Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XVIII/372/19 Rady Miasta Krakowa z 12 czerwca 2019 r.
2019-07-26

Otrzymaliśmy następujące pytanie:
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem o to, co legło u podstaw decyzji Pana Wojewody o unieważnieniu uchwały kierunkowej RMK w sprawie programu grantowego dla organizacji mających prowadzić dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia z edukacji seksualnej w krakowskich szkołach.
Jakie jest merytoryczne uzasadnienie takiej decyzji, czy decyzja była podjęta pod naciskiem, np. Małopolskiej Kurator Nowak, czy być może zadecydowały o tym głosy sprzeciwu?
Będę wdzięczny za przesłanie kopii decyzji Pana Wojewody.

Oto nasza odpowiedź:
przesyłam w załączniku rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego, stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/372/19 Rady Miasta Krakowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta w celu powołania programu grantowego kierowanego do organizacji pozarządowych, na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pt. „Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV” do realizacji w krakowskich szkołach.

W świetle przepisów prawa w uchwale kierunkowej rada miasta może wskazywać kierunki działania prezydenta, a nie konkretne formy i instrukcje. Ponadto rada miasta nie ma kompetencji do wypowiadania się w zakresie szkolnych programów wychowawczych czy organizacji zajęć edukacyjnych.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym rada miasta lub gminy może podejmować tzw. uchwały kierunkowe, czyli określające kierunki działania wójta, burmistrza lub prezydenta w sprawach należących do właściwości tego organu.

O ile jednak uchwała kierunkowa może określać cele, priorytety, wytyczne czy zalecenia dla wójta, burmistrza czy prezydenta, o tyle nie może przesądzać, w jaki konkretnie sposób dane działanie ma zostać podjęte. Niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym będzie zatem to, że rada w uchwale kierunkowej nakaże prezydentowi zastosować konkretne rozwiązanie prawne czy załatwić konkretną sprawę.

 Tymczasem z treści uchwały, którą ocenialiśmy, wynika jednoznaczny zapis wskazujący na wolę Rady Miasta Krakowa zobowiązania Prezydenta Miasta Krakowa do powołania przezeń programu grantowego z zakresu ochrony zdrowia. Program ów miałby być kierowany przez Prezydenta Miasta do organizacji pozarządowych, niemniej realizowany w krakowskich szkołach. Nadto, jak wynika z treści uchwały, program ten ma dotyczyć ściśle skonkretyzowanego obszaru, tj. „Prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV”. Z uchwały wynika także zobowiązanie dla Prezydenta Miasta do opracowania regulaminu konkursu, powołania komisji konkursowej, przygotowania analizy finansowej oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej tego programu.
Taki sposób redagowania uchwały kierunkowej jest niezgodny z ustawą o samorządzie gminnym.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym za organizację zajęć edukacyjnych w szkole odpowiada dyrektor szkoły. To na tym organie spoczywa odpowiedzialność sprawowania opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Mówi o tym Prawo oświatowe.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych w szkole wymaga wyrażenia akceptacji przez radę rodziców oraz radę pedagogiczną działającą w danej szkole. Skierowane do uczniów działania profilaktyczne i ich treść powinny być dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Tym samym to te podmioty, tj. rodzice, pełnoletni uczniowie, rady pedagogiczne oraz dyrektorzy poszczególnych szkół, podejmują decyzję co do materii i zakresu realizacji programów dotyczących upowszechniania wiedzy o życiu seksualnym człowieka oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.

Obowiązujące unormowania prawne nie przewidują kompetencji rady gminy do wypowiadania się w powyższym zakresie. Nieuprawnione zatem było takie działanie Rady Miasta Krakowa, które wkraczało w zakres zadań należących do kompetencji organów szkół samorządowych, w tym przede wszystkim rodziców, pełnoletnich uczniów, rad pedagogicznych oraz dyrektorów krakowskich szkół.

Rada Miasta, podejmując uchwałę z 12 czerwca 2019 r., działała zatem z przekroczeniem ustawowych kompetencji. Wobec tego Wojewoda Małopolski zobowiązany był stwierdzić nieważność tej uchwały.

Podstawą unieważnienia uchwały nie była treść oraz liczba skierowanych wystąpień, a samodzielnie dokonana przez organ nadzoru analiza prawna, która wykazała istotne naruszenie prawa skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj