Wokół koronawirusa
2020-04-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o potwierdzenie informacji, że Urząd Wojewódzki w sytuacji epidemii zezwolił na to, aby w Domach Pomocy Społecznej leki wydawali opiekunowie, nie tylko pielęgniarki.

Czy w Małopolsce istnieje jeszcze DPS, w którym doszło do zakażenia personelu/pacjentów koronawirusem (oprócz Bochni)? 

Ile mamy DPSów w Małopolsce i ile osób w nich mieszka?

W jaki sposób wojewoda wsparł pracowników DPS i same te ośrodki w czasach koronawirusa? Czy ośrodki te otrzymały wsparcie finansowe, środki higieny osobistej, etc.?

Oto nasza odpowiedź:  

Ad 1: Proszę o potwierdzenie informacji, że Urząd Wojewódzki w sytuacji epidemii zezwolił na to, aby w Domach Pomocy Społecznej leki wydawali opiekunowie, nie tylko pielęgniarki. 

  Urząd Wojewódzki nie wypowiadał się w tej kwestii. Urząd nie ma uprawnień do podejmowania takich decyzji. Decyzje o sposobie organizacji usług w DPS podejmuje dyrektor. 

Należy dodać, że Urząd Wojewódzki nie zna przepisów, z których wynikałoby że podawanie leków mieszkańcom domu pomocy społecznej zastrzeżone jest do wyłącznej kompetencji pielęgniarek. 

Zakres usług świadczonych przez domy pomocy społecznej jest określony w art. 55 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), który stanowi:  

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu” oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Powyższe standardy nie obejmują realizowania na rzecz mieszkańców świadczeń zdrowotnych. § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia stanowi:  

Dom, niezależnie od typu, świadczy

usługi: (...)

2) opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

  Ww. usługi opiekuńcze nie mają charakteru świadczeń zdrowotnych. Co do zasady, zadaniem domów jest pomoc w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia, jak to stanowi art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej: 

Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Organizacja pomocy w korzystaniu ze świadczeń polega na przykład na pomocy mieszkańcom przy składaniu deklaracji do lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowej i zapewnieniu, że wszyscy mieszkańcy są zarejestrowani, pomocy w dowożeniu mieszkańców do lekarza itp. Co do zasady, przepisy o domach pomocy społecznej nie przewidują zatrudniania pielęgniarek w domach.

 

Ad 2: Czy w Małopolsce istnieje jeszcze DPS, w którym doszło do zakażenia personelu/pacjentów koronawirusem (oprócz Bochni)? 

Poza Domem Pomocy Społecznej w Bochni, w innych DPS-ach na terenie Małopolski nie doszło do zakażenia mieszkańców czy personelu. Sytuacja w domach pomocy społecznej jest na bieżąco monitorowana (codzienny raport), a zebrane informacje przekazywane są do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ad 3: Ile mamy DPSów w Małopolsce i ile osób w nich mieszka?

Na terenie Małopolski zarejestrowane są 94 domy pomocy społecznej oferujące 8248 miejsc. Spośród tych jednostek jest 5 DPS-ów prowadzonych przez gminy lub na ich zlecenie, 87 jednostek to domy prowadzone przez powiat lub na zlecenie powiatu, 2 DPS-y prowadzone bez zlecenia (65 miejsc). Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. w 92 DPS-ach (gminne, ponadgminne) przebywało 7984 mieszkańców (sprawozdanie resortowe MRPiPS-05 za 2019 r.).

Ad 4: W jaki sposób wojewoda wsparł pracowników DPS i same te ośrodki w czasach koronawirusa? Czy ośrodki te otrzymały wsparcie finansowe, środki higieny osobistej, etc.?

Wojewoda przekazał wszystkim domom pomocy społecznej środki dezynfekujące pozyskane w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM Polska oraz z Agencji Rezerw Materiałowych (łącznie 583 szt. płynu w pojemnikach 5 l). Dom Pomocy Społecznej w Bochni otrzymał oprócz płynu 500 sztuk maseczek.  

9 kwietnia 2020 r. rozdysponowano wśród domów pomocy społecznej województwa małopolskiego 38 400 sztuk rękawiczek, 29 850 sztuk maseczek i 645 l płynu dezynfekującego oraz przekazano informację do jednostek prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej o możliwości odbioru ww. środków od 10 kwietnia 2020 r.

W dalszym ciągu pozyskiwane są środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) i płyny dezynfekujące, które będą przekazywane jednostkom.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj