Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 władze terenowej administracji rządowej podejmują działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie od 30 maja 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • zaleca się kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
 • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:
  ‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  ‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  ‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  ‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  ‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, tej zasady nie stosuje się.
 • pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos,
 • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.
Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
tel.: 12 39 21 527, 12 3921 200

W przypadku konieczności wizyty w głównej siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony
ul. Basztowej 22.
Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta.


W przypadku konieczności wizyty w pozostałych lokalizacjach Urzędu, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu będą publikowane w poszczególnych zakładkach:

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYDZIAŁ REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BIURO WOJEWODY
WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
WYDZIAŁ ZDROWIA
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, proszę o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe uzgadnianie konkretnego terminu (dnia i godziny), celem zwiększenia Państwa bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu.
Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli
Aneta Gil

wstecz    do góry     drukuj