Wokół koronawirusa
2020-04-28

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

- Dzieci pochodzenia romskiego zamieszkałe w prawdopodobnie największej osadzie romskiej w Polsce nie mają dostępu do Internetu i w znacznej części także do sprzętu. Tym samym nie mają też dostępu do nauczania zdalnego w czasie pandemii. Ich rodzice nie są w stanie im pomóc w tej sytuacji i podkreślają, że zależy im, aby dzieci brały udział w nauczaniu.  

Czy Pani Dyrektor otrzymała jakieś sygnały o tej trudnej dla wszystkich sytuacji? Czy planuje Pani jakieś specjalnie działania związane z tą sytuacją? Czy są sposoby, aby temu zaradzić?

Oto nasza odpowiedź: 

Edukacja dzieci i młodzieży wymaga szczególnej uwagi zarówno władz samorządowych, rodziców, jak i organizacji mniejszościowych. Sytuacja związana z edukacją dzieci romskich jest na bieżąco monitorowana przez władze gminy i szkoły oraz liderów romskich, a informacje są przekazywane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  

Gminę Łącko zamieszkuje ok. 209 osób ze społeczności romskiej, w tym 62 dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym.

Dzieci romskie z osiedla w Maszkowicach realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Maszkowicach, do której uczęszcza roku szkolnym 2019/2020 ogółem 175 uczniów, z tego 62 uczniów romskich, w tym:

Klasa 0 - 12

Klasa I - 10

Klasa II - 6

Klasa III - 5

Klasa IV - 3

Klasa V – 1, klasa terapeutyczna - 7

Klasa VI – 2, klasa terapeutyczna - 4

Klasa VII – 6, klasa terapeutyczna - 4

Klasa VIII – 2

Frekwencja dzieci romskich przedstawia się następująco:

W klasach I-III – 70%

W klasach IV – VI – 70 %

W klasach VII – VIII – 50%.

Nie realizuje obowiązku szkolnego 10 uczniów. 

Do pomocy w realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci romskie Szkoła Podstawowa w Maszkowicach zatrudnia dwóch asystentów edukacji romskiej i czterech nauczycieli wspomagających edukację romską. 

W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020 w Szkole Podstawowej w Maszkowicach dodatkowo zatrudniony jest pedagog, logopeda i nauczyciele wspomagający.

Dyrektor Szkoły wspólnie z nauczycielami i asystentem romskim 20 marca 2020 r. ustalili sposób realizacji edukacji zdalnej w czasie epidemii: 

- wobec braku u dzieci komputerów i telefonów z dostępem do Internetu – materiały zamieszczone na stronie Szkoły na specjalnym dysku Google będzie pobierał asystent romski, który ma dostęp do Internetu, i będzie je przekazywał dzieciom;

- asystent romski pobrał ze Szkoły potrzebne podręczniki, przekazując je uczniom romskim oraz zobowiązał się do nadzorowania nauki dzieci z osiedla;

- asystent romski utrzymuje stały kontakt ze Szkołą, dostarcza dzieciom ćwiczenia i materiały ksero do wykonania,

- nauczyciele mają stały kontakt telefoniczny z asystentem i przekazują mu na bieżąco informacje związane z edukacją dzieci;

- na stronie Szkoły www.maszkowice.pl, na przygotowanym dysku Google, publikowane są na bieżąco zadania do wykonywania przez uczniów.

Ponadto Gmina Łącko wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji o dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego w celu realizacji nauczania zdalnego przez uczniów. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i Dyrektor SP w Maszkowicach otrzymał do dyspozycji 6 laptopów. Dwa laptopy przewidziane dla rodzin romskich zostały już dostarczone.

W ostatnim okresie, tj. od 15.03 do 8.04.2020 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku przyznał specjalne zasiłki dla rodzin romskich z osiedla w Maszkowicach/Jazowsku na kwotę ponad 25 tys. zł.

Od 2013 r. Gmina Łącko realizuje również program ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Polega on na zakupie sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu rodzinom, które zostały zakwalifikowane zgodnie z wymogami projektu. W 2020 roku Gmina Łącko pokrywa beneficjentom tego programu koszt abonamentu internetowego w sumie na kwotę ponad 120 tys. zł. W kwietniu 2014 roku dwie rodziny romskie z osiedla w Maszkowicach/Jazowsku zostały do niego zakwalifikowane, z czego jedna zrezygnowała, a druga jest beneficjentem do dziś.

W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020 Gmina Łącko realizuje corocznie projekty związane z: edukacją dzieci romskich (zatrudnienie nauczycieli, pedagogów, logopedy, organizacja wycieczek oraz dowóz uczniów romskich do i ze szkoły), wsparcie finansowe budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP Maszkowice, zdrowiem (zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej i zakup środków medycznych dla społeczności osiedla), mieszkalnictwem (budowa kanalizacji, budowa budynków mieszkalnych, remonty istniejących nieruchomości) oraz pracą (zatrudnienie dla osób bezrobotnych ze społeczności romskiej). 

W celu monitorowania problemów mieszkaniowych w Gminie Łącko Wojewoda Małopolski w 2017 r. powołał Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i socjalno-bytowych osiedla romskiego w Maszkowicach. Wynikiem prac Zespołu jest opracowana Diagnoza sytuacji społeczności romskiej w Maszkowicach, w której przeanalizowano trudności mieszkaniowe i zaproponowano konstruktywne działania w tym zakresie: opracowanie kompleksowego planu pomocowego wspólnie ze społecznością romską, kontynuowanie działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży romskiej, możliwość budowy bloku wielorodzinnego wraz z zakupem terenu pod jego budowę, kontynuowanie akcji prewencyjnej, która służy poczuciu bezpieczeństwa i zapobiega popełnianiu przestępstw i wykroczeń, dalsze działania zdrowotne oraz działanie edukacyjne. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj