Wokół koronawirusa
2020-04-14

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: 

Uprzejmie proszę o następujące informacje według stanu na dzień 14 kwietnia:

1. Liczba osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii na mocy art. 47 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z podziałem na liczbę lekarzy i pielęgniarek;

2. Liczba osób, z podziałem na lekarzy i pielęgniarki, które stawiły się do pracy na mocy decyzji wojewody

3. Liczba osób, które odmówiły stawienia się do pracy – ewentualne przyczyny odmów.

Oto nasza odpowiedź:

Wydane decyzje dotyczyły skierowania do pracy w obiektach kwarantanny, a więc  

w miejscach, w których co do zasady przebywają osoby zdrowe. Decyzje były wydawane na wniosek starostów, którzy uzgadniali skierowanie z osobami zainteresowanymi. Takich decyzji wydaliśmy 35.

Z treści decyzji wynika, że osoby są kierowane do pracy w obiekcie kwarantanny bez wskazywania szczegółowo czynności, jakie mają wykonywać. Zgłosić się mają do pracy w terminie, który wskaże im starosta. 

Liczba decyzji wydanych dla poszczególnych powiatów: 

Powiat bocheński 2 

Powiat gorlicki 6

Miasto Kraków 11

Powiat olkuski 6 (jedna decyzja wycofana)

Miasto Tarnów 7

Powiat tarnowski 3

Nie mamy wiedzy o jakichkolwiek odmowach, tym bardziej że wydanie decyzji do pracy przy kwarantannie było realizowane na podstawie wniosku starosty. 

We wnioskach starostów o wydanie decyzji do pracy w obiekcie kwarantanny zgłoszone były zawody medyczne: 

Powiat bocheński – 1 lekarz

Miasto Kraków – 1 lekarz, 1 pielęgniarka, 9 ratowników medycznych

Miasto Tarnów – 1 pielęgniarka

Powiat wadowicki – 1 lekarz (ale decyzja została wycofana).


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj