Wokół strefy czystego transportu „Kazimierz”
2019-04-15

Otrzymaliśmy pytanie prasowe o ocenę nadzorczą uchwały Rady Miasta Krakowa z 6 marca 2019 r. w sprawie strefy czystego transportu „Kazimierz” w Krakowie.


Oto nasza odpowiedź:
W toku oceny nadzorczej uchwały nr IX/154/19 Rady Miasta Krakowa z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z 19 grudnia 2018 r. nr III/27/18 w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu „Kazimierz” Wojewoda Małopolski powziął istotne wątpliwości dotyczące kwestii proceduralnych i błędów natury legislacyjnej. Z uwagi na dostrzeżone uchybienia organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze i wystąpił do Rady Miasta Krakowa o wyjaśnienia i zajęcie stanowiska.
W kontekście przedstawionych wyjaśnień oraz całościowej analizy sprawy organ nadzoru uznał, że w sprawie występują uchybienia na tyle istotne, iż właściwe jest skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w celu oceny zgodności z prawem uchwały przez sąd administracyjny.
Nasze wątpliwości dotyczą – ogólnie rzecz ujmując:
1) nieprzestrzegania procedury podejmowania uchwały – poprawki wprowadzone do projektu uchwały znacząco wykraczają poza jego pierwotny zakres i jako takie winny być przedmiotem odrębnego procesu uchwałodawczego,
2) uchwała zawiera niejasne, niezdefiniowane pojęcia (m.in. kontrahent, klient, osoba zależna), co może wpływać na jej nieprecyzyjne stosowanie,
3) uchwała z 6 marca 2019 r. w znaczący sposób modyfikuje zapisy uchwały z 19 grudnia 2018 roku, a jej obecny kształt w ocenie organu nadzoru w istocie wypacza sens ustanowienia strefy czystego transportu na podstawie upoważnienia ustawowego wynikającego z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Zakres i charakter naruszeń prawa przy podejmowaniu niniejszej uchwały w ocenie organu nadzoru stanowią o konieczności oceny tych naruszeń przez sąd administracyjny. W związku z powyższym organ nadzoru zdecydował o skierowaniu skargi do WSA w Krakowie z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwały RMK z 6 marca 2019 r. w całości. Skarga Wojewody Małopolskiego jest w trakcie opracowywania. Jednocześnie Wojewoda Małopolski wyraża nadzieję, iż powyższe działania organu nadzoru pozwolą radnym na głębszą refleksję nad formą i treścią uchwały oraz kierunkiem dalszych działań w kwestii strefy czystego transportu „Kazimierz”.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj