Wokół niewdrożenia przez Zakopane przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2019-12-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Uprzejmie proszę o informacje, jakie działania podejmie Pan Wojewoda wobec Rady Miasta Zakopane w związku z tym, że do dnia 15 listopada tamtejsi radni nie przyjęli Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ?
Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie.

Oto nasza odpowiedź:
29 października 2019 r. Wojewoda Małopolski wystosował do Rady Miasta Zakopane pismo wzywające do podjęcia uchwał, których obowiązek podjęcia wynika z ustawy z 29 lipca 2005 r.( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj.: uchwały o Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz o Ochronie Ofiar Przemocy dla Miasta Zakopane, a także uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Organ nadzoru wyznaczył Radzie Miasta Zakopane termin do zajęcia stanowiska w tej sprawie do 15 listopada 2019 roku.

13 listopada otrzymaliśmy pismo przewodniczącego Rady informujące o tym, że niezwłocznie nadano bieg pracy nad przedmiotowymi uchwałami, a stanowisko Wojewody zostało przekazane do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Zakopane. W piśmie tym Przewodniczący Rady wskazał,  że po uzyskaniu opinii Komisji podjęte zostaną dalsze kroki nad procedowaniem uchwał i zobowiązał się do informowania Wojewody o postępach prac.

Następnie w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że Komisja Rodziny i Spraw Społecznych  wyraziła swoje negatywne stanowisko co do zamiaru głosowania uchwał. Dlatego też prowadzimy dalszą korespondencję z zakopiańskim samorządem, ustalając, czy działania proceduralne będą kontynuowane i ewentualnie kiedy (w szczególności – czy projekty uchwał trafią pod obrady Rady). Burmistrza poprosiliśmy również o podanie w porządku chronologicznym wszystkich czynności podjętych przez Radę Miasta w tej sprawie od dnia powstania obowiązku podjęcia stosownych uchwał do dnia dzisiejszego oraz poparcie powyższego stosownymi pismami wraz z wystąpieniami do Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na odpowiedź.

Natomiast jeżeli Rada Miasta Zakopane nie podejmie działań wskazanych w naszym piśmie z 29 października – w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rozważana będzie zasadność podjęcia kroków wskazanych w art. 96 lub 97 ustawy o samorządzie gminnym. Należy zaznaczyć, że obydwa te przepisy dotyczą sytuacji szczególnych, w związku z tym musi zostać dowiedzione, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do uruchomienia danego trybu. Art. 96 ust. 1 odnosi się do rozwiązania rady gminy w przypadku powtarzającego się naruszenia przez radę gminy przepisów, zaś art. 97 – zawieszenia organów gminy w przypadku nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności. Ze względu na nadzwyczajny charakter tych kroków zostaną one z pewnością poprzedzone pogłębionymi działaniami edukacyjno-mediacyjnymi.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj