Bezpieczne wakacje 2019
2019-06-14

Zbliżają się wakacje. O zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży rozmawiali przedstawiciele służb, inspekcji i straży. Z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika na terenie Posterunku Wodnego Sezonowego Policji w Dobczycach odbyło się dziś w tym temacie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i zbierania wspaniałych wspomnień, którymi później można się podzielić z bliskimi. Aby tak się stało, musi zostać spełniony warunek, jakim jest bezpieczeństwo. Właśnie przed chwilą zakończyliśmy posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i mogę potwierdzić, że służby są przygotowane do tego, by mieszkańcom oraz turystom, którzy zdecydują się spędzić czas letniego wypoczynku w Małopolsce, zapewnić wszelkie możliwe środki, by wakacje przebiegły w sposób bezpieczny, umożliwiając także ten szczęśliwy powrót do domu po ich zakończeniu  – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


Dziękuję służbom za stan podwyższonej gotowości do reagowania w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym, jakiego spodziewamy się w naszym województwie. Jednocześnie chcę zaapelować do rodziców oraz opiekunów o rozwagę, właściwe zabezpieczenie dzieci i młodzieży w tym szczególnym dla nich okresie. Bezcenna pozostaje w tym zakresie edukacja i rozmowa. W razie jakichkolwiek wątpliwości służby pozostają w gotowości, by rozwiewać wszelkie wątpliwości i udzielać rad co do postepowania w sytuacji poczucia zagrożenia lub samego zagrożenia, jeśli takowe wystąpi – dodał Piotr Ćwik.

Poza wojewodą w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli również m.in.: dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Andrzej Pasek, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, Wanda Brześcińska z Kuratorium Oświaty w Krakowie, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk, małopolski wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Nowak, małopolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny Józef Łoś, a także małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka.

Małopolscy policjanci patrolują, edukują strzegą.
– Małopolska Policja jest przygotowana do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas nadchodzących wakacji. Policjanci zadbają zarówno o bezpieczeństwo na drogach, jak również o bezpieczny wypoczynek mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze województwo. Dopełnimy wszelkich starań, aby wakacje spędzane w Małopolsce, szczególnie dla najmłodszych były beztroskie, a przede wszystkim bezpieczne – mówi komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

Koniec roku szkolnego to początek upragnionego letniego wypoczynku, który oprócz relaksu, niesie za sobą dodatkowe zagrożenia. Małopolscy policjanci, w celu przeciwdziałania oraz zminimalizowania występujących w tym czasie niebezpieczeństw, przeprowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz prewencyjno-kontrolne pn. „Bezpieczne wakacje 2019”. Policjanci zadbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na zorganizowane formy wypoczynku, ale również pozostających w miejscu zamieszkania oraz turystów chętnie odwiedzających nasze województwo (w 2018 r. Małopolskę odwiedziło 16,8 mln osób). Policjanci obejmą również nadzorem ciągi komunikacyjne o nasilonym ruchu turystycznym.

Współpraca to podstawa
Podczas wakacji małopolscy policjanci wspólnie z Kuratorium Oświaty, Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz innymi służbami zwiększą nadzór nad zorganizowanymi miejscami wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Policjanci będą również sprawdzać punkty sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedaży nieletnim, a także monitorować miejsca, gdzie może dochodzić do sprzedaży narkotyków lub dopalaczy.

W ramach działań związanych z bezpiecznym wypoczynkiem, policjanci przeprowadzą zajęcia edukacyjne z uczestnikami obozów harcerskich, kolonii itp., aby przypomnieć zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia podczas wypoczynku nad wodą, zabawy w domu, czy też na podwórku. Jednocześnie małopolscy policjanci będą uczestniczyć w programach telewizyjnych i radiowych poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, nad wodą, a także poruszających tematykę cyberzagrożeń oraz używania środków psychoaktywnych (m.in. dopalaczy).

Bezpieczeństwo nad wodą
Małopolscy policjanci zadbają również o bezpieczeństwo wypoczywających w rejonie akwenów. Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego w Krakowie będą pełnić służbę na 10 zbiornikach wodnych w Dobczycach, Rożnowie, Czorsztynie,  Kryspinowie, Przylasku Rusieckim, na Bagrach, w Brzegach, w Klimkówce, na Balatonie, nad Chechłem oraz na Wiśle. Jednocześnie policjanci będą regularnie sprawdzać akweny wodne, w tym tzw. „dzikie kąpieliska”.

Małopolska Policja dysponuje 22 jednostkami pływającymi:  Komisariat Wodny Policji w Krakowie – 17, KPP w Chrzanowie – 1, KPP w Gorlicach – 1, KPP w Nowym Targu – 1, SPAP w Krakowie – 2.

Kontrole na drogach
O bezpieczeństwo podróżujących podczas wakacji zadbają małopolscy policjanci ruchu drogowego. Policjanci będą prowadzić wzmożone działania kontrolno-prewencyjne, przede wszystkim na trasach prowadzących do atrakcyjnych turystycznie miejscowości wypoczynkowych. Zadania te zrealizują również przy współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego oraz zarządcami dróg. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na sposób wykonywania zorganizowanego transportu dzieci i młodzieży. Na prośbę opiekunów lub organizatorów wyjazdów, policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu i trzeźwość kierujących jeszcze przed wyruszeniem w trasę.

Na stronie internetowej KWP w Krakowie www.malopolska.policja.gov.pl od  19 czerwca 2019 roku zamieszczony zostanie informator wakacyjny dla podróżujących  po małopolskich drogach.

Na straży bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie wakacji, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do Komend Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło dotychczas 235 wniosków o wydanie opinii. Straż skontrolowała 157 obiektów z czego wydano 146 opinii pozytywnych, 9 opinii pozytywnych z uwagami oraz 2 opinie negatywne.

Przeprowadzane będą również kontrole w trakcie trwania turnusów w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Małopolska Straż Pożarna prowadzi również nadzór nad "Elektroniczną bazą wypoczynku MEN" w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

Zadania operacyjne małopolskich strażaków
Wszystkie podległe jednostki ratowniczo-gaśnicze dokonały przeglądu oraz kontroli sprzętu, który może być wykorzystany do prowadzenia działań związanych z usuwaniem anomalii pogodowych.
Na terenie województwa małopolskiego odbywają się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze o tematyce pożarów lasów oraz działań powodziowych.
W niedługim czasie odbędą się również ćwiczenia na akwenach z udziałem strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Prewencja społeczna
Państwowa Straż Pożarna podczas letnich wakacji prowadzić będzie prelekcje plenerowe podczas różnego rodzaju ćwiczeń, pokazów, pikników, odwiedzin strażnic, a także podczas próbnych ewakuacji z placówek oświatowych.

W okresie wakacji letnich PSP zaplanowała kampanię pn.„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, w ramach której będą rozdawane ulotki oraz udzielane informacji na powyższe tematy w miejscach, gdzie wypoczywają mieszkańcy i osoby odwiedzające województwo małopolskie.
Również za pośrednictwem mediów przekazywane będą zasady bezpiecznego zachowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.
    
PSP będzie prowadzić szczególny nadzór nad formami wypoczynku narażonymi na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, organizowane na otwartej przestrzeni w postaci kempingów, biwaków oraz na polach namiotowych.

5 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Rady ds. Ratownictwa. Podczas spotkania omawiano stan przygotowań służb do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji, m.in. w trakcie obozów harcerskich.  W posiedzeniu pod przewodnictwem wiceministra Jarosława Zielińskiego, wziął udział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, przedstawiciele Policji, GOPR, TOPR, WOPR oraz organizacji harcerskich.

Jednym z głównych tematów posiedzenia były propozycje zmian, które służby i harcerze zamierzają wprowadzić w podpisanym rok temu porozumieniu, aby jeszcze bardziej wzmocnić ochronę obozów harcerskich. Ustalono, że dalsze prace nad zmianami będą prowadzone podczas spotkań roboczych strażaków i harcerzy. Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak  i organizacje harcerskie, bardzo dobrze oceniają nawiązaną w zeszłym roku współpracę. Dzięki wsparciu strażaków, harcerze mają bieżący kontakt ze służbami ratowniczymi, a służby wiedzą, gdzie powinny udać się z ewentualną pomocą, ponieważ znają lokalizacje obozów.

Działania Kuratorium Oświaty w Krakowie
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wprowadzono zmiany w ustawie o systemie oświaty. Celem zmian w przepisach jest poprawa jakości i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas trwania wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich lub zimowych, wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej uczestnikom wypoczynku, a także dostępu do szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku, a w szczególności dla rodziców.

Zadaniem kuratorów oświaty jest sprawna koordynacja organizacji wypoczynku, wspomaganie organizatorów w prawidłowej organizacji wypoczynku oraz pełnienie nadzoru nad organizacją wypoczynku we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne i ochronę przeciwpożarową. Bezpośredni nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni kurator oświaty, współpracując z państwowym inspektorem sanitarnym i komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, właściwymi ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

W ramach nadzoru kurator oświaty może prowadzić kontrole, żądać wglądu
do dokumentacji w miejscu wypoczynku oraz po jego zakończeniu. W trakcie kontroli ma prawo wstępu do obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem, wglądu do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, sporządzania z niej kopii oraz żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień.

Zatrudnianie odpowiedniej kadry pedagogicznej i posiadanie ważnej opinii,
że zgłoszony obiekt do wypoczynku spełnia wymagania obowiązujących przepisów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej są jednym z najważniejszych warunków zapewnienia bezpiecznego wypoczynku. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku,  jak również udzielać wsparcia dzieciom i młodzieży szkolnej, pod nadzorem jednego wychowawcy w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia nie może być więcej niż  20 uczestników. Natomiast w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej  na jednego wychowawcę przypada maksymalnie 15 uczestników.

Zgodnie z ustawą organizator obowiązany jest zapewnić uczestnikom dostęp do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm. ) bądź na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora. Taki obowiązek spoczywa także na dyrektorach szkół i placówek organizujących wypoczynek w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży, który podlega rejestracji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznej bazy lokalowej, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych podczas pobytu oraz opieki wykwalifikowanej kadry, legitymującej się stosownymi kompetencjami i zaświadczeniami to priorytety podczas weryfikacji wpływających do Kuratorium Oświaty formularzy zgłoszeń wypoczynku.

Przy rozpatrywaniu formularzy szczegółowej analizie poddawane są kwalifikacje osób, które mają pełnić funkcję kierownika i wychowawcy wypoczynku. Sprawdzane jest także posiadanie przez w/w osoby aktualnych zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających ich niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, wolności seksualnej, rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich, obyczajności na szkodę małoletnich, rodzinie i opiece.

Ponadto  z zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej  z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką  nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawcy  lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym/ Rejestrze z dostępem ograniczonym. Ma to na celu ochronę osób poniżej 18 roku życia przed przestępstwami na tle seksualnym. Specjalną uwagę zwraca się na odpowiedni dobór liczby wychowawców w stosunku do liczby uczestników. Szczegółowej analizie podlegała opinia wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego ( miejskiego ) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych, która jest ważna przez okres 3 lat, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

Turnusy poddawane będą kontrolom przeprowadzanym przez pracowników Kuratorium Oświaty oraz Delegatur. Wszelkie skargi, uwagi, sygnały o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku będą na bieżąco sprawdzane, poprzez uruchamianie kontroli  lub współpracę z odpowiednimi służbami.

Szczegółowej analizie podlega dokumentacja świadcząca o kwalifikacjach kadry pedagogicznej, ratownika, lekarza, pielęgniarki lub innej kadry specjalistycznej oraz opinia wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego ( miejskiego ) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych.

Elektroniczna baza wypoczynku na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest dla każdego użytkownika oraz umożliwia wyszukiwanie zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży według kategorii: organizator, data wypoczynku, województwo wypoczynku, powiat wypoczynku, miejscowość wypoczynku. Do wyszukania danych należy określić minimum dwa parametry - przedział dat oraz wskazać organizatora lub powiat/miejscowość wypoczynku.

Rodzic korzystając z informacji dostępnych w bazie wypoczynku może sprawdzić, czy organizator dokonał zgłoszenia w bazie wypoczynku, a także może zgłosić uwagi kuratorowi oświaty lub innym służbom w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania wypoczynku, co daje gwarancję spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci korzystających z wypoczynku, wszelkie nieprawidłowości, bądź sytuacje budzące wątpliwości, powinny być zgłaszane do Kuratorium Oświaty na bieżąco podczas trwania wypoczynku, aby kurator  oświaty właściwy ze względu na miejsce organizowania wypoczynku mógł podjąć natychmiastowe działania przewidziane prawem.

Można przypuszczać, że tendencja wzrostowa, zarówno ilości organizowanych wypoczynków na terenie Małopolski, jak i liczby uczestników, biorących w nich udział, będzie się utrzymywała w następnych latach. Zatem szczególnie należy mieć na uwadze bezpieczeństwo dzieci  i młodzieży, głównie poprzez wzmocniony nadzór nad wypoczynkiem.

Na straży obiektów i urządzeń
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie w związku ze zbliżającym się terminem wakacji letnich w 2019 roku zwrócił się do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa małopolskiego o kontynuowanie, wzorem lat ubiegłych, działań kontrolnych obejmujących obiekty budowlane, w których mogą przebywać i wypoczywać dzieci i młodzież, z uwzględnieniem w szczególności:
- obiektów i urządzeń budowlanych służących do aktywnego wypoczynku (np. place zabaw i obiekty sportowe),
- obiektów i urządzeń budowlanych, w których organizowane są różnego rodzaju imprezy rozrywkowe,
- obiektów budowlanych, w których organizowany jest pobyt dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach pól namiotowych
i terenach kempingów.

Jednocześnie Pracownicy Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w ramach posiadanych kompetencji od wielu lat w czasie poprzedzającym szkolne wakacje letnie i  ferie zimowe dokonują kontroli sprawdzających wypełniania przez właścicieli i zarządców obiektów przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązków wskazanych w Rozdziale VI „Utrzymanie obiektów budowlanych” ustawy Prawo budowlane.

Analiza wyników kontroli przeprowadzanych systematycznie w przeciągu kilku ostatnich lat pozwala twierdzić, że ogólne bezpieczeństwo obiektów jest coraz lepsze. Na ogół wypoczynek jest cyklicznie organizowany w tych samych obiektach, właściciele znają już dobrze swoje obowiązki i zwykle wywiązują się z nich w sposób sumienny. W pojedynczych przypadkach stwierdzane są braki w przeglądach okresowych usuwane były bezpośrednio po kontroli, a protokoły z nich przedkładane były do wglądu PINB.

Kontrole sanepidu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wspólnie z 19 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi planuje skontrolować ok. 15% obiektów znajdujących się w bazie MEN.   
W celu oceny przygotowania obiektów do wypoczynku dzieci i młodzieży do dnia 31 maja 2019 r. skontrolowano 135 obiektów świadczących usługi hotelarskie. Pozostałe obiekty, w których będzie odbywał się wypoczynek w miejscu zamieszkania są pod bieżącym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i będą kontrolowane wg harmonogramu kontroli ustalonego na dany rok kalendarzowy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w trakcie pobytu na poszczególnych turnusach wypoczynku ocenie podlegać będzie między innymi: stan sanitarnohigieniczny i techniczny pomieszczeń mieszkalnych (formy wyjazdowe) oraz sanitarnych, wyposażenie techniczne obiektu, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, możliwość korzystania z kąpielisk, teren i stan otoczenia placówek wypoczynku, sposób gromadzenia odpadów stałych, zapewnienie opieki medycznej, przestrzeganie zakazu palenia. Ponadto podczas kontroli szczególnej uwadze podlegać będą:  czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku; przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej; bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Podczas kontroli placówek prowadzących żywienie ocenie poddane będą warunki żywienia uczestników w tym: stan sanitarnohigieniczny i techniczny pomieszczeń kuchennych i stołówek, urządzeń i sprzętu; warunki magazynowania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych; warunki do mycia żywości, naczyń stołowych; warunki przygotowywania posiłków; oznakowanie oraz terminy przydatności surowców i produktów spożywczych, a także jadłospisy przygotowane dla uczestników wypoczynku.

Prowadzone będą również działania edukacyjne dla uczestników i opiekunów dotyczące zagrożeń związanych z „dopalaczami”. Ponadto podejmowane będą działania obejmujące propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw. Na stronie internetowej WSSE w Krakowie zostały już umieszczone informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży kierowane do rodziców wraz z numerami telefonów, na które będzie możliwość zgłoszenia niewłaściwych warunków sanitarnohigienicznych wypoczynku.

Jak co roku w czasie trwania wypoczynku do Małopolskiego Kuratora Oświaty będą przesyłane  informacje w formie opisowej o wynikach przeprowadzonych kontroli sanitarnych zgodnie.

Bezpieczne wakacje z Inspekcją Transportu Drogowego
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie rozpocznie ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającej na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

W ramach ww. działań inspektorzy poprowadzą także wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie”. Ideą akcji jest nie tylko przeprowadzenie kontroli autobusu bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych, ale także zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększenie świadomości o zagrożeniach na drodze.

Akcja „Bezpiecznie nie tylko w autobusie” polega na organizacji quizów i konkursów w trakcie trwania czynności inspekcyjnych autobusu, w której towarzyszący kontroli inspektor zadaje dzieciom pytania związane z zagadnieniami ruchu drogowego, a nagrodą za poprawne odpowiedzi są gadżety związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Jednocześnie w trakcie kontroli inspektorzy będą sprawdzać czas pracy kierowcy, stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy, wyposażenie pojazdu, ilość pasażerów.

Działania Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie
W związku z rozpoczynającymi się wakacjami letnimi dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego w 2019 r. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie planuje  w ramach posiadanych kompetencji podjęcie działań  mających na celu:
- ochronę życia i zdrowia oraz mienia ludzi, a także kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych na trasach przejazdów pociągów i w stacjach wzmożonego ruchu pasażerskiego,
- przeciwdziałanie zakłóceniom porządku, aktom wandalizmu i dewastacji taboru kolejowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- zintensyfikowanie współdziałania jednostek SOK z Policją, Żandarmerią Wojskową, pracownikami kolejowymi Grupy PKP S.A. i innymi podmiotami.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu funkcjonariusze SOK podejmą następujące działania:
- patrolowanie ciągłe peronów, obiektów i pociągów kolejowych oraz reagowanie na wszelkie przypadki łamania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym i w pociągach,
- przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom prawa stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia podróżnych korzystających z usług PKP S.A.,
- utrzymanie i udrażnianie płynności ruchu pieszego w rejonie stacji, peronów oraz poczekalni i hal dworcowych, a także przy wysiadaniu i wsiadaniu z i do pociągów,
- służba Dyżurna SOK jest w stałym kontakcie z Ekspozyturą Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie, dyspozytorami Zakładów Linii Kolejowych w Krakowie i Nowym Sączu oraz przedstawicielami przewoźników pasażerskich.
- ścisłą współpracę z drużynami pociągowymi, zwracanie uwagi na podejrzane osoby i pozostawione bagaże,
- zwracanie uwagi na inne osoby mogące dokonywać kradzieży mienia i dewastacji taboru,
- patrole w rejonie torów odstawczych wagonów pasażerskich mające na celu ochronę przed dewastacją, kradzieżą wyposażenia lub zajmowaniem ich przez ludzi na torach postojowych, albo przed podstawieniem ich na peron,
- stałe, bieżące współdziałanie ze służbami Policji, innymi podmiotami porządkowymi i kolejowymi.
- reagowanie na wszelkie zachowania mające cechy terrorystyczne,

W razie potrzeby do dyspozycji podróżnych całodobowo dostępny jest numer alarmowy Straży Ochrony Kolei – 22 474 00 00.


Działania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
W sezonie letnim w Biurze Prognoz Meteorologicznych IMiGW - PIB w Krakowie opracowuje się Ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa małopolskiego w podziale na powiaty dla następujących warunków atmosferycznych :
- burze lub burze z gradem,
- intensywne opady deszczu,
- silny deszcz z burzami,
- upał,
- silny wiatr,
Na każde z powyższych zjawisk lub ich kombinacji wydawana jest oddzielna depesza Ostrzeżenie.

Ostrzeżenia nie odnoszą się do szczytowych partii gór (powyżej 1200 m n.p.m.). Jeśli zjawisko, za wyjątkiem intensywnych opadów deszczu i roztopów, występuje tylko w szczytowych partiach gór to nie wydaje się Ostrzeżenia.

Stopień zagrożenia odnosi się do natężenia zjawiska, obszaru jego wystąpienia i czasu trwania.
Stopień: 1 – najniższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem żółtym,
Stopień: 2 – wyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem pomarańczowym,
Stopień: 3 – najwyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem czerwonym.

Zabezpieczenie przed insektami i barszczem Sosnowskiego
W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego brał udział również małopolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny Józef Łoś, który zapewnił, że aktualnie apteki w województwie małopolskim zaopatrzone są w preparaty odstraszające komary. Ponadto dostępne są preparaty i produkty lecznicze, które działają przeciwuczuleniowo po ukąszeniu i pomogą zniwelować niektóre dolegliwości.

Małopolski wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Nowak zwrócił uwagę na kwestie dotyczące występującego na terenie naszego województwa tzw. barszczu Sosnowskiego. Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego postanowiono dokonać inwentaryzacji na terenie województwa małopolskiego, aby zweryfikować poziom zagrożenia. W sprawę zwalczania tej rośliny zaangażowały się również Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019 WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019 WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019 WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019 WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019 WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019 WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019 WZZK_Bezpieczne_wakacje_2019
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj