Wokół budowy apartamentowca w Zakopanem
2020-04-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Podhalański im. St. Witkiewicza w Zakopanem zamieściło wczoraj wpis o zgodzie Wojewody Małopolskiego na budowę wielkiego apartamentowca pod Tatrami:

https://www.facebook.com/tonz.podhale/?__tn__=kC-R&eid=ARAYBKr-sS9hYEsUNQEzGiFosNFE_ziZQUVAlEJvNv_vGesbdXa1hRajFWSP8xb37bLkS3jfA6pBhokl&hc_ref=ARRLLGEeAIKyc7gIDTjlHU-yiwTCAANxW5aWgQekX_ijKMHkCqNyTs_EwgOSKhBCGlc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCaUtgpH-QbGJFD8rJT7ynbP5l86-53oFrVacZxJIvtFZJkX95bAGsGCocntJd2Ws02vv0WrXu--ro0QDivgMlaieoPIiVlX_DZxxX2jcto3wVsjmmehTwuPXoi3U9ShU8tyOGE7mjfd_JUAOSkNgaqfj6Zq3L2a-OxmCbZFRSShvBFub16Do_iNutorDlv_Q7RxaO-W5UGkBDaN0vYk6JodDnTgnPbbgRLVtghWfOYsTfdgIJcV3azuCLoDaWcjTj5RNp49Zs04scoQrLUJYOpX-o_3EgK3Et3Nek514cuFQyK7Gf1WqcMPjTuvJb21USljEfU8kyVkZkQmY2kO3XPkA 

 BĘDZIE 4 RAZY WIĘKSZY NIŻ POPRZEDNIK! 

Wojewoda Małopolski podpisał zgodę na budowę przy szlaku do Dol. Białego apartamentowca dla 100 mieszkańców. Będzie on czterokrotnie większy niż wyburzony przed laty pensjonat. Budowie sprzeciwiali się i Urząd Miasta i Powiat.

Teraz jest tam lęgowisko podlegających ochronie żab. A będzie? Moloch - na dodatek koszmarny - produkujący hałas, śmieci i ruch.

Wojewoda, podczas konferencji w Zakopanem, ubolewał nad nadmierną rozbudową i utratą przez Zakopane dawnego charakteru.

Dom Pracy Twórczej Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego wzniesiony on został 1955 r. w stylu nowozakopiańskim w świetnej organicznej formie, doskonale wkomponowanej w krajobraz, niemal z nim związanej. Stojąc w otoczeniu wysokich drzew był niemal niewidoczny. Budynek ten, należący do nurtu znakomitego podhalańskiego socrealizmu, nie odbiegał klasą od słynnego DOMU TURYSTY czy schronisk tatrzańskich.

W związku z tym, chciałbym dowiedzieć się, czy te informacje są prawdziwe, a jeśli tak, to dlaczego Wojewoda wbrew opinii władz lokalnych i swoim wcześniejszym deklaracjom wydał taką zgodę.

Oto nasza odpowiedź:

To jest przede wszystkim pytanie o to, co jest w planie miejscowym i czy dana inwestycja jest zgodna z jego zapisami.

1. Podkreślmy: Wojewoda nie ma wpływu na treść merytoryczną MPZP. Nawet jeśli Wojewoda uważa, że w jakiejś gminie zabudowa jest nadmierna, to nie ma on żadnych kompetencji do zmiany tego stanu rzeczy. Pełne władztwo nad kształtowaniem przestrzeni w podległej gminie mają władze gminy (miasta). Innymi słowy, nawet jeśli Wojewoda uznawałby, że MPZP pozwala na zbyt wiele, to nie może odmówić udzielenia pozwolenia na budowę, jeśli inwestycja jest zgodna z MPZP, uchwalonym przez radę gminy. 

2. Zgodnie z art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego: „W razie spełnienia wymagań (określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 Pr. bud.), organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę”. W ramach postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, w tym więc Wojewoda, ma obowiązek działać wyłącznie w oparciu o przepisy prawa (art. 6 k.p.a.).

3. Decyzje dotyczące pozwolenia na budowę są decyzjami związanymi (a nie uznaniowymi, jak to ma miejsce np. w przypadku decyzji WZ). Decyzja związana polega na tym, że jeśli spełnione są przesłanki wskazane w przepisach prawa, to organ nie ma żadnej swobody w udzieleniu, bądź nie pozwolenia na budowę.

4. W kontekście powyższego wróćmy do pytania o to, czy ta inwestycja jest zgodna z planem miejscowym. Brzmi ona: TAK.

5. Proszę zerknąć do tego planu:

Ø ustalenia mpzp „SKOCZNIA” dla terenu 1.U ujęte w § 9.

1. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 1.U - pow. 0,28 ha, położone

w granicach otuliny Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą ruchu turystycznego realizowane na istniejących działkach ewidencyjnych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza się realizację funkcji takich jak: budynki zakwaterowania turystycznego - domy wypoczynkowe, usługi hotelarskie, gastronomia itp. Dopuszcza się lokalizację części mieszkalnej, dla właściciela;

4) Dopuszcza się odbudowę i przebudowę istniejącego obiektu. Przy odbudowie

i przebudowie istniejącego obiektu obowiązuje:

a) stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamień

i ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw sztucznych,

b) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;

5) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25% pow. terenu inwestycji;

6) Dopuszcza się realizację urządzeń sportowo - rekreacyjnych typu: trawiaste boiska

do gier, plac zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe, obiekty i urządzenia małej architektury, urządzone miejsce na ognisko i do grillowania itp;

7) Przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje uwzględnienie przebiegu cieku wodnego. Obowiązuje uzupełnienie obudowy biologicznej cieku wodnego, stosownie do potrzeb utrzymania koryta i brzegów, przez zarządzającego ciekiem i właścicieli terenów;

8) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych realizowanych na następujących zasadach:

a) nazwa obiektu może być sytuowana:

– bezpośrednio na elewacji budynku,

– prostopadle lub równolegle do elewacji budynku, jako kute w metalu znaki (logo) montowane na wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na podwieszanej desce do elementów budynku lub wsporników,

– jako podświetlane kasetony,

b) tablica informacyjna lub reklamowa może być sytuowana wyłącznie na elewacji budynku a ich powierzchnia nie może być większa niż 0,5 m2;

9) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych na powierzchni nie mniejszej niż 70% powierzchni terenu inwestycji;

10) Dostęp do terenu z drogi klasy dojazdowej, poprzez istniejące wewnętrzne ciągi komunikacyjne;

11) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, za wyjątkiem obiektów usług hotelarskich w których obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na dwa pokoje hotelowe.

Zatem z zapisów § 9 ust. 1 pkt 3 mpzp wynika, że mogą być realizowane funkcje takie jak: budynki zakwaterowania turystycznego - domy wypoczynkowe, usługi hotelarskie, gastronomia itp. Z przepisu tego wynika wprost, że na obszarze 1.U mogą być realizowane nowe budynki o funkcji wskazanej w tym przepisie. W przepisie tym nie ustalono, że funkcje te mają być lokalizowane jedynie w istniejących budynkach. Jednocześnie w planie nie ustalono gabarytów dla nowej zabudowy, co spowodowało, że mógł zostać zaprojektowany nowy budynek o gabarytach większych niż poprzedni w tym miejscu, i nie stanowi to sprzeczności z ustaleniami planu (bowiem ustaleń w tej kwestii w planie brak).

6. Gwoli ścisłości: w tym postępowaniu Wojewoda Małopolski był organem II instancji, czyli ocena Starosty w zakresie MPZP była elementem decyzji I instancji, podlegającej ocenie Wojewody jako organu II instancji.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj