Podpisanie umów dotyczących Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
2019-04-29

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Umowy podpisał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Beneficjentami Programu są: Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim oraz Gmina Brzeszcze. W wydarzeniu uczestniczyli także wicepremier Beata Szydło oraz wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. Po uroczystym podpisaniu umów odbył się briefing prasowy.


- Przez te kolejne lata działania rządu skierowane były na pomoc dla samorządów oświęcimskich, czyli na pomoc dla mieszkańców przede wszystkim Oświęcimia i gmin ościennych. Gratuluję samorządowcom pozyskania środków i życzę, by udało się pomyślnie i sprawnie zrealizować zadania, zgodnie z przekazanymi dzisiaj promesami – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Dzięki Programowi są zabezpieczone miejsca pamięci po byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau, budowana jest infrastruktura także z myślą o turystach, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia i okolic. Jest to również ogromne wsparcie dla inwestycji, które realizowane są na terenie poszczególnych gmin i powiatu. Program ten będzie na pewno dużym wsparciem. To kolejne środki, które w ramach budżetu państwa są przeznaczane dla ziemi oświęcimskiej – powiedziała wicepremier Beata Szydło.

Środki na realizację zadań Programu w 2019 r. zostały zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu państwa w wysokości 7 831 000 zł oraz w budżetach beneficjentów Programu w kwocie 4 380 000 zł. Łączne planowane nakłady określone zostały w kwocie 12 211 000zł.

Według zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji planu rzeczowo-finansowanego Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na rok bieżący do realizacji przewiduje się 9 zadań. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
To program wieloletni ukierunkowany na specyfikę objętego nim obszaru, wynikającą m.in. z przepisów ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady czy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Należy również zauważyć, że z roku na rok rośnie liczba turystów odwiedzająca byłe tereny hitlerowskich obozów zagłady. Około roku 2000 r., gdy Program startował, liczba pielgrzymów i turystów oscylowała wokół 600 tys. rocznie. Natomiast w 2016 r. liczba ta przekroczyła 2 mln i systematycznie rośnie – o około 200 tys. w każdym kolejnym roku.

Wobec powyższych uwarunkowań wyznaczona w 1996 r. przez Radę Ministrów idea pomocy finansowej samorządom oświęcimskim i przekształcenia terenów byłego KL Auschwitz-Birkenau w międzynarodowe centrum kongresowe, seminaryjne i edukacyjne wymagała rozwiązania kompleksu problemów dotyczących modernizacji układu komunikacyjnego (w obszarze Muzeum, miasta Oświęcim i sołectw Brzezinka, Pławy czy Harmęże, ale także komunikacyjnej dostępności Oświęcimia z Krakowa czy aglomeracji śląskiej), uporządkowania i zagospodarowania strefy ochronnej, a także wykreowania nowych funkcji miasta.

Program realizowany jest od 1997 r. – i podzielony był na etapy – do końca 2015 r. Sfinansowany został kwotą 103 051 000 zł z budżetu państwa oraz środkami własnymi samorządów w kwocie 74 770 000 zł.

OSPR 2016-2020
Obecnie realizowany jest etap Programu obejmujący lata 2016-2020. Na jego realizację przewidziano z budżetu państwa 47 398 000 zł przy udziale środków własnych beneficjentów w kwocie 19 643 zł.

Programem zarządza minister właściwy do spraw administracji publicznej, natomiast Wojewoda Małopolski w jego imieniu nadzoruje i koordynuje realizację zadań Programu przez beneficjentów. Rolą Wojewody jest m.in. opracowywanie corocznego planu rzeczowo-finansowego, który zatwierdzany jest do realizacji przez Ministra oraz zawierania stosownych umów.20190429 podpisanie umów dot. OSPR 20190429 podpisanie umów dot. OSPR 20190429 podpisanie umów dot. OSPR 20190429 podpisanie umów dot. OSPR 20190429 podpisanie umów dot. OSPR 20190429 podpisanie umów dot. OSPR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj