Ponad 13 mln złotych dla oświęcimskich samorządów
2018-06-28
W Oświęcimiu podpisano umowy w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W wydarzeniu udział wziął wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, miasta Oświęcim, gminy Oświęcim, gminy Brzeszcze i gminy Chełmek. W tegorocznej edycji Programu dofinansowanych zostało 16 zadań na łączną kwotę ponad 13 mln złotych.

Z wielką satysfakcją przystępujemy dziś do podpisania umów na kolejną edycję Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Gratuluję oświęcimskim samorządom. Jestem przekonany, że przeznaczone na ten rok środki w wysokości ponad 13 mln złotych pozwolą zrealizować szereg strategicznych zadań, w szczególności tych związanych z poprawą dostępności komunikacyjnej Oświęcimia i okolic – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Specjalny program dla oświęcimskich samorządów

Program wieloletni pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy” ukierunkowany jest na specyfikę objętego nim obszaru, wynikającą m.in. z przepisów ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady czy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Realizowany od 1997 r. OSPR – podzielony na etapy – do końca 2015 r. sfinansowany został kwotą 103 051 000 zł z budżetu państwa oraz środkami własnymi samorządów w kwocie 74 770 000 zł.

Beneficjentami Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (w pierwotnej jego formie) Rada Ministrów ustanowiła: Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim oraz Gminę Oświęcim. Grono to powiększone zostało w 2007 r. o Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu, a w 2017 r. o Gminę Brzeszcze i Gminę Chełmek.

OSPR zakłada realizację zadań, które mogą być ujęte w pięciu priorytetach: 1.Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2.Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych, 3.Rozwój działalności edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego w Oświęcimiu, 4.Poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów i infrastruktury o charakterze zabytkowym, 5.Poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim.

Obecnie realizowany jest etap V programu obejmujący lata 2016-2020, w ramach którego przewidziano wydatkowanie na jego realizację z budżetu państwa 47 398 000 zł przy udziale środków własnych beneficjentów w kwocie 19 643 000 zł (przy założeniu, że zadania z priorytetów 1-4 mogą być dofinansowane z budżetu państwa do 80% ich wartości, a dla priorytetu 5 – do 60%). Efektem końcowym będzie wykonanie 31 zadań, z których aż 17 dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (priorytet nr 1).

Na realizację Programu w 2016 r. przeznaczono środki budżetu państwa w wysokości ponad 7,6 mln zł, a w 2017 r. – ponad 8 ml zł.

13 mln złotych w tegorocznej edycji Programu

Edycja OSPR na 2018 r. uwzględnia korektę Programu wynikającą z przyjętej uchwały nr 208/2017 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego. Grono beneficjentów zostało poszerzone o gminy Brzeszcze i Chełmek, a środki budżetu państwa zostały określone w kwocie 13 243 000 zł przy udziale własnym beneficjentów w wysokości 7 701 000 zł.

Zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r., zawierający kwoty finasowania poszczególnych zadań i ich zakres rzeczowo-finansowy, przewiduje realizację 16 zadań, wśród których 2 – stanowiące kontynuację prac z 2017 r. – finansowane będą wyłącznie z budżetów beneficjentów.

Lista dofinansowanych zadań - (pobierz)
20180628 OSPR  120180628 OSPR 220180628 OSPR 320180628 OSPR 420180628 OSPR 520180628 OSPR 620180628 OSPR 7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj