Wokół tematu suszy
2020-02-13

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Polskę może dotknąć najsilniejsza od 50 lat susza, jeśli po wiośnie utrzyma się niski poziom opadów - twierdzi minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.
Czy władze województwa są gotowe na taki czarny scenariusz?
Czy służby wojewody mają przygotowany plan działania, by niwelować skutki suszy?
Czy prowadzona jest odpowiednia gospodarka wodna pod kątem utrzymywania poziomu wody tak aby maksymalnie kumulować w momencie przepływu wodę i stopniowo ją potem uwalniać.
Zakończone zostały regionalne społeczne spotkania w sprawie powstającego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, czy Województwo małopolskie ma swój plan, czy może będzie go przygotowywać?
Jakie są jego założenia?


Oto nasza odpowiedź:
Od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którym na wszystkich szczeblach struktury działają trzy podstawowe piony merytoryczne:
•    Pion ochrony przed powodzią i suszą,
•    Pion usług wodnych,
•    Pion zarządzania środowiskiem wodnym.
Pion ochrony przed powodzią i suszą zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z tymi zjawiskami, tj.: planowaniem, przygotowaniem projektów i realizacją inwestycji oraz utrzymaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, zapewnieniem wody na potrzeby rolnictwa oraz sprawy związane z monitorowaniem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i sytuacjami kryzysowymi.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Zgodnie z art. 240 ust. 2 pkt 8 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zadanie przygotowania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy (dalej: PPSS) należy do zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej: PGW WP – KZGW). Plan powstaje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami. Wojewoda Małopolski 24 lipca 2019 r. pozytywnie uzgodnił przygotowany przez Wody Polskie projekt Planu. W chwili obecnej udostępniony przez PGW WP - KZGW dokument jest jedynie projektem, a nie obowiązującym dokumentem planistycznym.
W okresie od 15.08.2019 do 15.02.2020 r. projekt podlegał konsultacjom społecznym. We wrześniu 2019 r. przedstawiciele Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa w imieniu Wojewody uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym.
W dalszej kolejności projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a na koniec 2020 r. zaplanowano jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Opracowany Plan będzie uwzględniał podział kraju na obszary dorzeczy.
Projekt planu jest dostępny pod linkiem: http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/
PPSS będzie obowiązywał do kolejnej aktualizacji na najbliższe 6 lat i wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym docelowo ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.
Rola Wojewody przy udzielaniu pomocy rolnikom dotkniętym skutkom suszy 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) Wojewoda Małopolski zarządzeniem nr 121/19 z 2 kwietnia 2019 r. powołał stosowną Komisję do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Komisja dokonuje oszacowania powstałych strat poprzez lustrację na miejscu i sporządza protokół dotyczący zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym
W przypadku zgłoszenia przez rolnika szkód spowodowanych suszą Komisja przed dokonaniem lustracji uznaje dany obszar za dotknięty tym zjawiskiem na podstawie monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach, który szczegółowo określa, w jakim okresie, na jakich kategoriach glebowych i w jakich uprawach nastąpił spadek wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego poniżej wartości krytycznej.
Poszkodowany producent rolny w oparciu o protokół Komisji Wojewódzkiej może ubiegać się o udzielenie pomocy w formie dopłaty ARiMR do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na wznowienie produkcji, w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
W przypadku szkód w danej uprawie wynoszących co najmniej 70%, poszkodowany producent rolnym może ubiegać się o dotację udzielaną przez ARiMR. Stawki pomocy na 1 ha uszkodzonej uprawy ustalane są w danym roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ponadto w przypadku dużej skali niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Rada Ministrów może ustanowić specjalny program pomocy dla poszkodowanych rolników.
Inne formy pomocy
1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz.1584) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie. W ramach tego podzadania rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 300 ha  mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 100 000 zł. Dotacja dotyczy zwrotu do 50% kosztów inwestycji a przypadku działania „Młody rolnik” do 60% kosztów. Dotacja na nawadnianie może być przeznaczona między innymi  na:
•    budowę ujęć, studni i zbiorników;
•    budowę systemów wspierających nawadnianie;
•    zakup maszyn i  urządzeń do poboru i magazynowania wody.
Pierwszy nabór wniosków odbył się (25 IX – 22 XI 2019 roku). Szczegóły: ARiMR
2. Zgodnie z Uchwałą 2307/19 Zarządu Województwa z 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udziela dofinansowania na budowę i renowację zbiorników wodnych o parametrach od 30 do 5 000 m2  służących małej retencji obejmującej wszelkie sadzawki i zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1161). Maksymalny udział dofinansowania wynosi 80%, a maksymalna wysokość dofinansowania  to 50 000 zł. Szczegóły: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj