Większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych
2019-02-28

Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma względami bardzo trudna i wymaga kompleksowych rozwiązań. Jedną z form wsparcia jest podpisany dzisiaj przez minister Elżbietę Rafalską program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019. Program finansowany będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W tym roku będzie to 60 mln zł.  

Rozwój usług opiekuńczych, a w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych, jest jednym z najważniejszych zadań w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych i właśnie taki cel przyświecał autorom programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

- Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Ważne jest więc dostosowanie tych usług do schorzenia i niepełnosprawności. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – jak dodaje – to z kolei usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, m.in. rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapeutów.

Statystyki pokazują, że z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W roku 2017 w stosunku do roku 2016 było ich o 7 proc. więcej (liczba osób w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano usługi opiekuńcze wzrosła w tym okresie z 94 209 w 2016 do 100 720 osób w roku 2017). Oznaczało to wzrost liczby tych świadczeń z 32 604 377 do 32 669 268. Wzrosły też środku przeznaczone na ten cel – o 25 proc. – z kwoty 433 148 183 zł do 540 761 097 zł.

Dzisiaj osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest w Polsce od blisko 820 tys. (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 2018) do przeszło miliona (Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności).

- Te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują systemowych rozwiązań. Nie mam wątpliwości, że usługi opiekuńcze, a zwłaszcza specjalistyczne usługi opiekuńcze, powinny być dostępne w większym stopniu. Osoby niepełnosprawne powinny mieć zagwarantowaną pomoc adekwatną do potrzeb, a same usługi powinny być świadczone na najwyższym poziomie. W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 gminy – bo to właśnie obowiązkiem gmin jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji takich usług – wyjaśnia szefowa resortu rodziny.

Wydatki będą kwalifikowane, jeśli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, czyli od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019 r. Gmina, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do Programu, powinny uwzględnić w nim szczególnie przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75. r. życia oraz dzieci do 16. r. życia), którym świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, przewidywana liczba godzin takich usług oraz przewidywana kwota wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki przewidziane na tegoroczną edycję programu to 60 mln zł.

Źródło: www.gov.pl

Większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj