Wokół koronawirusa
2020-04-17

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o informację:
1. Skąd decyzja o ustanowieniu pięciu izolatoriów na terenie Krynicy-Zdroju? Czy decyzja jest ostateczna w przypadku wszystkich pięciu placówek?
2. Ze strony mieszkańców i władz lokalnych gminy Krynica- Zdrój pojawiają się obawy, że umieszczenie izolatoriów w takiej ilości może odstraszyć potencjalnych turystów i kuracjuszy w przyszłości. Proszę o odniesienie się do tej kwestii.
3. Czy w razie potrzeby w związki z ustanowieniem izolatoriów planowane jest wsparcie w ilości personelu medycznego w Krynicy?

Oto nasza odpowiedź:
Informacja o kolejnych małopolskich izolatoriach w załączniku. Aktualnie zawarto pięć umów w tej sprawie – umowy zawierają szpitale wskazane do prowadzenia izolatoriów i dane obiekty (wojewoda nie jest stroną tych umów). Natomiast w sprawie izolatoriów Wojewoda Małopolski wydał polecenia, określające takie właśnie role – polecenia te są opublikowane tutaj: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11950

Jeśli chodzi o Krynicę-Zdrój, to na podstawie tych poleceń do roli izolatoriów zostały wskazane: Uzdrowisko Krynica-Żegiestów (umowa pomiędzy Uzdrowiskiem a Szpitalem została dziś podpisana, odnosi się do Nowego Domu Zdrojowego; polecenie dotyczy też Starego Domu Zdrojowego i Sanatorium Patria - w tym zakresie zostanie zmienione, aktualizacja zostanie opublikowana na stronie, we wspomnianej zakładce; te dwa obiekty zostaną wykreślone), SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA (tutaj również będzie zmiana – w zakresie podmiotu leczniczego prowadzącego izolatorium) i 20. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego.

Do roli izolatoriów wskazywane są obiekty spełniające kryteria określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, a także zapewniające znaczącą liczbę miejsc. Stąd przede wszystkim są to hotele, sanatoria czy obiekty uzdrowiskowe. Naturalnie obiektami, które wskazujemy w pierwszej kolejności, są te, które mają udział Skarbu Państwa lub spółek Skarbu Państwa. Są też obiekty, które same się zgłaszają, chcąc pełnić rolę izolatorium.

Jak wskazuje nazwa – zasadą funkcjonowania izolatoriów jest izolacja. Stan zdrowia osób przebywających w izolatorium będzie monitorowany przez personel medyczny. Przynajmniej dwa razy dziennie ma kontrolować go pielęgniarka. Nad izolowanym czuwa również lekarz, który wizytuje pacjenta na miejscu lub udziela teleporady medycznej, np. przez telefon. W izolatorium pobiera się także wymazy do badań na obecność koronawirusa.  Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób.  Obawy oczywiście można zrozumieć, ale wobec takich zasad funkcjonowania izolatoriów nie są one uzasadnione. Na pewno trzeba podkreślić, że każdy podmiot, który podejmuje się prowadzenia izolatoriów, wchodzi w role, które wcześniej nie była znane – nie było przecież  konieczności tworzenia izolatoriów. Dlatego też w rozporządzeniu MZ i umowach określa się wspomniane zasady funkcjonowania takich obiektów. Każde z izolatoriów do dobry przykład elastycznych działań dostosowanych do potrzeby chwili. Wiemy, że gros osób COVID-19 przechodzi łagodnie, natomiast trzeba je izolować, aby nie stanowiły one zagrożenia dla innych osób. Uzasadnienie tworzenia izolatoriów podajemy w przywołanych poleceniach. To przede wszystkim ochrona życia i zdrowia. Tworzenie izolatoriów jest konieczne w stanie epidemii i służy ochronie całego społeczeństwa, minimalizowaniu ryzyka.

Jeżeli chodzi o personel medyczny, nie mamy takich sygnałów. Jednakże pod kątem szeroko pojętych działań związanych z koronawirusem wystosowaliśmy choćby ten apel  do personelu medycznego: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12121. Został on skierowany, aby w razie potrzeby móc niezwłocznie reagować i  pomagać jednostkom zgłaszającym problem.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj