2020-07-14
Kolejna wygrana MUW przed WSA

Dziś przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa dotycząca uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa. WSA podzielił stanowisko Wojewody Małopolskiego wyrażane w rozstrzygnięciu nadzorczym i oddalił skargę Rady Miasta Krakowa.

Tym razem ocena WSA dotyczyła uchwały nr XXV/577/19 Rady Miasta Krakowa z 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Parku Miejskiego pn. „Dolina Kurczaba”.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Rada Miasta Krakowa przekroczyła swoje uprawnienia, wydając Prezydentowi Miasta Krakowa w tychże uchwałach kierunkowych wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań.

2020-07-14
Spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś spotkanie pełnomocnika wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Ewy Podłęckiej z przedstawicielami organizacji działających na rzecz tych środowisk w Małopolsce.

Tematem przewodnim spotkania była aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2, którą omówił małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie wskazał na środki ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

2020-07-14
Koronawirus: monitorujemy sytuację

W ostatnich dniach w Małopolsce pojawiło się kilka ognisk zakażeń koronawirusem. Najwięcej aktywnych przypadków aktualnie mamy w powiecie nowosądeckim (227). Sporo jest ich też w powiatach tatrzańskim i wadowickim. W większości nowe zakażenia mają związek z uroczystościami rodzinnymi (wesela, pogrzeb).

Ocena aktualnej sytuacji epidemicznej w Małopolsce oraz diagnoza bieżących potrzeb była przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ds. Ekonomiczno-Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Dziedzic.

2020-07-14
Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów  na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

2020-07-10
Są dodatkowe środki dla DPS-ów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał dziś samorządowcom czeki potwierdzające przyznanie tych dodatkowych środków.

W kontekście epidemii koronawirusa domom pomocy społecznej poświęcaliśmy szczególną uwagę. Słowa podziękowania należą się dyrektorom i pracownikom DPS-ów, którzy z wielkim zaangażowaniem troszczą się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Wyrazem wdzięczności są dodatkowe środki przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki którym możliwa będzie wypłata dodatkowego wynagrodzenia osobom zatrudnionym w DPS-ach – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

2020-07-10
Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Ruszył nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. Na zgłoszenia Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka do 11 września.

Kogo szukamy?

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

2020-07-10
 Fundusz Dróg Samorządowych: podpisujemy kolejne umowy

W mijającym tygodniu w ramach III naboru z Funduszu Dróg Samorządowych podpisaliśmy umowy z kolejnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie tych dokumentów przekazywane będzie dofinansowanie na realizację inwestycji.

Do 10 lipca podpisaliśmy 86 umów na łączną kwotę 134 922 006,95. 13 z nich zostało zatwierdzonych właśnie w ostatnim tygodniu. Wśród nich znalazła się m.in. umowa z gminą Wolbrom, która wnioskowała o wsparcie dla budowy drogi gminnej w miejscowości Zabagnie, na kwotę 4 765 992 zł. Gminy: Biecz i Zakopane oraz powiat nowotarski to w tej partii umów kolejni, najwięksi beneficjenci środków z FDS. Każde z tych podmiotów otrzyma około 1,8 mln zł. 

Przypominamy także, że został już ogłoszony czwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zachęcamy do aplikowania.  

wstecz    do góry     drukuj