Zasiłki dla poszkodowanych podczas majowej powodzi
2019-07-09

W związku z publikacjami dotyczącymi zasiłków dla poszkodowanych wskutek ulewnych deszczy w gminie Szczucin, które wystąpiły w Małopolsce w maju 2019 r. – przekazujemy następujące informacje.

 1. Wstępne szkody w budynkach mieszkalnych i potrzeby w zakresie dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych zgłosiło 20 gmin, z których część nadal weryfikuje straty.
 2. Do 8 lipca 2019 roku 13 gminom przekazano środki na łączna kwotę 597 000 zł.
 3. Gminy są zobowiązane złożyć do wojewody kompletny wniosek, zawierający określone elementy. Jeżeli wniosek jest nierzetelnie przygotowany, zawiera braki lub nieścisłości – występujemy o uzupełnienia.
 4. O wymogach formalnych przypominaliśmy samorządom wielokrotnie, w tym zaraz po wystąpieniu opadów.
 5. Są gminy, które bardzo sprawnie przystąpiły do szacowania strat i wysyłania wniosków do wojewody, np. Dąbrowa Tarnowska wniosek złożyła w piątek 24 maja, natychmiast go zweryfikowaliśmy i w poniedziałek 27 maja przekazaliśmy środki gminie, która już następnego dnia wypłaciła zasiłki poszkodowanym.
 6. Do 18 czerwca wnioski formalne przesłało 18 gmin na łączną kwotę 1 180 420 zł.
 7. Gmina Szczucin pierwszy wniosek złożyła 18 czerwca na kwotę 178 600 zł , na wypłatę zasiłków dla 183 rodzin.
 8. W okresie od 18 czerwca do 5 lipca  wpłynęło w sumie 6 wniosków gminy Szczucin (na łączną kwotę 490 900 zł – pomoc dla 563 rodzin), ostatni 5 lipca 2019 r.
 9. Wstępna weryfikacja I wniosku gminy wykazała konieczność złożenia przez gminę dodatkowych wyjaśnień, o które wystąpiliśmy 24 czerwca 2019 r.
 10. Przekazane 27 czerwca 2019 r. przez gminę uzupełnienie nie obejmowało wszystkich wyjaśnień niezbędnych dla akceptacji wniosków. Dlatego po weryfikacji kolejnych wniosków – pismem z 1 lipca 2019 r. – wystąpiliśmy do Burmistrza Gminy Szczucin o korektę wniosków, niezbędną do ich akceptacji. Poprosiliśmy o ponowne przeanalizowanie możliwości uzupełnienia wniosków m.in. o informacje dotyczące wysokości strat i przeznaczenia zasiłków. Oszacowanie przez gminę strat powstałych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej ma tu bowiem kluczowe znaczenie. Nie możemy przekazywać środków na wypłatę zasiłków, jeśli nie wiemy, jaki jest wymiar szkód bądź co zostało uszkodzone.
 11. Częściową korektę wniosków gminy Szczucin (dotyczącą 7 miejscowości z 17 ogółem) otrzymaliśmy wczoraj, 7 lipca (korekta na łączną kwotę 224 000 dla 215 osób/rodzin). Niestety, przesłane wnioski nadal zawierają błędy i braki, przede wszystkim nadal nie podano wysokości szacowanych strat. Określenie wielkości strat jest niezwykle istotne. Jeżeli gmina nie oszacuje strat, a poda jedynie wysokość zasiłku, blokuje sobie możliwość wnioskowania o zasiłki na remont. W ich przypadku bowiem straty w budynku muszą wynosić co najmniej 5%, co oznacza, że wnioskując o taki zasiłek, gmina musi znać konkretny wymiar strat, aby te 5% obliczyć.
 12. Mając na uwadze konieczność pilnego udzielenia pomocy poszkodowanym rodzinom oraz przekazaną wczoraj częściową korektę wniosków, jutro (10 lipca) gmina Szczucin otrzyma 50% wnioskowanych środków (250 000 zł) – tak, aby uruchomione zostały najpilniejsze wypłaty. Kolejne transze mogłyby zostać uruchomione po przedstawieniu brakujących informacji i poprawieniu wniosków przez gminę.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj