Wokół inwestycji przy ul. Stradomskiej w Krakowie
2018-12-03
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Przygotowuję tekst na temat inwestycji firmy Angel Poland Group. Sprawa dotyczy działek o numerach: 95/2, 95/3, 95/5, 95/7, 95/9, 95/10, 95/11, 96/2, 96/3 położonych w Krakowie przy ul. Stradomskiej 12a, 12-14 obr. nr 3 jedn. ewid. Śródmieście.
W tej chwili przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczy się postępowanie o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Chciałabym prosić Państwa o komentarz w tej sprawie.
1. Na jakim etapie jest postępowanie?
2. Jakie argumenty prezentowane są przez Państwa?


Oto nasza odpowiedź:

Decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WI-I.7840.3.52.2017.EM z 29 września 2017 r. utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa Nr 480/7640.2/2017 znak: AU-1-3.6740.2.87.2017.KKA z 17 maja 2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa zespołu budynków: mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i hotelowego, z garażem podziemnym na działkach nr 95/3, 95/6, 96/2, 96/3 obr. 3 Śródmieście, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na funkcję usługową - hotel na działkach nr 95/2, 95/3 i 95/6 obr. 3 Śródmieście, przebudowa i rozbudowa budynku istniejącego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na funkcję usługową na działce nr 95/6 obr. 3 Śródmieście, rozbiórka budynku istniejącej stacji transformatorowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego z infrastrukturą techniczną na działkach nr 95/2, 95/3, 95/5, 95/6, 96/2 obr. Śródmieście, przy ul Stradomskiej 12-14 i 12a w Krakowie, w tym: przeniesienie stacji transformatorowej, przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych NN, SN wraz z likwidacją sieci NN, budowa instalacji wewnętrznych, wod.-kan., elektrycznej i teletechnicznej poza budynkiem, likwidacja istniejących instalacji na terenie inwestycji (wod.-kan., elektryczne, gazowej), dla inwestora: Angel Garden Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie.

Na decyzję Wojewody Małopolskiego została złożona skarga. Rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jest 5 grudnia 2018 r.

Przede wszystkim zaznaczmy, że – zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego - „Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa”.

Zakres uprawnień kontrolnych organu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczących projektu budowlanego określony został w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. W zakresie określonym w tym przepisie, w przypadku stwierdzenia naruszeń, organ administracji może podjąć działania korygujące. Zgodnie z tym przepisem: „Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7”.

Tylko do tych kwestii (a nie całej inwestycji) mogła odnosić się (i odnosiła się) decyzja Wojewody Małopolskiego. Wojewoda mógł zatem sprawdzić wyłącznie wskazane powyżej aspekty i tylko do nich miał prawo się odnieść. Jeżeli wymogi w tych aspektach są spełnione, nie ma podstaw do wydania innej decyzji.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj