„Zrid” dla północnej obwodnicy Krakowa
2020-01-02

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Czy do MUW wpłynął dziś wniosek o wydanie decyzji ZRID dla północnej obwodnicy Krakowa. Według informacji od GDDKiA, ma dziś zostać złożony, ale potrzebuję potwierdzenia.
Byłbym też wdzięczny za podstawowe informacje dotyczące procedury, przede wszystkim ile czasu ma MUW na rozpatrzenie sprawy.

Oto nasza odpowiedź:
Potwierdzam, że dziś – 2 stycznia 2020 r.  – do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie został złożony przez inwestora (Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) wniosek o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S52, odcinek Północna Obwodnica Krakowa, część II obejmująca wskazany kilometraż drogi na terenie gminy Zielonki i miasta Kraków.

Zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewoda ma 90 dni od dnia złożenia wniosku inwestora.

Termin 90 dni przeznaczony jest dla urzędu na przeprowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji do wydania; do tego terminu nie są wliczone terminy przewidziane na uzupełnienie czy skorygowanie dokumentów, okresy zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień z winy strony (inwestora) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dlatego też podanie daty zakończenia sprawy oraz wydania decyzji zezwalającej na realizację drogi na obecnym etapie jest niemożliwe, gdyż nie mamy wiedzy, czy przedłożony przez inwestora wniosek jest kompletny i prawidłowy.

Jeżeli wniosek będzie wymagał uzupełnień, to wezwiemy inwestora do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Dopiero po ocenie, że wniosek jest kompletny i prawidłowy wojewoda zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji. Następnie bada, czy przedłożony z wnioskiem projekt budowlany został opracowany zgodnie z przepisami. Jeżeli projekt budowlany jest niekompletny, to organ nakłada na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie.

Do ustawowego terminu 90 dni na wydanie decyzji nie wlicza się zatem czasu przeznaczonego dla inwestora na uzupełnienie i skorygowanie dokumentów, a także czasu przeznaczonego na przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i odbywa się w ramach postępowania prowadzonego przez wojewodę o wydanie decyzji zrid.

Dopiero po złożeniu kompletnego i prawidłowego wniosku wraz z projektem budowlanym oraz po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko Wojewoda Małopolski przystąpi do wydania decyzji.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj