Wokół jednego z odwołań od decyzji dotyczących pozwoleń na budowę
2019-04-01

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

1. Czy posiadają Państwo informacje, że Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję z dnia 12.06.2018 r. bez uwzględnienia treści pisma Sienna Apartamenty sp. z o.o. z dnia 12.06.2018 r., a jeśli tak, to dlaczego?
2. Czy prawdą jest, że Prezydent Miasta Krakowa nie zweryfikował oświadczenia Rafis Group Ziętek spółka jawna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu wyjaśnienia stanu faktycznego, zwłaszcza po otrzymaniu pisma Sienna Apartamenty sp. z o.o. z dnia 12.06.2018 r.?
3. Czy Prezydent Miasta Krakowa był zobowiązany zawiadomić Odwołującego się o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości złożenia końcowego oświadczenia w określonym terminie, a do upływu tego czasu (pismo Sienna Apartamenty sp. z o.o. z dnia 12.06.2018 r.) – był zobowiązany wstrzymać się z wydaniem decyzji z dnia 12.06.2018 r.?
4. Sienna Apartamenty sp. z o.o. była pozbawiona prawa do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym przed Prezydentem Miasta Krakowa sygn. akt: AU-01-3.6740.2.326.2018.BLE?
5. Czy Prezydent Miasta Krakowa w sprawie sygn. akt: AU-01-3.6740.2.326.2018.BLE nie zażądał od pełnomocnika wielu Stron dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictw (do akt załączono tylko kserokopie pełnomocnictw bez urzędowego poświadczenia odpisów pełnomocnictw)?
6. Czy Prezydent Miasta Krakowa przed wydaniem decyzji z dnia 12.06.2018 r. nie ustalił, czy na działce nr 247, należącej do Sienna Apartamenty sp. z o.o., znajdują się przypory muru granicznego?
7. Dlaczego Prezydent Miasta Krakowa nie ustalił w decyzji z dnia 12.06.2018 r., że Rafis Group Ziętek spółka jawna ingeruje w nieruchomość na działce nr 247, należącą do Sienna Apartamenty sp. z o.o. (m.in z uwagi na istnienie przypór)?
8. Dlaczego zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Prezydenta Miasta Krakowa zostało wydane dopiero w dniu 10.05.2018 r. i nie zostało nigdy wysłane do doręczenia Siennej Apartamenty sp. z o.o.?
9. Dlaczego Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję z dnia 12.06.2018 r., mimo braku w aktach ekspertyzy technicznej z lutego 2018 r., o której mowa w piśmie z dnia 12.02.2019 r. (data prezentaty Urzędu 12.02.2019 r.) o nazwie: „Ekspertyza techniczna wraz z ogólną oceną stanu technicznego budynków sąsiednich i określeniem wpływu planowanej inwestycji na oficyny budynków zlokalizowanych przy Małym Rynku 4, Siennej 14 oraz muru granicznego stanowiącego wschodnią ścianę elewacyjną oficyn budynków 5 i 6 przy Małym Rynku w Krakowie”?
10. Czy prawdą jest, że w aktach sprawy zalega na k. 345 ekspertyza techniczna z lutego 2018 r. (str. 27), o nazwie: „Ekspertyza techniczna wraz z ogólną oceną stanu technicznego budynków sąsiednich i określeniem wpływu planowanej inwestycji na budynki zlokalizowane przy Małym Rynku 4 oraz 7 w Krakowie” i wskazuje w pkt 3.2.2 Warunki wodno-gruntowe: „Na podstawie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej w kwietniu 2018 roku (…)”, co oznacza, że ekspertyza techniczna, opracowana w lutym 2018 r. nie mogła uwzględniać dokumentów, które powstały później, tj. w kwietniu 2018 r., i może to prowadzić do wniosku, że ekspertyza nie mogła powstać w lutym 2018 r.?
11. Czy prawdą jest, że przekrój przez oficynę kamienicy Mały Rynek 6 skala 1:100, Fragment rzutu piwnicy skala 1:100 z dnia 09.12.2018 r. (w aktach) stanowi, że ze względu na brak fundamentów pod przyporami zachodzi konieczność podbicia ścian na całej długości od strony działki nr 247 do poziomu fundamentów budynku oficyny na działkach nr 255 oraz 256?
12. Czy dotarły do Państwa informacje, jakoby Rafis Group Ziętek spółka jawna miało pełną świadomość zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia osób przebywających w przyszłości na działce nr 247 z epicentrum w obszarze podwórka, jakie może spowodować realizacja Inwestycji, co potwierdzają akta sprawy?
13. Czy prawdą jest, że w dokumentacji projektowej brak jest analizy nośności fundamentów pod nadbudowanym budynkiem?
14. Czy prawdą jest, że w dokumentacji projektowej brak jest poziomu posadowienia fundamentów, jak i badań geologicznych określających parametry mechaniczne gruntu pod fundamentami, co – według fachowców w tej dziedzinie – W TAKICH WARUNKACH PROJEKTOWYCH JEST BŁĘDEM PROJEKTOWYM?
15. Czy prawdą jest, że przy niedostatecznej nośności istniejących fundamentów jakakolwiek zmiana obciążeń może doprowadzić do katastrofy budowlanej z zawaleniem się obiektu włącznie?
16. Czy prawdą jest, że jakikolwiek stan awaryjny ściany zlokalizowanej w granicy działek stwarzać będzie zagrożenie życia i mienia osób przebywających na działce nr 247 z epicentrum w obszarze podwórka?
17. Czy prawdą jest, że dokumentacja projektowa jest niekompletna?
18. Czy prawdą jest, że w dokumentacji projektowej brak jest stosownej dokumentacji geotechnicznej zawierającej badania geologiczne i analizę stabilności fundamentów, w szczególności ściany granicznej z posesją sąsiednią na dz. nr 247?
19. Czy prawdą jest, że w części projektowej brak jest szczegółowej propozycji zabezpieczenia całej ściany (część nadziemna wraz z fundamentami) ograniczającej podwórko posesji przy ul. Siennej 14?
20. Czy prawdą jest, że brak rozpoznania, o którym mowa wyżej, może doprowadzić do niekontrolowanej katastrofy budowlanej w trakcie realizacji projektu?


Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski jako organ II instancji ws. postępowań wszczętych przez wniesienie odwołania od decyzji dotyczących pozwoleń na budowę udziela informacji w następujących trybach:
1. Wgląd do akt przez strony postępowania na podstawie art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
2. Informacja publiczna w zakresie objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej. 

Analiza i ocena materiału dowodowego nie wchodzi w skład żadnego z tych punktów. Analiza i ocena materiału dowodowego znajduje odzwierciedlenie wyłącznie w formie rozstrzygnięcia, w tym przypadku w decyzji administracyjnej kończącej postępowanie odwoławcze.

W związku z tym do zakończenia postępowania nie możemy udzielić odpowiedzi na te pytania, które dotyczą właśnie wyniku analizy i oceny faktów. Natomiast po zakończeniu postępowania (przewidywanego na 30 maja 2019 r.) można się zwrócić o udostępnienie decyzji administracyjnej, w formie zanonimizowanej, w trybie dostępu do informacji publicznej.

Jednocześnie podkreślamy, że w decyzji administracyjnej znaleźć można odpowiedź wyłącznie na te pytania, które są bezpośrednio związane z analizą i oceną inwestycji w granicach postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę. Z art. 35 Prawa budowlanego wynika, jakie elementy inwestycji są sprawdzane przez organy administracyjne, a jakie nie podlegają sprawdzeniu.

Natomiast pytania o to, dlaczego organ I instancji coś zrobił lub czegoś nie zrobił oraz pytania o stan świadomości stron postępowania na temat faktów lub przepisów prawa ze względów oczywistych nie są objęte postępowaniem ani tym bardziej decyzją administracyjną. W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę ocenia się wyłącznie fakty, w świetle obowiązujących przepisów i – co należy podkreślić – w granicach wyznaczonych tymi przepisami.

Podsumowując, udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytania prowadziłoby, w części pytań dotyczących analizy i oceny faktów, do niedozwolonego wydawania decyzji „na raty”, a udzielenie odpowiedzi na pozostałe jest poza właściwością organu II instancji. Proponujemy zatem zwrócenie się o zanonimizowaną decyzję w trybie informacji publicznej, kiedy zostanie wydana.


20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj