Wokół programu „Maluch+”
2019-11-21

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Ile Małopolska dostała do tej pory pieniędzy na program Maluch?
Ile Kraków?
Ile miejsc dla dzieci dzięki temu powstało? Ile dzieci z nich skorzystało? ( proszę o dane dla małopolski i o osobne uwzględnienie Krakowa)
Proszę o przypomnienie na co konkretnie szły pieniądze z Malucha ( z każdego modułu).
Czy to prawda , że od przyszłego roku Maluch będzie okrojony o 4 moduł, dzięki któremu rodzice płacili mniej za takie miejsca?
Dlaczego?
Czy docierają już do państwa sygnały o kłopotach z tym związanych?

Oto nasza odpowiedź:
Od 2016 r. Małopolska otrzymała ponad 76 mln złotych z rezerwy celowej oraz ponad 31 mln złotych z Funduszu Pracy na realizację Programu „Maluch+” we wszystkich modułach.

Od 2016 r. Gmina Miejska Kraków otrzymała ponad 6 mln zł na tworzenie nowych miejsc opieki oraz 250 000 zł na dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w instytucjach prowadzonych przez Gminę. Ponadto przekazano ponad 3 mln złotych na zapewnienie funkcjonowania miejsc utworzonych w ramach Programu, w tym na miejsca dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych.
Od 2016 r. instytucje prowadzone przez podmioty prywatne na terenie Gminy Miejskiej Kraków otrzymały dotację na tworzenie nowych miejsc opieki w wysokości ponad 7 mln  zł oraz  na funkcjonowanie miejsc opieki w kwocie ponad 22 mln zł.
Od 2016 r.  w całej Małopolsce utworzono 2 578 nowych miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty prywatne oraz 975 miejsc w instytucjach samorządowych, w tym od 2016 r. Gmina Miejska Kraków utworzyła 351 nowych miejsc opieki w samorządowych instytucjach oraz dostosowała 25 miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Podmioty prywatne zaś od 2016 r. utworzyły 1 307 nowych miejsc opieki w instytucjach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W modułach przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc opieki w całej Małopolsce dofinansowano od 2016 r. ponad 23 tys. miejsc opieki. W odniesieniu do Gminy Miejskiej Kraków dofinansowano ponad 14 tys. miejsc opieki od 2016 r.

Wskazanie liczby dzieci jest trudne z uwagi na fakt, że w ciągu roku jedno miejsce opieki może być obsadzone przez różne dzieci.

W ramach edycji 2019 prace wciąż trwają, dlatego dane mogą ulec zmianie.

Wszystkie moduły wraz z opisem przeznaczenia środków od 2016 r. widnieją na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Nie we wszystkich edycjach Programu numery modułu były ze sobą tożsame. Pokrótce można uznać, że dotacja przeznaczona była na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki w instytucjach prowadzonych przez  jednostki samorządu terytorialnego, a także na tworzenie i funkcjonowanie miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty prywatne.

Informacje o ostatnich edycjach (2019 i bieżącej) są opublikowane tutaj:
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022
(także na naszej stronie w zakładce „Maluch+”).

Rodzice „płacili mniej” i mogą „płacić mniej” za miejsca w żłobkach dzięki dofinansowaniu ze środków samorządowych lub ewentualnie rządowych.
Przypomnijmy, że obowiązek zapewnienia miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi spoczywa na lokalnym samorządzie. Dodatkowo także gminy mają możliwość dofinansowania instytucji opieki nad dziećmi prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Decydując się na wprowadzenie takiego dofinansowania, rada gminy uchwala wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja. Na przyjęcie powyższego rozwiązania pozwala art. 60 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niezależenie od ustawowego obowiązku samorządów, Ministerstwo Rodziny wspiera tworzenie i utrzymanie miejsc dla maluchów w ramach programu „Maluch+”. Program jest organizowany na zasadzie konkursu ofert. Oznacza to, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie podmioty zainteresowane wsparciem finansowym składają oferty konkursowe. 2 października 2019 roku została ogłoszona kolejna edycja programu „Maluch+”. Program „Maluch+” 2020 w większym stopniu koncentruje się na dofinansowaniu do tworzenia miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. „Maluch+” jest programem rocznym. Zasady programu dla każdej edycji są opracowywane przy uwzględnieniu analizy stanu instytucji opieki dla dzieci do lat 3.

W opisie edycji 2020 znajdzie Pani potwierdzenie, że także założeniem tej edycji jest też to, aby „rodzice płacili mniej”, bo w ramach każdego modułu będzie przekazywane dofinansowanie:  
- Moduł 1a i 1b – dofinansowanie przekazywane samorządom na tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie/ samo tworzenie,
- Moduł 2 – dofinansowanie przekazywane samorządom na funkcjonowanie wcześniej utworzonych miejsc opieki,
- Moduł 3 – dofinansowanie przekazywane podmiotom innym niż samorządy na tworzenie nowych miejsc opieki.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj