Wał przeciwpowodziowy w Białej
2019-12-20

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Sprawa dotyczy budowy wału przeciwpowodziowego przy Białej. Pod inwestycję zajętych ma zostać spora część działek, które do tej pory użytkowali mieszkańcy Tarnowa.
Chciałem zapytać o to,
1. Na jakim etapie jest kwestia związana z wywłaszczeniami?
2. Kiedy może ruszyć właściwa budowa?
3. Czy właściciele zajętych działek mogą liczyć na odszkodowania?
4. Czy otrzymają od wojewody w zamian inny teren z zasobów Skarbu Państwa, na którym będą mogli odtworzyć ogródki działkowe?
5. Co stanie się z nasadzonymi przez nich roślinami i z ustawionymi altankami? Czy zostaną one przejęte przez służby wojewody, czy też będą mogli je zabrać i przenieść w nowe miejsce?

Oto nasza odpowiedź:
31 sierpnia 2017 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji „Budowa prawego wału rzeki Biała w km lokalnym 0+000 – 0+695 (km ewid. rz. Biała 5+046 – 6+186) w m. Tarnów, gmina miasto Tarnów, powiat miasto Tarnów, województwo małopolskie”, w ramach zadania „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, m. Tarnów”. Decyzja ta została wydana po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Decyzja ta jest ostateczna od 13 października 2017 r., nie było od niej odwołań.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości objętych prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego) stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.
Jak mówi art. 20 ust. 1 wspomnianej ustawy, z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między inwestorem a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości – od odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, nie dojdzie do takiego uzgodnienia, wysokość odszkodowania będzie ustalał wojewoda w drodze decyzji (art. 20 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).

Dotychczas inwestor nie wskazał, w stosownym wniosku skierowanym do Wojewody Małopolskiego nieruchomości, w stosunku do których nie doszło do takich uzgodnień, a tym samym aby zachodziła konieczność wszczęcia postępowań odszkodowawczych przed Wojewodą Małopolskim.
Jeśli chodzi o sposób i zakres odszkodowania, zajęcie stanowiska możliwe będzie zatem po ewentualnym wszczęciu postępowania odszkodowawczego, w ramach którego nastąpi rozpoznanie i ocena stanu prawnego tych nieruchomości.

Odpowiedzi na pytania o termin rozpoczęcia budowy powinien natomiast udzielić Panu inwestor.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj