Limanowa otrzyma rządowe środki na odbudowę mostu w ulicy Dudka
2018-03-27
Podczas dzisiejszego briefingu prasowego, który odbył się na moście w ulicy Dudka w Limanowej, poseł Wiesław Janczyk oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazali mieszkańcom bardzo dobrą informację. Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podjął decyzję o przeznaczeniu 2 milionów złotych na odbudowę tego obiektu. Potwierdzająca ten fakt promesa została przekazana na ręce mieszkańców Limanowej.

- Liczymy, że przekazane środki pozwolą tę sprawę doprowadzić do szczęśliwego finału. Wiemy, że mieszkańcom ten most jest potrzebny i ułatwi im życie. Mam nadzieję, że dysponując tak znaczącym wsparciem, pan burmistrz jak najszybciej przystąpi do działania i sprawnie sfinalizuje inwestycję. Z pewnością ta sytuacja mogła znaleźć takie rozwiązanie znacznie wcześniej. Przekazana dziś promesa jest przykładem pomocy ze strony rządu, jaką może otrzymać samorząd, który ma problem z realizacją zadań własnych – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

Przypomnijmy. W okresie od 15 do 21 maja oraz w dniach 12 i 30 lipca 2014 r. na terenie miasta Limanowa wystąpiły intensywne opady atmosferyczne – tj. zjawisko mające znamiona klęski żywiołowej (nie była to powódź).

W takiej sytuacji samorząd może liczyć na pomoc z budżetu państwa, jeśli spełnione są określone warunki.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości – samorząd może wnioskować do właściwego wojewody o dofinansowanie zadań z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: jeśli straty zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Wojewódzką i są nie mniejsze niż 5% dochodów własnych jednostki za rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

Limanowa nie spełnia tego warunku, bo wielkość strat (po weryfikacji Komisji Wojewódzkiej) została określona na 3,1 %dochodów własnych Miasta Limanowa za 2013 rok.

Ponadto, w trakcie weryfikacji strat Komisja Wojewódzka zapoznała się również z ekspertyzą techniczną mostu drogowego, wykonaną na zlecenie burmistrza i wskazującą przyczyny zniszczenia mostu. Przyczyny te nie miały bezpośredniego związku z jednodniowymi intensywnymi opadami atmosferycznymi w lipcu 2014 r. Z ekspertyzy poprzedzonej przeprowadzeniem wizji lokalnej, oględzinach i pomiarach wynikało, że ogólny stan techniczny mostu był zły. Analiza uszkodzeń wskazywała na dwie grupy przyczyn takiego stanu: niedociągnięcia projektowe i wykonawcze na etapie wznoszenia obiektu oraz bieżącą eksploatację i utrzymanie mostu.

Most w ciągu ul. Michała Dudka został ujęty w protokole Komisji Wojewódzkiej nr WR-III.6355.1.114.2014 z 12 sierpnia 2014 roku, jako całkowicie zniszczony obiekt nienadający się do użytkowania poprzez zniszczony filar. Zweryfikowana wartość zniszczonego obiektu wyniosła 600 000,00 zł (szacowana jest wartość strat, a nie wartość odbudowy, Komisja Wojewódzka ocenia wielkość strat, a nie wykazuje kosztów odbudowy). Kwota ta zawiera wszystkie elementy, które mogły zostać uszkodzone w wyniku działania żywiołu (Komisja Gminna oszacowała stratę na kwotę 1 000 000 zł). Burmistrz odnosił się do kosztu budowy/odbudowy. Komisja Wojewódzka oceniała zaś jedynie wielkość strat.

Kluczowe znaczenie ma tu fakt, że remont tego mostu jest i był zadaniem własnym gminy – to do burmistrza należy zatem planowanie, budowa, przebudowa, remont i utrzymanie obiektu.

Ponadto burmistrz nie skorzystał z przysługujących mu możliwości działania:


- nie wystąpił do wojewody o dofinansowania z budżetu państwa przez trzy lata, tj. na 2015, na 2016 ani na 2017 r.,
- nie wystąpił też do ministra (ewentualnie za pośrednictwem wojewody) o odstępstwo od ww. Wytycznych MSWiA.

Burmistrz cały czas jedynie oczekiwał korekty szacunku szkód do kwoty 1 mln, a później do kwoty 2 mln zł, nie podejmując konstruktywnych działań, które cały czas były dostępne.

most w limanowej 1most w limanowej 2most w limanowej 3most w limanowej 4most w limanowej 5most w limanowej 6most w limanowej 7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj