Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 stycznia 2020 r. decyzji Nr 7/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.91.2019), dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN 80 wraz z przyłączami cieplnymi 2 x DN 40 do budynków przy ul. Dworzec 5 i ul. Dworzec 6 w Krakowie, na dz. 288, 1/45 obr. 52 j. ewid. Podgórze, na wniosek złożony 14 listopada 2019 r. przez inwestora tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków), które reprezentuje Pan Jerzy Króll. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski, złożony 22 listopada 2019 r., uzupełniony 8 stycznia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budowa ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedźwiedź, na działce nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 stycznia 2020 r. decyzji Nr 6/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.82.2019), dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działkach o numerach: 1996/2, 1996/3, 1996/6, 1996/7, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1995/4, 1995/6 obr. Kłaj, j. ewid. Kłaj, na wniosek złożony 10 października 2019 r. przez inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Jacek Skrzyniarz. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek złożony 5 grudnia 2019 r., uzupełniony 7 stycznia 2020 r., przez inwestora tj. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., (32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1), w którego imieniu występuje Pan Wojciech Duliński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. w zakresie: budowy budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową, budynkiem kontroli dostaw, wiatą śmietnikową, kontenerowym agregatem prądotwórczym, wewnętrznymi drogami dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną energetyczną, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną, na dz. nr 537/89, 537/91 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Mateusz Worwa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 99/1, 99/2, 101 obręb 54 Podgórze, gmina Miasto Kraków. (pobierz)

 • Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Tomasza Powęskiego, Wojewoda Małopolski w dniu 10 stycznia 2020 r. wydał decyzję znak: WS-II.7570.8.23.2019.BS zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 85/1, obr. 0002 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: „Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim – Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zatorprzekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji projektowej”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 5/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.93.2019) z 8 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Pyzówka (od km 15,000 do km 15,215 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) wraz z rozbiórką i budową przepustu (w km 15,198 wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” na działce nr 5402, obręb Lasek, jedn. ewid. Nowy Targ oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Sajdel – złożony 20 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek złożony 20 listopada 2019 r., uzupełniony 18 grudnia 2019 r., przez inwestora tj. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, w którego imieniu występuje Pan Tomasz Nawieśniak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny” w obrębie terenów zamkniętych PKP, na dz. nr 1960/4 obr. 0008 Klecza dolna, jedn. ewid. Wadowice – obszar wiejski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 4/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.90.2019) z 8 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Zagórnickiej w Inwałdzie – skrzyżowanie z torami linii nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna w km 28+138,5 (teren zamknięty), na działce nr 3467/4 obr. Inwałd, jedn. ewid. Andrychów – obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie (ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów), reprezentowany przez: Pana Jana Bliźniaka i Panią Agnieszkę Curzydło – złożony 8 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 3/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.95.2019) z 8 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy al. 29 Listopada na dz. nr 236/1, obr. 43, j. ew. Krowodrza w Krakowie – w rejonie torów kolejowych linii nr 8 Warszawa – Kraków (teren zamknięty) - na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Cisowski - złożonego 25 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 1/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.85.2019) z 7 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 2 w stacji Nowy Targ (od km 22,525 do km 22,880 wg kilometrażu projektowanego toru nr 1) wraz z rozbudową kładki, tj. budową szybów windowych, rozbiórką i budową biegu schodowego oraz rozbiórką i budową kanalizacji deszczowej w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, na działce nr 10240/11 obr. 0001 Nowy Targ, jedn. ewid. Nowy Targ, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Sajdel – złożony 30 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 7 stycznia 2020 r. decyzji Nr 2/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.79.2019), dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15kV na dz. nr 1544/3, obr. 0012 Stawy Monowskie, j. ewid. Oświęcim – obszar wiejski oraz dz. nr 693/1, obr. 0003 Przeciszów, na wniosek złożony 30 września 2019 r. przez inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Szymon Józefowski. (pobierz)

 • W związku ze zbliżającym się etapem składania sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w generatorze ofert udostępniło możliwość wypełnienia sprawozdania końcowego za rok 2019 oraz sprawozdania z trwałości realizacji zadania.

  W celu prawidłowego wypełnienia sprawozdań należy zalogować się na stronę https://das.mpips.gov.pl/

  Małopolski Urząd Wojewódzki potrzebuje w celu rozliczenia dotacji dodatkowych informacji nie zawartych w ww. sprawozdaniu dostępnym na stronie https://das.mpips.gov.pl/ . W związku z tym opublikowano sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej o nazwie „Senior + M1 Rozliczenie 2019” oraz „Senior + M2 Rozliczenie 2019”. Wojewoda Małopolski ogłasza wzór ww. sprawozdań:
  Sprawozdania Senior+ Moduł I (pobierz)
  Sprawozdania Senior+ Moduł II (pobierz)

  Jednostki samorządu terytorialnego zostały zawiadomione o ww. sposobie składania sprawozdania pismem znak WP-III.9421.3.28.2019.

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 207

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski w dniu 20 grudnia 2019 r. wydał decyzję znak sprawy: WS-II.7570.8.22.2019.RG, o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Trzebinia, obręb 0014 Trzebionka: dz. ewid. nr 1200/4 (KW nr KR1C/00077917/3) (pobierz)

 • Kasa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, III piętro, pokój 303) w dniu 24 grudnia 2019 r. będzie czynna w godzinach od 9.00-11.00, natomiast w ostatnim dniu roku tj. 31 grudnia 2019 r. będzie nieczynna.

 • Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Adama Rachwała, Wojewoda Małopolski w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał decyzję znak:

  • WS-II.7570.8.20.2019.WJ zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 935/22, obr. Grojec, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie;
  • WS-II.7570.8.21.2019.AP zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 344/18, obr. Zaborze, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie;
  w celu wykonania pomiarów na istniejącym gazociągu w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów - Komorowice – Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 16 grudnia 2019 r. decyzji Nr 72/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.83.2019), dla inwestycji pn.: Budowa zewnętrznej centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przy budynku nr 45 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (działka nr 184/11 obręb 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza), na wniosek złożony 11 października 2019 r. przez inwestora tj. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Piotr Tumidajski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek złożony 4 listopada 2019 r., uzupełniony 3 grudnia 2019 r., przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentują: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Katarzyna Głodek oraz Pan Damian Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku od km 29,834 do km 38,591, w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””, na działkach o numerach: 3453/13, 3453/14, 1536/18, 4472 obr. Brzeszcze j. ewid. Brzeszcze – miasto oraz na działkach o numerach: 3344/19, 3344/10, 2964 obr. Jawiszowice j. ewid. Brzeszcze - obszar wiejski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 8 listopada 2019 r., uzupełniony 10 grudnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 943 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 94, obr. 19, j. ew. Nowa Huta, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko, złożony 5 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do 1,242 oraz od km 2,192 do km 11,850 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POliŚ 5.1-12. Inwestycja realizowana będzie na działkach:
  -- gmina Trzebinia, j. ew. Trzebinia – miasto:
  -obr. 0014 Trzebionka, dz. nr: 1897/5, 1568/1, 1582/1, 1570/1, 1581;
  -obr. 0015 Wodna, dz. nr: 652;
  -- gmina Chrzanów, j. ew. Chrzanów - obszar wiejski:
  -obr. 0002 Luszowice, dz. nr: 3028/3
  -- gmina Chrzanów, j. ew. Chrzanów - miasto:
  -obr. 0001 Chrzanów, dz. nr: 3998/109, 3998/108, 3998/107, 3998/198, 3998/179,
  3998/112, 4344, 4338, 1114/2
  -- gmina Libiąż, j. ew. Libiąż – miasto:
  -obr. 0001 Libiąż Mały, dz. nr: 1114/20, 1114/11, 1114/12, 944/8.
  (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Kraków), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków, złożony 20 listopada 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Pyzówka (od km 15,000 do km 15,215 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) wraz z rozbiórką i budową przepustu (w km 15,198 wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” na działce nr 5402, obręb Lasek, jedn. ewid. Nowy Targ. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 85/1 o pow. 0,2419 ha (KW nr KR1E/00067079/5), obr. 2 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator-przekładka Przeciszów-opracowanie dokumentacji projektowej. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony 10 października 2019 r., uzupełniony 6 listopada oraz 6 grudnia 2019 r., przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Jacek Skrzyniarz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działkach o numerach: 1996/2, 1996/3, 1996/6, 1996/7, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1995/4, 1995/6 obr. Kłaj, j. ewid. Kłaj. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że na wniosek strony, została wydana decyzja nr 2/U/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2019) z 10 grudnia 2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elewacji Hali Zachodniej, przebudowa przesuwnicy kolejowej łączącej hale Wschodnią i Zachodnią, budowa drogi pożarowej oraz zewnętrznej sieci hydrantową wraz z instalacją nadziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, stanowiących roboty wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa Hali Wschodniej i Zachodniej w zakresie przebudowy kanałów naprawczych, wnętrza hal i pomieszczeń oraz wymiana okien i świetlików dachowych na stacji Kraków Prokocim” realizowana w całości na terenie zamkniętym, dz. nr 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191/2, 193, 194/2, 195/2, 202/2, obr. 54, j. ew. Podgórze, wszczętego na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Adam Pochylski, złożony 28 czerwca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 grudnia 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-IV.746.1.97.2019 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu nr 2 z wyposażeniem i dojściami, przebudowa peronu nr 1 wraz z wyposażeniem i dojściami, przebudowa peronu nr 1 wraz z wyposażeniem i dojściem oraz budowa kładki nad torami na stacji kolejowej Zastów w km od 307,370 do 307,952 linii kolejowej nr 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, mających na celu rewitalizację wybranych obiektów obsługi pasażerskiej na docinku Tunel – Raciborowice linii nr 8, w ramach projektu: „Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach – etap II”” na dz. nr 311 obr. Zastów i 347/7 obr. Maciejowice, j. ewid. Kocmyrzów-Luborzyca, w związku z wnioskiem inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez Pana Andrzeja Łodzianę, złożonym 29 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2020-2022

  Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2020-2022.

  Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z województwa małopolskiego w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz systematyczne wzmacnianie współpracy administracji rządowej z sektorem pozarządowym.

  Wieloletni program współpracy będzie istotnym narzędziem kształtowania długofalowej, partnerskiej współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, umożliwiającym aktywne zaangażowanie tych instytucji w realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, a także ułatwiającym wpływ sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w województwie małopolskim. Przyjęty dokument będzie miał również znaczący wpływ na wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Uwagi, opinie i wnioski w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji, można składać osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu, a także przesłać pocztą lub e-mailem na adres:

  Wydział Organizacji i Kontroli
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
  e-mail: ngo@malopolska.uw.gov.pl

  Ostateczny termin na wyrażenie opinii upływa 18 grudnia 2019 roku
  (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Projekt Zarządzenia Wojewody Małopolskiego - Wieloletni Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Załącznik do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego - Wieloletni Program współpracy na lata 2020-2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołania do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 5/2019 z 23 października 2019 r. znak: WI-IV.747.2.2.2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony“ wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT), na wniosek inwestora: Gminy Miejskiej Kraków. Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Rozwoju. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 71/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.80.2019) z 2 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Siersza – Elektrorafinacja – Trzebinia i Siersza – Trzebinia, dz. nr 1369/26 i 1465/4, obr. Trzebinia, j. ew. Trzebinia – miasto - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Zielonka - złożonego 1 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 70/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.84.2019) z 2 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym kolei, w miejscowości Limanowa, ul. Tarnowska, dz. nr 139, obr. 3 - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje: Pan Henryk Jędrzejek - złożony 25 października 2019 r. (pobierz)

 • 02.12.2019
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/451

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  - wzór programu inwestycji budowlanej i wzór programu inwestycji dla zakupów inwestycyjnych

  - wzór harmonogramu rzeczowego inwestycji i wzór harmonogramu finansowego inwestycji

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594

  Ogłoszenie

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, którego reprezentuje Pan Maciej Cisowski, złożony 25 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy al. 29 Listopada na dz. nr 236/1, obr. 43, j. ew. Krowodrza w Krakowie – w rejonie torów kolejowych linii nr 8 Warszawa – Kraków (teren zamknięty). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęta jest nieruchomość oznaczona działką ewid. nr 1200/4, obr. 0014 Trzebionka, jedn. ewid. Trzebinia (KW nr KR1C/00077917/3) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 1/Z/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.69.2019) z 27 listopada 2019 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 529/1 obr. 42, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: INWEST DOM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (ul. Macieja Słomczyńskiego 19/69, 31-234 Kraków), reprezentowany przez: Pana Zbigniewa Kęska – złożony 13 sierpnia 2019 r., uzupełniony 20 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod linię kolejową na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 5/2019 z 23 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony“ wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 69/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.78.2019) z 26 listopada 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia celem zasilenia urządzeń medycznych w budynku nr 45 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie, na działce nr 184/11 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski – złożony 18 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 listopada 2019 r. decyzji Nr 68/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.76.2019), dla inwestycji pn.: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zamłynie w Krakowie na dz. nr 547/25 i 547/20 obr. 100 j. ewid. Podgórze w Krakowie, na wniosek złożony 12 września 2019 r. przez inwestora tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pani Beata Kaczor. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej:
  - działką ewid. nr 344/18 (KW nr KR1E/00015322/5), obr. Zaborze, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie,
  - działką ewid. nr 935/22 (KW nr KR1E/00017761/8), obr. Grojec, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie,
  w celu wykonania pomiarów na istniejącym gazociągu w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski wydał decyzję w dniu 20 listopada 2019 r. znak sprawy: WS-II.7570.8.19.2019.SA o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Gmina Trzebinia, obręb Wodna: dz. nr 540/12 (nr KW: KR1C/00034935/2). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie (ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów), którego reprezentuje Pan Jan Bliźniak, złożony 8 listopada 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Zagórnickiej w Inwałdzie – skrzyżowanie z torami kolejowymi linii Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Białą Główny w km 28+138,5 (teren zamkniety), na działce nr 3467/4 obr. Inwałd, jedn. ewid. Andrychów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Kraków), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Sajdel, złożony 30 października 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 2 w stacji Nowy Targ (od km 22,525 do km 22,880 wg kilometrażu projektowanego toru nr 1) wraz z rozbudową kładki, tj. budową szybów windowych, rozbiórką i budową biegu schodowego oraz rozbiórką i budową kanalizacji deszczowej w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, na działce nr 10240/11 obr. 0001 Nowy Targ, jedn. ewid. Nowy Targ, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, którego reprezentuje Pan Henryk Jędrzejek, złożony 25 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym kolei, w miejscowości Limanowa, ul. Tarnowska, dz. nr 139, obr. 3. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski wydał decyzje w dniu 22 października 2019 r. znak sprawy: WS-II.7570.8.17.2019.KB oraz w dniu 5 listopada 2019 r. znak sprawy: WS-II.7570.8.18.2019.KM o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: Gmina Bukowno, obręb Stare Bukowno: dz. nr 2262/2 (brak KW), dz. nr 1544/1 i nr 1566 (KW nr KR1O/00025004/3); Gmina Trzebinia, obręb Siersza: dz. nr 67/3 (AWZ 263/76), dz. nr 876 (brak KW); Gmina Trzebinia, obręb Trzebionka: dz. nr 1176/4 i nr 1253/15 (nr KW: KR1C/00088488/6); Gmina Trzebinia, obręb Wodna: dz. nr 192/1 (brak KW), dz. nr 523/3 (nr KW: KR1C/00024338/4). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 listopada 2019 r. postanowienia o nadaniu - na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 63/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.67.2019) z 8 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa kablowej linii 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działce nr 547/25 obręb 100 Podgórze, gmina Miasto Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski, złożony 18 września 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia celem zasilenia urządzeń medycznych w budynku nr 45 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie, na działce nr 184/11 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 31 października 2019 r. o nadaniu - na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych), z 8 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 31 października 2019 r. o nadaniu - na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 59/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.62.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 26/2 obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych), z 8 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski w dniu 24 października 2019 r. wydał decyzję znak WS-II.7570.8.16.2019.JB zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 493, obr. Bielany jedn. ewid. Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice – Oświęcim, na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu w dniu 11 października 2019 r. przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzji znak DLI-VII.4618.8.2018.KW utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z 10 października 2018 r. znak WS-II.7570.2.6.2015.JB orzekającą o ustaleniu i wypłacie odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 251/2 o pow. 0,0357 ha, położonej w obr. 6 Libusza, jedn. ewid. Biecz, powiat gorlicki, woj. małopolskie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 65/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.77.2019) z 22 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV SE Gorzków – SE Carbon, dz. nr 301, obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje: Pani Paulina Lemańczyk i Pani Elżbieta Milewicz - złożony 18 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 25.09.2019 r. decyzji Nr 107/B/2019 znak: WI-XI.7840.14.10.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Łosiańskim /Łosie/ w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowej nr 75. Zakres zamierzenia budowlanego: - rozbiórka istniejącego obiektu mostowego w km 88+866 DK 75; - budowa nowego obiektu mostowego w km 88+866 DK 75 wraz z przebudową drogi krajowej nr 75 w km 88+847 – 88+893 oraz umocnieniem obustronnym brzegów potoku Łosiańskiego /Łosie/ opaską brzegową w postaci narzutu kamiennego na lewym brzegu w km 0+001 i na prawym brzegu w km 0+004 – 0+027; - budowa kanału technologicznego zlokalizowanego po lewej stronie drogi krajowej nr 75 w ramach przebudowy drogi w km 88+847 - 88+893; - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1522K w km 88+880,30 DK 75 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1522K w km 0+000 - 0+020; - budowa i rozbiórka drogi tymczasowej w km 88+813 – 88+916 względem drogi krajowej nr 75 wraz z mostem tymczasowym. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 10.09.2019 r. decyzji Nr 98/B/2019 znak: WI-XI.7840.14.11.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (budowa odc. G1-G2 sieci gazowej) na dz. ewid. nr 117, 121, 123, obręb Nowa Wieś i nr 450/2, obręb Łabowa dla zadania: Rozbiórka i budowa mostu na potoku Kotowskim w miejscowości Nowa Wieś i Łabowa w km 84+573 DK nr 75 wraz z przebudową dojazdów, budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego (Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Kotowski w miejscowości Nowa Wieś w km 84+573 DK nr 75). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 64/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.72.2019) z 17 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim - na wniosek złożony przez inwestora: Miasto Oświęcim (ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim), którego reprezentuje: Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim - złożony 22 sierpnia 2019 r., uzupełniony 10 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Znak sprawy: WS-II.7570.8.1.2019.RG. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 21 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 19 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 2 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 19 projektów na łączną kwotę 239 488 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2019;
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne.


