Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały w sprawie podwyżek płac dla pracowników żłobków w Krakowie. Komentarz
2019-10-22

Znów pojawiają się przekłamania dotyczące rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego. Przedstawiamy fakty.

1.    Uchwała Nr XXIV/510/19 z 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do podwyżki płac dla pracowników żłobków samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest kolejną uchwałą Rady Miasta Krakowa, którą musieliśmy unieważnić. Także ta uchwała jest wadliwa formalnie, została źle przygotowana. Co do zasady uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.


2.    Nie kwestionujemy dopuszczalności przyznania pracownikom żłobków samorządowych podwyżek. W ogóle się do tej kwestii nie odnosimy w naszym rozstrzygnięciu nadzorczym. Każdy, kto nam to przypisuje, stwierdza nieprawdę. Odnosimy się wyłącznie do uchwały jako dokumentu prawnego i oceniamy jego zgodność z przepisami.

3.    Nie ma przepisów, które dawałyby jakiejkolwiek radzie miasta czy gminy podstawy do regulowania kwestii podwyżek pracowników samorządowych. Z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wynika, że dokonywanie wszelkich czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami żłobków należy do kompetencji dyrektorów żłobków.

4.    Kwestią podwyżek w żłobkach może zajmować się organ wykonawczy i właściwi w tym zakresie dyrektorzy tych placówek. Rada miasta jest organem stanowiącym, a nie wykonawczym.

5.    Żaden organ nie może wkraczać w kompetencje innych organów. Mówi o tym art. 7 Konstytucji RP.

6.    Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym – w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego – nie daje żadnej radzie miasta podstaw do:
a)    wydawania prezydentowi wiążących poleceń co do sposobu załatwienia konkretnej sprawy;
b)    kreowania zobowiązań i zlecania ich prezydentowi;
c)    redagowania kierunków działania prezydenta w sposób, który zmierza do nadania im charakteru wiążących, obligatoryjnych ustaleń.

Reasumując, przepisy wymienione przez Radę w podstawie prawnej uchwały nie uprawniają Rady ani do podjęcia uchwały w sprawach należących do kompetencji innych organów, ani do formułowania w ramach uchwały kierunkowej wiążących nakazów stosowania konkretnych zachowań Prezydenta Miasta Krakowa. Niedopuszczalne jest też podejmowanie uchwał kierunkowych, których realizacja oznacza wkroczenie w kompetencje innych podmiotów.

Rzecznik prasowy wojewody małopolskiego
Joanna Paździo

komentarz 2018
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj