Porozumienia dotyczące Funduszu rozwoju przewozów autobusowych podpisane
2019-07-30

W Ministerstwie Infrastruktury odbyła się uroczystość podpisania porozumień z wojewodami określających zasady współpracy przy podziale środków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Takie porozumienie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem zawarł m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


Celem porozumień jest zapewnienie jednolitych warunków przekazywania dopłat organizatorom publicznego transportu zbiorowego we wszystkich regionach.  Dokumenty te w przejrzysty sposób określają zasady współpracy dysponenta funduszu, którym jest minister infrastruktury, z instytucjami odpowiedzialnymi za przekazywanie dotacji oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, którymi są wojewodowie. Zawarcie porozumień wynika z przepisów ustawy powołującej Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r.


W porozumieniach opisano w szczególności sposób i terminy wypłaty dofinansowania, zasady i warunki wykorzystania oraz zwrotu dotacji, a także wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę zawieranej pomiędzy wojewodą a organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Dotacje z funduszu będą przyznawane na podstawie stosownych wniosków wojewodów. Następnie środki te zostaną przekazane organizatorom publicznego transportu zbiorowego w formie dopłat do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków przeznaczonych na dofinasowanie funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych 800 mln zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.


Więcej informacji na temat Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

20190730_134448DSC_8484DSC_8547
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj