Wokół kontroli w Kuratorium Oświaty w Krakowie
2019-11-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Bardzo proszę o informacje dot. kontroli w MKO. Co oznacza sformułowanie, że Małopolskie Kuratorium Oświaty zostało wstępnie wytypowane do kontroli w 2020 roku? Czy jest to kontrola doraźna, czy planowana? Pod jakim kątem zostanie przeprowadzona? Co było powodem wytypowania MKO do kontroli?


Oto nasza odpowiedź:
Wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów.

Co roku wskazywane są jednostki do objęcia taką kontrolą – plan kontroli na dany rok publikowany jest w BIP-ie.

Ostateczny plan kontroli jednostek zostanie ustalony przez Wojewodę Małopolskiego w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

Jednostki do objęcia kontrolą w przyszłym roku zostały wstępnie wskazane przez Wydział Organizacji i Kontroli. Zgodnie ze standardową procedurą, aktualnie inne jednostki kontroli (inne wydziały MUW) wypowiadają się, czy widzą potrzebę prowadzenia kontroli w tych jednostkach wspólnie z Wydziałem Organizacji i Kontroli (z zakresu swojej właściwości).

Kuratorium Oświaty w Krakowie zostało wstępnie wytypowane ze względu na zakres powierzonych zadań i upływ czasu od ostatniej kontroli

Co do zasady szczegółowy zakres kontroli jest ustalany w momencie poprzedzającym czynności kontrolne w jednostce.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj