Wokół komendanta Straży Miejskiej
2018-10-19
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Mam informację, że Wojewoda Małopolski nakazał Radzie Miasta Krakowa w ciągu 30 dni od dnia 4 sierpnia podjęcie uchwały dotyczącej bezczynności prezydenta Krakowa w związku z projektem odwołania lub zawieszenia komendanta Straży Miejskiej. Proszę o potwierdzenie czy Wojewoda Małopolski wystąpił z takim nakazem (wnioskiem) czego konkretnie dotyczy i jakie jest jego uzasadnienie? Kiedy taki nakaz (wniosek) został sformułowany i do kiedy Rada Miasta Krakowa ma czas na odpowiedź i w jaki sposób RMK powinna zareagować?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Na początku sierpnia do Wojewody Małopolskiego wpłynęła skarga osoby prywatnej dotycząca bezczynności Prezydenta Miasta Krakowa w kontekście niepodjęcia działań w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec wskazanych w piśmie funkcjonariuszy.

Pismem z 4 września przekazaliśmy tę skargę do rozpatrzenia, zgodnie z właściwością, przez Radę Miasta Krakowa.

Cytuję to pismo:

„Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. wyżej ustawy o strażach gminnych, przełożonym komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), który stosownie do art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), jako kierownik urzędu wykonuje zadania zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W tym miejscu należy wskazać, iż w realizacji zadań własnych gminy wójt, burmistrz (prezydent miasta) podlega wyłącznie radzie gminy, co wynika z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, będącej organem stanowiącym i kontrolnym gminy, posiadającym kompetencje do oceny działań bądź ich braku ze strony wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przedmiotowej sprawie. (…) Wobec powyższego załatwienie przedmiotowej skargi leży poza kompetencjami Wojewody Małopolskiego, bowiem zgodnie z art. 19 k.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są do przestrzegania z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

W związku z powyższym na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 k.p.a. przesyłam przedmiotową skargę do załatwienia według właściwości do Rady Miasta Krakowa, która obowiązana jest poddać ocenie całość sprawy opisanej przez Skarżącego i zająć stanowisko na sesji Rady, w formie uchwały ze stosownym uzasadnieniem faktycznym i prawnym, w ustawowo przewidzianym trybie w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania”.

Ponadto zwracam się z prośbą o poinformowanie Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o sposobie rozpatrzenia ww. skargi, kopią odpowiedzi udzielonej Skarżącemu”.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj