O zakazie fajerwerków
2019-12-30

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Bardzo bym prosiła o udzielenie mi informacji dot. czy uchwała o zakazie fajerwerków przez cały rok na terenach publicznych w Zakopanem została przyjęta przez wojewodę? Jakie miasta w Małopolsce są objęte zakazem fajerwerków w Sylwestra lub przez cały rok?

Oto nasza odpowiedź:
Odpowiadając na pytanie dotyczące uchwał w przedmiocie zakazu odpalania fajerwerków, petard, sztucznych ogni i innych materiałów pirotechnicznych, uprzejmie informuję, że na terenie województwa małopolskiego zostały podjęte następujące uchwały:
1.    Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zasad używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska;
2.    Uchwała Nr XV/181/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zakazu odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych w okresie całorocznym na terenie Miasta Zakopane.

Wyjaśniam zarazem, że organ nadzoru uprawniony jest do oceny legalności podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwał, zarządzeń oraz innych aktów normatywnych. Dokonując powyższego, organ nadzoru kieruje się zasadą proporcjonalności. Wojewoda Małopolski nie stwierdza nieważności tego typu uchwał mimo tego, iż istnieją podstawy formalne dla ich kontestacji. Jest tak, albowiem materia objęta regulacją takich uchwał pokrywa się z normą ujętą w przepisie art. 51 kodeksu wykroczeń. Niemniej jednak w istocie jest to tylko powielenie zakazu kodeksowego. Biorąc pod uwagę to, że w tym przypadku takie powielenie może mieć znaczenie informacyjne i nie generuje dalej idących skutków prawnych, organ nadzoru zdecydował o niekwestionowaniu w trybie nadzorczego stwierdzenia nieważności tego typu uchwał. Dla porządku organ nadzoru przypomina zarazem, że stosownie do postanowień przepisu art. 40 ust.3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Stosownie zaś do przepisu art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu. Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w ust. 1 nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tym niemniej podkreślenia wymaga, że przepisy porządkowe wchodzą w życie w dniu wskazanym w ogłoszeniu i podlegają obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, zaś ogłoszenie ich w dzienniku urzędowym jest kwestią wtórną. Niezależnie od powyższego przypomnieć należy, że zgodnie z przepisem art. 51 kodeksu wykroczeń kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Powyższe postanowienia kodeksu wykroczeń obowiązują niezależnie od uchwały podjętej przez Radę Miasta Zakopane i obowiązują również na terenie Miasta Zakopane.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj