Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego
2019-06-18

Regionalna Izba Obrachunkowa będzie przekazywała Wojewodzie Małopolskiemu informacje o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce. Informacje te będą jawne i zostaną umieszczone na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. A wszystko za sprawą porozumienia podpisanego dzisiaj przez wojewodę Piotra Ćwika oraz prezesa Regionalnej Izby  Obrachunkowej Mirosława Legutko.

Gromadzenie i podział środków publicznych, które znajdują się w dyspozycji władz publicznych, w tym władz samorządowych, jest zbiorem procesów, które powinny zachować pełną transparentność.  O tym jak dana jednostka samorządu terytorialnego radzi sobie finansowo mają prawo wiedzieć nie tylko organy administracji ale także mieszkańcy gmin, powiatów i województwa.

- Fundusze, które służą realizowaniu publicznych inwestycji nie tylko powinny być wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności ale także przy pełnym dostępie do informacji o sposobie ich wykorzystania. Podpisane dzisiaj porozumienie to dobry krok na drodze prowadzącej do ułatwienia dostępu Małopolanom do takich informacji  – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Właściwe zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę dobrego rozwoju gminy, powiatu i województwa. Wydłużenie okresu trwania kadencji z 4 do 5 lat to nie tylko zwiększona możliwość planowania i podejmowania długoterminowych decyzji finansowych, ale również większa odpowiedzialność.

W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia, do 30 kwietnia każdego roku, Wojewoda Małopolski otrzyma informację o stanie finansowym jednostek samorządu terytorialnego wedle stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedniego.
Informacja ta zawierać będzie wskaźniki obrazujące wartości, które przyjęto jako mierniki sytuacji finansowej tj.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

W związku z odmienną specyfiką poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego informacja ta podana zostanie z uwzględnieniem podziału na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i samorząd województwa oraz powiaty ziemskie.

Każdego roku, informacja ta zostanie opublikowana na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.muw.pl).


Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego za rok 2018

Podpisanie_porozumienia_RIO Podpisanie_porozumienia_RIO Podpisanie_porozumienia_RIO Podpisanie_porozumienia_RIO Podpisanie_porozumienia_RIO Podpisanie_porozumienia_RIO
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj