Wokół deklaracji ws. tzw. stref wolnych od LGBT
2020-02-14

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Jak pan wojewoda ustosunkowuje się do pism w sprawie ustanowienia Małopolski "strefą wolną od LGBT" (taką deklarację podjęli radni sejmiku małopolski), które wysłał w grudniu Parlament Europejski, a w lutym - Wielka Koalicja za Równością i Wyborem.
•             Czy wojewoda zamierza podjąć jakieś działania w tym aspekcie?
Dodatkowo, proszę o odpowiedź na pytanie dot. unieważnienia Samorządowej Karty Praw Rodzin przyjętej w Nowym Sączu w grudniu. Czy wojewoda odpowiedział na pismo członków fundacji Równość.org.pl, którzy apelowali o unieważnienie tego dokumentu z uwagi na brak quorum?


Oto nasza odpowiedź:
Organ nadzoru dokonywał oceny legalności Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.
W toku dokonanej oceny ww. aktu Wojewoda Małopolski nie znalazł podstaw do skorzystania w tej sprawie z przysługujących mu środków nadzoru.
Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności.
Powyższe wynika także z przepisów rozdziału 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz odpowiedników tego rozdziału w ustawach normujących ustrój samorządu powiatowego i samorządu województwa.
Sprawowany przez wojewodę nadzór wykonywany jest jedynie w oparciu o kryterium zgodności z prawem.
Ponadto wojewoda w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego zobowiązany jest kierować się zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 8 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 r., z której wynika, że kontrola administracyjna społeczności lokalnych powinna być sprawowana z zachowaniem proporcji między zakresem interwencji ze strony organu kontroli a znaczeniem interesów, które ma on chronić.
Należy stwierdzić, iż nadzór wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego sprowadza się w głównej mierze do nadzoru bieżącego nad działalnością uchwałodawczą odpowiednio rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa, a dopiero w dalszej kolejności i w przypadkach szczególnych naruszeń przepisów prawa, wojewodzie przysługuje kompetencja do władczego wkraczania w działalność gminną.
Zasada ta, ugruntowana w orzecznictwie i doktrynie, w kontekście wyżej przywołanej zasady proporcjonalności, nie pozwala skorzystać wojewodzie z przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w przypadku gdy nie ma pewności, że organy samorządu terytorialnego w sposób bezsprzeczny oraz niezgodny z prawem naruszyły obowiązujący porządek prawny.
W niniejszej sprawie organ nadzoru nie znalazł podstaw, które przemawiałyby za tym, że Sejmik Województwa Małopolskiego, podejmując przedmiotową deklarację, w sposób bezsprzeczny oraz niezgodny z prawem naruszył obowiązujący porządek prawny.
Analizując zapisy przedmiotowego aktu prawnego, stwierdzić należy, iż nie wywołuje on żadnych skutków w sferze prywatnej podmiotów ani też nie wkracza on w żadne regulacje prawne.
Ma on jedynie charakter deklaratoryjny, wyrażający pogląd radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Tym samym, mając na uwadze powyżej przytoczone zasady określające kompetencje nadzorcze wojewody, należy uznać, iż nie ma podstaw do skorzystania z przysługujących mu środków nadzoru.

Odnosząc się natomiast do uchwały Rady Miasta Nowego Sącza podjętej w grudniu, a dotyczącej Samorządowej Karty Praw Rodzin, informuję, iż w sprawie tej prowadzone są czynności wyjaśniające. Po ich weryfikacji organ nadzoru podejmie decyzję o ewentualnych dalszych czynnościach nadzorczych w sprawie, o czym poinformuje zainteresowanych po zakończeniu postępowania w rzeczonej sprawie.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj