Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży 2019 r.
2019-01-11
W województwie małopolskim rozpoczynają się ferie. Zimowy wypoczynek to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. „Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży 2019 r.” – temu tematowi poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał na dzisiaj wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Meldunki potwierdzające pełną gotowość do zintensyfikowanych działań złożyli wojewodzie między innymi: Małopolski Kurator Oświaty, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

- Dziękuję wszystkim służbom za gotowość do zintensyfikowanych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywającym. Złożone przez Państwa meldunki świadczą o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani do rozpoczynających się w naszym województwie ferii. Jednocześnie proszę o szczególną czujność i dbałość o wymianę informacji w tym okresie. Ufam, że ten nasilony ruch turystyczny w Małopolsce przyniesie spokojny i radosny wypoczynek dzieci, młodzieży i rodzin. Podkreślam, że wzmożone kontrole służą temu, aby było bezpieczniej. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo jest priorytetem. Zachęcam np. do tego, aby organizatorzy wypoczynku rozważyli możliwość zorganizowania w swoich obiektach próbnych ewakuacji. To z pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości, jak ważna jest rozwaga i ostrożność – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik

Zimowa Małopolska
Małopolski Kurator Oświaty do 9 stycznia br. zarejestrował 1109 wypoczynków różnego rodzaju dla 44 745 dzieci i młodzieży szkolnej (dane te oczywiście będą się zmieniać). Są to uczestnicy i organizatorzy wypoczynku dla dzieci zarówno z terenów naszego województwa, jak i z pozostałych województw, przebywających w Małopolsce w okresie ferii zimowych. Z terenu samego województwa małopolskiego zarejestrowano 652 zgłoszenia dla 23 946 uczestników.
Turnusy organizowane w Małopolsce w ramach ferii zimowych 2019 r. poddawane będą bieżącym kontrolom przeprowadzanym przez pracowników Kuratorium Oświaty. Obligatoryjnymi kontrolami objęte będą turnusy, z których wpłyną informacje mogące świadczyć o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku i opiece nad dziećmi. Tego typu kontrole będą przeprowadzane na wniosek innych kuratorów oświaty, wojewódzkich państwowych inspektorów sanitarnych, komendantów powiatowych PSP lub rodziców. Wszelkie skargi, uwagi, sygnały o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku będą na bieżąco monitorowane, poprzez uruchomienie kontroli lub współpracę z odpowiednimi służbami.

Na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/ dostępna jest elektroniczna baza wypoczynku, która umożliwia wyszukanie zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży według różnych kategorii. Można w niej sprawdzić, czy organizator dopełnił całej procedury zgłaszania wypoczynku.

Bezpieczne miejsce wypoczynku
- Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez strażaków, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, są czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku – w celu wydania opinii w sprawie spełnienia przez obiekt wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Istotne są również nasze działania w obszarze prewencji społecznej. Strażacy zapraszają zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką dorosłych, do zwiedzania strażnic. Może to być pożyteczną alternatywą dla spędzania wolnego czasu dla dzieci pozostających w okresie wypoczynku w domach. Jesteśmy również dobrze przygotowani do prowadzenia ewentualnych działań z zakresu ratownictwa lodowego. Niemniej jednak już dziś apelujemy, aby nie podejmować niepotrzebnego ryzyka i nie wchodzić na zamarznięte akweny. Przypominamy również właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Ponadto zwracamy uwagę na zagrożenia związane z sezonem grzewczym, przypominamy o konieczności okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych i apelujemy o doposażanie mieszkań w autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla – powiedział st. bryg. Andrzej Siekanka – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole takie prowadzone są także podczas turnusów. Szczególnym nadzorem objęte są te obiekty, które w trakcie kontroli uzyskały opinię pozytywną, ale z uwagami. Państwowa Straż Pożarna sprawdza również listę obiektów zamieszczonych w elektronicznej bazie wypoczynku (https://wypoczynek.men.gov.pl/) pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego poszczególnych obiektów.

Kontrole sanepidu
Miejsca zgłoszone przez organizatorów wypoczynku kontrolowane są także przez przedstawicieli Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

- Na terenie województwa małopolskiego koordynatorami czynności mających na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są upoważnieni przedstawiciele Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy prowadzić będą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży w Małopolsce. W trakcie kontroli sanitarnych zwracana będzie szczególnie uwaga m.in. na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia, zapewnienie opieki medycznej, przestrzeganie zakazu palenia i żywienie uczestników wypoczynku – mówił Jarosław Foremny, małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Kontroli poddane zostaną także placówki prowadzące żywienie pod kątem: stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń kuchennych i stołówek, urządzeń i sprzętu; warunków magazynowania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych; warunków do mycia żywości, naczyń stołowych; warunków przygotowywania posiłków; oznakowania oraz terminów przydatności surowców i produktów spożywczych, a także jadłospisy przygotowane dla uczestników wypoczynku.
Prowadzone będą również działania edukacyjne dla uczestników i opiekunów dotyczące zagrożeń związanych z „dopalaczami”. Ponadto podejmowane będą działania obejmujące popularyzowanie prozdrowotnych przekonań i postaw.

Policja kontroluje nie tylko na drodze
- Działania Policji drogowej skoncentrują się na głównych drogach tranzytowych, przede wszystkim tych prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych. Policjanci zwrócą uwagę m.in. na to, czy kierowcy dostosowują prędkość do panujących warunków drogowych i atmosferycznych, czy najmłodsi pasażerowie przewożeni są w fotelikach. Ocenią, czy bagaże, np. sprzęt narciarski, są przewożone w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego. Kontrolowane będą samochody osobowe, jak również autokary i prawidłowość przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Funkcjonariusze Policji będą zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów oraz czas pracy i trzeźwość kierowców. Pamiętajmy, że możemy sprawdzić, czy środek transportu jest sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi. Wystarczy zadzwonić do miejscowej jednostki Policji i uzgodnić termin kontroli autokaru przez policjantów – wykazy telefonów są na naszych stronach internetowych. Trzeba też pamiętać także o bezpieczeństwie pieszych, w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższej drogi hamowania. Używajmy odblasków, nie przebiegajmy przez ulicę i nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych, zza przeszkody, w miejscach o ograniczonej widoczności czy bezpośrednio przed jadący pojazd – tłumaczył naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Maciej Rymar.

Policjanci będą dokonywać również kontroli tzw. „dzikich lodowisk”, a także miejsc, w których mogło dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają. Będą też kontrolować nieletnich przebywających w okolicach dworców PKP i PKS oraz lokali gastronomicznych w celu ustalenia, czy nie są to osoby poszukiwane lub te, które uciekły z domu.

Policjanci będą kontynuowali współpracę z organizatorami placówek wypoczynku zimowego, zwracając im uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru ze strony opiekunów oraz dokonywali rozpoznania form i liczby miejsc wypoczynku. Dzięki nawiązanej współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz innymi podmiotami przeprowadzone zostaną sprawdzenia w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Na bieżąco w ramach współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi (urzędy gmin, starostwa powiatowe, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Rybacka) będą wymieniane informacje na temat występujących zagrożeń oraz działań podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć związanych z zimowym wypoczynkiem.

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”
12 stycznia 2019 roku w godz. 10.00-14.00 na stacji narciarskiej Kasina SKI z Komendą Główną Policji rozpoczyna się akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku.”
Dodatkowo policjanci KWP w Krakowie przy wsparciu komend powiatowych/miejskich województwa małopolskiego przez cały okres ferii prowadzić będą akcje „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem”.
Wybierając się na stoki, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policja przypomina o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego przez osoby do ukończenia 16. roku życia. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, co wynika z Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny do 500 zł.

Ponadto na stronie stronie http://malopolska.policja.gov.pl/pl/komunikaty/bezpieczne-ferie-2019 )zostały zamieszczone porady: „Bezpieczne ferie – porady dla dzieci i młodzieży”.

- Funkcjonariusze Policji patrolują również stoki narciarskie, zwracając uwagę na zbyt brawurową jazdę i nietrzeźwych narciarzy oraz sprawdzając, czy dzieci, które nie ukończyły 16 lat, jeżdżą w kaskach. Zadaniem mundurowych jest także informowanie, jak w sposób rozsądny i bezpieczny korzystać ze stoków i miejsc wyznaczonych dla narciarzy. Apelujemy do rodziców, by zwrócili uwagę, aby ich dzieci nie korzystały z dzikich lodowisk na zbiornikach wodnych, a miejsca, gdzie zjeżdżają na sankach, były bezpieczne. Jeżeli dziecko spędza ten czas w miejscu zamieszkania, pouczmy je, by nie podawało nikomu swojego adresu, nie opowiadało o wyposażeniu mieszkania, nie przyjmowało od obcych prezentów i kategorycznie odmawiało propozycji podwiezienia czy wizyty w mieszkaniu osoby nieznajomej. Jeśli już musi samo zostać w domu, to zostawmy numery telefonów do siebie, dziadków czy innych zaufanych osób, a także numery alarmowe. Zwróćmy mu uwagę, by zawsze zamykało drzwi od wewnątrz i nie wpuszczało do domu osób, których nie zna. Uczulmy dzieci na zagrożenia jakie mogą spotkać w Internecie, np. cyberprzemoc, stalking, grooming. Wysyłając dziecko na ferie przypomnijmy mu, by zawsze trzymało się grupy i miało opiekuna w zasięgu wzroku. Ostrzegajmy przed kontaktami z nowo poznanymi osobami. Wyjeżdżając, zadbajmy o mienie, które zostawiamy w mieszkaniu. Warto też powiedzieć sąsiadom, że nie będzie nas kilka dni i poprosić o czujność – mówił naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura

Podróż na piątkę z plusem
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego prowadzić będzie wzmożone kontrole autobusów przewożących turystów na zimowy wypoczynek w ramach ogólnopolskich działań „Bezpieczny autokar”. W trakcie kontroli inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy, wyposażenie pojazdu, ilość pasażerów. Sprawdzane będą również korytarze wewnątrz autobusu pod kątem tego, czy nie są zastawione rzeczami (plecakami, torbami, butelkami itp.), które w razie ewakuacji utrudniałyby drogę ucieczki.

Inspektorzy będą również prowadzić wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie” w celu wzbudzania zainteresowania dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększania świadomości o zagrożeniach na drodze.

Akcja polega na organizacji quizów i konkursów w trakcie trwania czynności inspekcyjnych autobusu, w której towarzyszący kontroli inspektor zadaje dzieciom pytania związane z zagadnieniami ruchu drogowego, a nagrodą za poprawne odpowiedzi są gadżety związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Na straży obiektów i urządzeń

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrócił się do wszystkich Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego o kontynuację podjętych działań, a w szczególności o objęcie dalszą kontrolą wyciągów narciarskich, obiektów budowlanych, w których organizowane są różnego rodzaju imprezy rozrywkowe, oraz obiektów budowlanych, w których organizowany jest pobyt dzieci i młodzieży.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zalecił PINB-om systematyczne pomiary (posiadanymi śniegomierzami) ciężaru pokrywy śnieżnej/śnieżno-lodowej w wybranych charakterystycznych punktach pomiarowych, co winno pozwolić zobrazować realne zagrożenie związane z przeciążeniem konstrukcji budynków.

20190111 zespół ferie 120190111 zespół ferie 220190111 zespół ferie 320190111 zespół ferie 420190111 zespół ferie 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj