnej decyzji Prezydenta ktoś złoży odwołanie (inwestor albo strony postępowania).

20171220 infor
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj