Wokół wyroku dotyczącego finansowania zadań zleconych w 2011 roku
2018-12-21
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałabym poprosić Urząd Wojewódzki o komentarz na temat ostatniej wygranej w sądzie dotyczącej sporu z Krakowem. Sprawa dotyczyła finansowania zadań zleconych w 2011 roku.

Sąd Okręgowy orzekł, że państwo powinno zwrócić miastu ok. 4 mln zł, wraz z odsetkami, w związku z tym, że w 2011 roku miasto pokryło koszty realizacji zadań zleconych z własnego budżetu, a dotacja celowa była niewystarczająca. Wyrok nie jest prawomocny.

Czy mogłabym liczyć na rozmowę z Panem Wojewodą lub przesłanie przez Państwa Jego komentarza w tej sprawie?


Oto nasza odpowiedź:

Pozwanym w sprawie jest Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Małopolskiego i zastąpiony przez Prokuratorię Generalną RP jako ustawowego pełnomocnika.

Prokuratoria wystąpiła o uzasadnienie wyroku pod kątem oceny celowości wniesienia apelacji.

W procesie, o który Pani pyta, Miasto Kraków wystąpiło z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym kwoty 5 395 240 zł (pozwem były objęte zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami) realizowane w roku 2011). Po ekspertyzie biegłego kwota ta została zweryfikowana i Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że zwrócona ma zostać kwota 3 838 399, 22 zł.

Zaznaczmy, że takich spraw jak ta, w której zapadł wyrok, jest dużo w całej Polsce.

Wyjaśnijmy szerzej całą sytuację.

Gminy realizują zadania rządowe zlecone ustawami z zakresu m.in. spraw obywatelskich, czyli ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – zadania rządowe – gminy otrzymują dotację celową, przekazywaną z budżetu państwa przez wojewodów do poszczególnych gmin.

W latach 2010-2014 cała kwota – przyznana w budżecie państwa Wojewodzie Małopolskiemu jako dotacja na zadania zlecone gminom z zakresu spraw obywatelskich – dzielona była według ustalonego, opisanego niżej algorytmu (nie było jednolitego algorytmu dla wszystkich województw).

Mianowicie obliczenie należnej dotacji dla poszczególnych gmin województwa małopolskiego odbywało się następująco:

1) Gminy z terenu województwa małopolskiego przekazywały Wojewodzie Małopolskiemu sprawozdania z liczby zrealizowanych spraw według ustalonego katalogu zadań, obejmującego listę zadań i jednostkowy czas ich realizacji.

2) W ramach każdego z zadań obliczony został dla wszystkich jednostek iloczyn liczby wykazanych przez nią spraw oraz czasu realizacji jednej sprawy. W ten sposób otrzymano czas realizacji danego zadania w każdej jednostce w skali roku. Suma powyższych iloczynów stanowiła czas realizacji zadania w skali roku dla całego województwa.

3) Zsumowane zostały roczne czasy realizacji wszystkich zadań i otrzymano łączny czas realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w skali roku dla całego województwa.

4) Następnie obliczono procentowy udział czasu realizacji każdego zadania w łącznym czasie realizacji wszystkich zadań.

Krótko mówiąc – wysokość dotacji celowej była ustalana w oparciu o ten ściśle ustalony algorytm.

Podkreślmy przy tym, że Miasto Kraków realizuje około 30% spraw całego województwa z zakresu spraw obywatelskich i w poszczególnych latach otrzymywało 30% środków przekazanych Wojewodzie Małopolskiemu z budżetu państwa na ten cel.

Wskazać też trzeba, że małopolskie gminy w latach 2010 - 2015 otrzymały nieodpłatnie z MSWIA sprzęt informatyczny do realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich:

• 182 serwery -w tym 1 serwer Miasto Kraków

• 871 stacji komputerowych – w tym 103 komputery Miasto Kraków

• 865 drukarek - w tym 109 drukarek Miasto Kraków

• 508 skanerów - w tym 105 skanerów Miasto Kraków.

Dodatkowo w 2018 r. małopolskie gminy otrzymały środki finansowe w kwocie 422 684 zł na zakup 842 czytników do e-dowodów, w tym Miasto Kraków 48 694 zł na zakup 97 czytników.

W procesie, w którym przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapadł ostatnio wyrok, wykazywaliśmy głównie, że wynagrodzenie pracowników gminy było wyższe niż wynagrodzenie w analogicznym okresie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, choć realizowali oni porównywalne zadania. Podkreślaliśmy też m.in., że liczba pracowników gminy zatrudniona do realizacji zadań zleconych była wyższa w stosunku do liczby realizowanych spraw. Nasze wątpliwości budziły też koszty wykazywane przez gminę, np. koszty niektórych delegacji czy wydatki na uroczystości związane bardziej z promocją miasta niż z zadaniami rządowymi.

Dodajmy, że od 1 stycznia 2015 r. kwota dotacji dla gmin jest obliczana zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów – jednolitym dla całego kraju – algorytmem obliczania wysokości dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich.

Kwota dotacji uzależniona jest od liczby spraw wykonanych przez gminę i obejmuje wszystkie koszty danej jednostki związane z realizacją wymienionego obszaru zadań, gwarantując jednocześnie wzrost środków na ich realizację wraz ze wzrostem liczby wykonanych przez gminę spraw.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj