2020-05-26
Wokół liczby wniosków w sprawie uchylenia zezwoleń na pracę

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: 

Czy można by prosić jeszcze w uzupełnieniu informacji o dane - o ile konkretnie zwiększyła się liczba wniosków w sprawie uchyleń zezwoleń na pracę? 

Oto nasza odpowiedź: 

Przesyłamy dane, o które Pan prosił. 

Liczba złożonych przez pracodawcę wniosków o uchylenie zezwoleń na pracę w Małopolsce:

styczeń - maj 2019 – 3534

styczeń - maj 2020 – 3868.


2020-05-23
Wokół koronawirusa

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy moglibyśmy otrzymać informację ilu pacjentów z Małopolski zostało do tej pory przebadanych, a więc nie liczbę testów, ale liczbę osób przebadano? Ilu mieszkańców Krakowa zostało przebadanych w ciągu ostatniego tygodnia? 

Oto nasza odpowiedź: 

Poniższe pytania proszę kierować do WSSE w Krakowie. 

Otrzymaliśmy kolejne pytanie w sprawie:

2020-05-22
Wokół zatrudnienia cudzoziemców w Małopolsce

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o komentarz w sprawie Ukraińców, którzy tracą pracę w naszym regionie z powodu epidemii i masowo wyjeżdżają do swojej ojczyzny. Problem dotyczy zwłaszcza tych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. „śmieciówek”.  

Jak cała sytuacja wygląda z perspektywy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego? Czy posiadają Państwo dane liczbowe ilustrujące powyższy problem?  

Oto nasza odpowiedź: 

W ciągu ostatnich 2 miesięcy, w porównaniu do tożsamego okresu roku poprzedniego spadła liczba składanych aplikacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Małopolsce, jednak jest ich i tak zaskakująco dużo, biorąc pod uwagę chociażby prognozy przedstawiane w mediach. Nowych wniosków składanych przez pracodawców jest w okresie od 16 marca do 16 maja 2020 r. sumarycznie więcej niż np. w 2018 r.  

2020-05-21
Wokół rekompensat dla sadowników

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy w związku z ubiegłotygodniowymi przymrozkami są planowane rekompensaty dla sadowników? 

Czy do Wojewody "trafiają już głosy" o szkodach?

Oto nasza odpowiedź: 

Podstawową formą pomocy jest od lat kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez ARiMR.  

Dotychczas mieliśmy tylko telefoniczne zgłoszenia z kilku gmin dotyczące uszkodzenia przez przymrozki upraw sadowniczych i ziemniaków. Aktualnie przez gminy zbierane są wnioski rolników o oszacowanie szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę. 


2020-05-20
Wokół zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałem się zorientować w jaki sposób cudzoziemcy (np. obywatele Białorusi), którzy przebywają na terenie RP na podstawie wizy Schengen, mogą uzyskać prawo pobytu czasowego np. z uwagi na potrzebę opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (obywatelem RP). Dotychczasowa procedura wymagała osobistego złożenia dokumentów: jak obecnie powinni się zachować aby nadać bieg sprawie ( fakt złożenia dokumentów odnotowywany jest pieczęcią w paszporcie). Czy można się w takiej sprawie umówić indywidualnie? 

Oto nasza odpowiedź: 

Wydział Spraw Cudzoziemców częściowo wznowił bezpośrednią obsługę klienta, lecz nie dotyczy to składania wniosków. W dalszym ciągu wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska) lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać na poczcie najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.  


2020-05-20
Wokół dodatku specjalnego do wynagrodzenia nowosądeckich urzędników

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Były prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż wystąpił do obecnych władz miasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Zapytanie dotyczyło, którym pracownikom zatrudnionym przez obecnego prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla został przyznany tzw. dodatek specjalny do wynagrodzenia. 

29 kwietnia Jerzy Gwiżdż otrzymał odpowiedź od zastępcy prezydenta Nowego Sącza o takiej treści „udzielenie takiej informacji jest trudne, wymaga przetworzenia, a to absorbuje urzędników, za co wnioskodawca musi zapłacić 8796, 67 zł.”.

Wiceprezydent Bochenek wezwał też Jerzego Gwiżdza żeby wykazał na piśmie w ciągu 7 dni, tu cyt. "szczególną istotność dla interesu publicznego przetworzonej informacji".

Moje pytania brzmią:

- Czy za udostępnienie informacji publicznej samorząd może pobierać opłaty?

- Czy taka odpowiedź wiceprezydenta Artura Bochenka jest zgodna z prawem?

2020-05-20
Wokół szpitala jednoimiennego

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Jakie decyzję podjęto w sprawie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w kontekście zapowiedzi MZ o likwidacji szpitali jednoimiennych?  

Czy ta placówka jednoimienna zostanie zlikwidowana?  

Jeśli tak kiedy wróci do normalnego trybu funkcjonowania? Jeśli nie , dlaczego zadecydowano by funkcjonowała ona nadal jako jednoimienna?  

Oto nasza odpowiedź: 

Jak Pani napisała, mówimy o zapowiedzi takich zmian. Aktualnie jesteśmy na etapie całościowej analizy sytuacji epidemicznej i systemu opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 pod kątem zmian, które mogłyby zostać wprowadzone w kontekście malejącej liczby aktywnych przypadków zakażenia, a rosnącej liczby ozdrowieńców. Koncepcja zmian będzie mogła zostać zaprezentowana po tych analizach i koniecznych konsultacjach. Co do drugiego pytania – oczywiście nie mówimy o „zlikwidowaniu” Szpitala Uniwersyteckiego. 


wstecz    do góry     drukuj