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:

  Gmina Trzebinia, obręb Siersza: nr 67/3 (AWZ 263/76), nr 876 (brak KW);
  Gmina Trzebinia, obr. Trzebionka: nr 1176/4, 1253/15 (nr KW: KR1C/00088488/6);
  Gmina Trzebinia, obr. Wodna: nr 192/1 (brak KW), 523/3 (nr KW: KR1C/00024338/4)

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, pokój nr 261, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, telefon kontaktowy (12) 39 21 265. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 8 października 2019 r. znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Mateusz Pająk. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Zielonka (SPIE Elbud Gdańsk S.A, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk), złożony 1 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Siersza – Elektrorafinacja – Trzebinia i Siersza – Trzebinia, dz. nr 1369/26 i 1465/4, obr. Trzebinia, j. ew. Trzebinia – miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 62/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.53.2019) z 7 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych) – złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych) – złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 57/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2019) z 3 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działce nr 3998/198 obr. Chrzanów, jedn. ewid. Chrzanów M., w ramach realizacji zadania: Powiązanie ciągu 15 kV PZ Matylda (docelowo RS Matylda) – Balin z ciągiem RS Stella – Trzebińska 5 wraz z przebudową odgałęzienia do stacji Północ 13 w celu zmniejszenia awaryjności ciągów, na terenie Miasta Chrzanów przy ul. Żmudnej – inwestycja liniowa - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Małobądzką 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Artur Cywiński, P.P. Omega-Projekt, A. Cywiński, K. Baron Sp. j. (ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy) – złożonego 15 lipca 2019 r., uzupełniony 12 sierpnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 55/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2019) z 1 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa przejścia dla pieszych (wraz z przyłączem energetycznym, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, systemem odprowadzania wód deszczowych, dojściami, klatkami schodowymi, szybami windowymi i monitoringiem) zlokalizowanego pod torami linii 133 w km 50,918 z ulicy na Skarpie do ul. Akacjowej w Rudawie na działce nr 340/1 obr. Rudawa, jedn. ewid. Zabierzów, w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIB - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Mateusz Wanat i Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożonego 13 czerwca 2019 r., uzupełnionego 23 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: Gmina Bukowno, obręb 0006 Stare Bukowno: nr 2262/2 (brak KW), nr 1544/1 i nr 1566 (KW nr KR1O/00025004/3) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 54/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.73.2019) z 30 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, dz. nr 312/25, obr. 1 Miechów, j. ew. Miechów miasto, na wniosek złożony przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin), którego reprezentuje: Pan Maciej Dzik - złożony 27 sierpnia 2019 r., (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski w dniu 26 września 2019 r. wydał decyzje znak sprawy: WSII. 7570.8.1.2019.RG, WS-II.7570.8.2.2019.RG, WS-II.7570.8.3.2019.RG, WS-II.7570.8.4.2019.RG, WS-II.7570.8.5.2019.RG, WS-II.7570.8.6.2019.RG, WS-II.7570.8.7.2019.RG, WS-II.7570.8.8.2019.RG, WS-II.7570.8.9.2019.RG, WS-II.7570.8.10.2019.RG, WS-II.7570.8.11.2019.RG, WSII. 7570.8.12.2019.RG, WS-II.7570.8.13.2019.KB, WS-II.7570.8.14.2019.KB, WS-II.7570.8.15.2019.KB o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pani Paulina Lemańczyk i Pani Elżbieta Milewicz (ELTEL Network Energetyka S.A., Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn), złożony 18 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV SE Gorzków – SE Carbon, dz. nr 301, obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 493 o pow. 0,5500 ha (KW nr KR2E/00010965/6), obr. Bielany jedn. ewid. Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 53/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.68.2019) z 25 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w m. Przysieka, gmina Kozłów, działka nr 356, obr. ew. Przysieka - na wniosek złożony przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko Kamienna (Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-100 Skarżysko Kamienna), którego reprezentuje: Pani Agata Woźniak - złożony 12 sierpnia 2019 r., (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 52/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.54.2019) z 23 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej sieci gazowej SN DN350 stal na sieć gazową DN400 PE100 RC SDR17 (17,6), L=44,42 m, odcinek P2-P3, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków w km 314,583 oraz linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże w km 9,450 w Krakowie, dz. 240 obr. 28, jedn. ewid. Krowodrza - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie / Oddział Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Adam Grosicki – złożonego 11 lipca 2019 r., uzupełnionego 23 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 51/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2019) z 23 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont budynku nr 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części oraz przebudową i remontem związanej z obiektem infrastruktury technicznej i drogowej w Oświęcimiu na działkach nr 2576/14 i 2576/13 obr. Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim – miasto - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Maciej Wójtowicz, z 4 lipca 2019 r., uzupełnionego 5 sierpnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Mateusz Pająk, złożony 21 sierpnia 2019 r., uzupełniony 16 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miasto Oświęcim (ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim), którego reprezentuje Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim, złożony 22 sierpnia 2019 r., uzupełniony 10 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 48/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.59.2019) z 16 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), którego reprezentuje Pan Bartosz Marszałek, GPDT Sp. z o.o. (ul. Krzywda 12a, 30-710 Kraków), dla inwestycji pn.: Przebudowa przejazdu drogowo-kolejowego przez linię kolejową nr 97 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w km 5,507 w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1939K - ul. Zawodzie oraz przebudowy drogi gminnej nr 601108K - ul. Lenieckiej w ramach budowy ciągu pieszo - rowerowego, przebudowy / remontu jezdni, przebudowy/remontu poboczy, przebudowy/remontu zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów, przebudowy/remontu/budowy urządzeń odwadniających drogę, przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, wycinki drzew kolidujących z inwestycją na działce nr 24/9 obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019”.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 28 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 6 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty na łączną kwotę 490 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019; – załącznik nr 1
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2

 • Kupuj świadomie

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II (pobierz)
  • harmonogram rzeczowy i finansowy (pobierz)

  Integralną częścią umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne oraz umowy łączonej są:
  1) program inwestycji budowlanej
      1a) Harmonogram rzeczowy
      1b) harmonogram finansowy
      1c) program inwestycji dla zakupów inwestycyjnych,
  2) wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,
  3) wzór sprawozdania z trwałości realizacji zadania,
  4) wzór wniosku o uruchomienie dotacji,
  5) wzór rozliczenia inwestycji,
  - które stanowią załączniki do umowy.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj