Konkurs na zadania z zakresu pomocy społecznej
2018-02-21
13 lutego 2018 r. Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzących działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Przedmiotem otwartego konkursu jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, obejmującego pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową oraz organizację okolicznościowych, jednorazowych spotkań integracyjnych zmierzających do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, w tym możliwe jest zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych.

Termin realizacji zadań w ramach konkursu ofert wyznaczony został na okres od 19 marca do 30 czerwca 2018 r.

Na realizację zadania Wojewoda Małopolski przeznacza środki w wysokości 150 000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł. Udział środków Wojewody Małopolskiego w całkowitym koszcie realizacji zadania konkursowego wyniesie maksymalnie 80%. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 20% całkowitej wartości realizowanego zadania, z zastrzeżeniem, iż wkład finansowy musi stanowić minimum 10% całkowitej wartości realizowanego zadania.

Oferty na konkurs można składać do 7 marca 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 16 marca br.

Ogłoszenie o konkursie
NGO
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj