Wokół portu Płaszów
2019-11-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Jakiś czas temu Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, wystosował pismo do syndyka Wojciecha Pietruszki, w którym czytamy m.in.:

„Pragnę podkreślić, iż nie ustanę w zabiegach zmierzających do reaktywacji i ochrony portu Kraków - Płaszów oraz zapewnienia jego dalszej działalności”. Wojewoda poinformował również, że w związku z przywracaniem transportowego znaczenia polskim śródlądowym drogom wodnym, rzekom i kanałom, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzone są prace nad przygotowaniem projektu aktu prawnego dotyczącego kwestii tzw. portowych, zgodnie z którym tego typu obiekty użyteczności publicznej, wzorem innych krajów, miałyby stanowić własność państwową. Wojewoda zwrócił się też do syndyka o rozważenie wydzielenia części nieruchomości stanowiącej port i przeniesienia praw do niej na rzecz Skarbu Państwa w zamian za przysługujące zobowiązania.

Czy do tego doszło?
Czy port Płaszów należy do Skarbu Państwa?
Jeśli tak, za jaką kwotę MUW w Krakowie nabył port na rzecz Skarbu Państwa i kiedy się to stało?
Jakie inwestycje są tam planowane przez MUW? Kiedy rozpocznie się ich realizacja, kiedy się rozpoczną oraz kiedy zakończą i jaki będzie koszt tych inwestycji?
Co dalej stanie się z portem, jaka czeka go przyszłość, jakie kolejne kroki planuje Pan Wojewoda?

Oto nasza odpowiedź:
W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonej  przy ul. Stoczniowców 1 prowadzone były rozmowy z syndykiem o uwzględnienie znaczenia tego terenu w zakresie przywrócenia rangi polskim śródlądowym drogom wodnym, rzekom i kanałom (istotnym z punktu widzenia transportowego) oraz ratyfikacji Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych (AGN) dokonanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Także Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły z siedzibą w Krakowie zwróciło się do MUW o podjęcie działań mających na celu zachowanie dotychczasowego przeznaczenia Portu Płaszów, tj. funkcji portowo-stoczniowej.

Syndyk, nawiązując do naszego zainteresowania majątkiem przy ulicy Stoczniowców 1, 6 lutego 2018 r. przedłożył do MUW zaproszenie do składania ofert na zakup ww. nieruchomości. Proponowana cena wywoławcza wynosiła 25 402 000,00 zł netto.

Biorąc powyższe pod uwagę i mając na względzie utrzymanie Portu Płaszów dla projektu przywrócenia polskich śródlądowych dróg wodnych, rzek i kanałów istotnych z punktu widzenia transportowego – Wojewoda zaproponował syndykowi rozważenie możliwości wydzielenia części nieruchomości stanowiącej Port Płaszów i przeniesienie przysługujących do niej praw na rzecz Skarbu Państwa w zamian za przysługujące mu zobowiązania.

Dodatkowo Wojewoda wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wskazanie działań, jakie w powyższym zakresie winny obecnie zostać podjęte w stosunku do przedmiotowej nieruchomości.

W odpowiedzi Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazał na nieodpowiedni stan techniczny portu (zniszczona pochylnia, brak dostatecznej liczby urządzeń wyciągowych, brak pachołków cumowniczych, zalesienie terenu) oraz podkreślił, że port ten nigdy nie pełnił funkcji transportowych (portu przeładunkowego), a w przeszłości użytkowany był przez Państwową Krakowską Stocznię Rzeczną. Port Kraków-Płaszów nie pełni również żadnych zadań wynikających z zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z 16 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Zgodnie bowiem z powyższym zarządzeniem port ten został wskazany jedynie jako miejsce postoju statków w okresie nawigacyjnym w czasie wstrzymania żeglugi spowodowanym przekroczeniem wysokiej wody żeglownej, w czasie przerw nawigacyjnych zimowych oraz jako miejsce postoju statków wycofanych z eksploatacji. Postój w tym porcie możliwy jest jedynie po uzgodnieniu (zawarciu odpowiedniej umowy) z właścicielem portu. Jednocześnie wyżej wymienione zarządzenie nie nałożyło żadnych zadań na właścicieli portów, a jedynie umożliwiło armatorom skorzystanie z postoju na warunkach określonych przez zarządcę portu.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zauważył także, że ze względu na niekorzystną lokalizację nie jest możliwe wykorzystywanie w perspektywie długoterminowej portu Kraków-Płaszów do celów transportowych (w formie terminala przeładunkowego). Analizując obecny stan infrastruktury portu, zaznaczono, że może on jedynie pełnić funkcję stoczniową, remontową lub postojową. Powyższe zgodne jest z informacjami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (obecnie ZDMK) wskazującymi na fakt, że główny port rzeczny dla rejonu Krakowa powinien być zlokalizowany stosunkowo blisko innych ważnych szlaków transportowych (kolejowych i drogowych), tj. np. w okolicach Pychowic lub przed stopniem wodnym Kościuszko. Lokalizacja taka może bowiem zapewnić odpowiedni dostęp do autostrady, portu lotniczego oraz linii kolejowej obsługującej port lotniczy.

W konkluzji Minister wyjaśnił, że realizując politykę transportową UE popiera rozwój portów rzecznych mogących pełnić funkcję terminali przeładunkowych, gwarantujących przeniesienie ładunków na inne niż transport drogowy, gałęzie transportu. W jego opinii lokalizacja portu rzecznego dla rejonu Krakowa powinna uwzględniać nie tylko historyczne walory, ale przede wszystkim możliwości zróżnicowanego wykorzystania jego funkcji. W związku z tym z uwagą przygląda się projektom spełniającym powyższe kryteria, w tym możliwością lokalizacji portu przy stopniu wodnym Kościuszko.

Mając zatem na uwadze argumenty wskazujące na zły stan techniczny portu, niewystarczający potencjał transportowy oraz potencjalnie nowe lokalizacje portowe w rejonie Krakowa, Minister poinformował, że ewentualne dalsze decyzje należą do właściciela portu oraz właściwych organów samorządu terytorialnego, jeśli dana inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju województwa.

Powyższe stanowisko zostało przekazane przez Wojewodę wszystkim zainteresowanym tym terenem, tj. syndykowi, sędzi komisarz czy stowarzyszeniu armatorów. Dodatkowo wyjaśniono, że w obecnym stanie faktycznym i prawnym Wojewoda nie posiada narzędzi, które umożliwiłyby dokonanie ewentualnego funkcjonalnego, geodezyjnego i prawnego podziału ww. nieruchomości w celu przejęcia części nieruchomości przez Skarb Państwa i umożliwienia kontynuacji zadań portu.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj