• JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

  1. Wnioskodawca – osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) – składa wniosek o udostępnienie usługi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  2. Wniosek należy składać na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej oraz w punktach informacyjnych urzędu.
  3. Wniosek należy (opcje do wyboru):
   • złożyć w Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
    • w Krakowie przy ul. Basztowej 22 w pokoju nr 24
    • w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9 w pokoju nr 5
    • w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52 w pokoju nr 34
   • przesłać drogą pocztową na adres:
    • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
    • Małopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnowie al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
    • Małopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
   • przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
   • przesłać elektronicznie na adres:
   • przesłać faksem pod nr:

    ­ (12) 39 21 438 (Kraków)
    ­ (14) 62 14 078 (Tarnów)
    ­ (18) 44 37 876 (Nowy Sącz)
   • zgłosić telefonicznie pod nr tel. (12) 39 21 200, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania (podczas rozmowy koniecznym jest przekazanie wszelkich danych określonych we wniosku).
  4. W przypadku gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Wojewody Małopolskiego, wniosek zostaje niezwłocznie przesłany do właściwego organu. O fakcie tym jednocześnie zawiadamia się wnioskodawcę.
  5. Po przyjęciu zgłoszenia Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia obsługę wnioskodawcy, w terminie i formie przez niego wyznaczonymi lub w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.
 • TŁUMACZ ON-LINE W KRAKOWIE

 • WNIOSEK

wstecz    do góry     drukuj