Zgnilec amerykański
2019-05-28

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Na krakowskich ulicach pojawiły się tabliczki ostrzegające przed "zgnilcem amerykańskim" m.ni. na al. 29 Listopada i na ul. Wrocławskiej.
21 maja wojewoda małopolski  wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
- kto postawił te tabliczki i z jakiego powodu? Ile zostało ich postawionych w Krakowie?
- zgnilec amerykański to choroba pszczół, która nie zagraża ludziom, dlaczego więc pojawiło się to ostrzeżenie?


Oto nasza odpowiedź:
Zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną zwierząt wymienioną w 2 załączniku ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i podlega obowiązkowi zwalczania. W związku ze sposobem przenoszenia się choroby – m. in. poprzez obumarłe larwy pszczół, zakażone produkty pszczele i sprzęt pasieczny - konieczne jest wprowadzenie ograniczeń określonych w rozporządzeniu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967)  Wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, w drodze rozporządzenia:
1)    określa obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.

Na wyznaczonym obszarze zapowietrzonym wprowadza się zakazy:
1)    przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie;
2)    organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Powyższe wprowadza się w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej zwierząt.
Realizację rozporządzenia, czyli oznakowanie obszaru zapowietrzonego, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do zadań gminy.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj