O kontroli w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie
2018-09-28
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W sierpniu Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie, napisała do MUW w Krakowie w sprawie niestosownych praktyk, jakie miały miejsce w PDPS. Chodzi m.in. o catering, który na imieniny wicestarosty Krzysztofa Kasperka miały przygotować 25 lipca kucharki zatrudnione w placówce. Z wcześniejszej informacji biura prasowego wynikało, że starosta chrzanowski, jak i jego zastępca, zostali poproszeni o wyjaśnienie sytuacji. Po tym czasie miały zapaść decyzje dotyczące dalszych działań. Bardzo proszę o pilne przesłanie informacji, co wynika ze złożonych wyjaśnień i jakie działania w tej sprawie podejmie Wojewoda Małopolski. Czy pan wicestarosta Krzysztof Kasperek przedłożył rachunki, z których wynika, że zamówione posiłki zostały przez niego opłacone, a jeżeli tak to kiedy, komu, ile i dokładnie za jakie posiłki zapłacił (co wchodziło w skład poczęstunku). Czy zlecanie przygotowania poczęstunku na imieniny pracownikom podległej placówki jest zgodne z prawem i czy mieści się w granicach zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych, które przebywają w PDPS w Płazie? Pytam, bo pojawiły się tłumaczenia ze strony władz powiatu, że przygotowanie poczęstunku było częścią takich zajęć.

Czy służby wojewody zajmą się także sprawdzeniem pozostałych nieprawidłowości, do których miało dochodzić w PDPS w Płazie, a o których w innych pismach wspominają związki zawodowe.


Oto odpowiedź, którą przekazaliśmy:

1) Z wcześniejszej informacji biura prasowego wynikało, że starosta chrzanowski, jak i jego zastępca, zostali poproszeni o wyjaśnienie sytuacji. Po tym czasie miały zapaść decyzje dotyczące dalszych działań. Bardzo proszę o pilne przesłanie informacji, co wynika ze złożonych wyjaśnień i jakie działania w tej sprawie podejmie Wojewoda Małopolski.

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się do Starosty Chrzanowskiego o wyjaśnienia. Starosta w piśmie z 11 września 2018 r. odpowiedział, że w Domu Pomocy Społecznej w Płazie trwa kontrola, i że po jej zakończeniu przekaże wyniki. Wyników tych jeszcze nie otrzymano. Dopiero po otrzymaniu od Starosty wyników kontroli Małopolski Urząd Wojewódzki ustali, jakie działania należy podjąć.

2) Czy pan wicestarosta Krzysztof Kasperek przedłożył rachunki, z których wynika, że zamówione posiłki zostały przez niego opłacone, a jeżeli tak to kiedy, komu, ile i dokładnie za jakie posiłki zapłacił (co wchodziło w skład poczęstunku).

Małopolski Urząd Wojewódzki nie posiada żadnych potwierdzonych informacji w sprawie przygotowywania cateringu. W związku z tym na te pytania nie można odpowiedzieć.

3) Czy zlecanie przygotowania poczęstunku na imieniny pracownikom podległej placówki jest zgodne z prawem i czy mieści się w granicach zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych, które przebywają w PDPS w Płazie? Pytam, bo pojawiły się tłumaczenia ze strony władz powiatu, że przygotowanie poczęstunku było częścią takich zajęć.

Zlecanie przygotowania poczęstunku na prywatne imieniny pracownikom jednostki budżetowej, do której zakresu działań nie należy odpłatny catering jest niezgodne z prawem. Aby ustalić, czy w zaistniałej sytuacji podejmowane działania były zgodne z prawem, trzeba najpierw sprecyzować, co się wydarzyło. Na razie nie wiadomo dokładnie, co pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej tak naprawdę robili, dlatego też nie można działań oceniać. Można jedynie zauważyć, że zgodnie z przepisami domy pomocy społecznej prowadzą dla mieszkańców terapię zajęciową, a domy dla osób przewlekle psychicznie chorych, takie jak Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie, zajęcia rehabilitacji społecznej. W ramach tych zajęć mieszkańcy mogą ćwiczyć przygotowywanie posiłków (trening kulinarny, warsztaty kulinarne.)

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508) Wojewoda kontroluje jakość działalności Domu Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i jakość usług zapewnianych dla mieszkańców. Inspektorzy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie mogą prowadzić kontroli poza zakresem określonym w przepisach.

4) Czy służby wojewody zajmą się także sprawdzeniem pozostałych nieprawidłowości, do których miało dochodzić w PDPS w Płazie, a o których w innych pismach wspominają związki zawodowe.

Pisma przesłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczą sprawy cateringu. Poruszono w nich jedynie marginalnie zagadnienie wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników przygotowujących posiłek. Kontrola w tym zakresie wykracza poza kompetencje Wojewody i działania kontrolne w tym zakresie nie będą podejmowane.

20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj