Uchwała kierunkowa to nie lista zadań dla prezydenta
2019-11-29

Kolejne uchwały kierunkowe Rady Miasta Krakowa zostały sformułowane jak lista zadań dla Prezydenta Miasta Krakowa. To niedopuszczalne. Dlatego Wojewoda Małopolski musiał stwierdzić ich nieważność.

Ostatnie rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego dotyczą uchwał Rady Miasta Krakowa:
- Nr XXVI/596/19 z 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do stworzenia na działkach, będących własnością, współwłasnością lub których użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, znajdujących się w okolicy ul. Lubostroń, parku miejskiego otwartego dla mieszkańców,
- Nr XXVII/630/19 z 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia na terenie Krakowa w okresie zimowym ogólnodostępnych, miejskich lodowisk.


Rada Miasta zleciła Prezydentowi konkretne zadania, składające się na realizację tych uchwał. Na przykład w przypadku pierwszej z nich nakazano Prezydentowi:
- utworzyć park na konkretnym obszarze,
- przygotować analizę kosztów,
- stworzyć harmonogram ewentualnych wykupów terenów pod cele publiczne,
- stworzyć program funkcjonalno-użytkowy dla nowego parku miejskiego,
- przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne z określonymi podmiotami w określonym terminie,
- raz na pół roku przedstawiać informacje o podjętych działaniach.

Tymczasem – co już wielokrotnie przypominaliśmy – „art. 18 ust. 2 pkt 2 u stawy o samorządzie gminnym upoważnia radę gminy do stanowienia o kierunkach działania wójta, a nie do określania form działania. Przepis ten zezwala radzie gminy jedynie na stanowienie o kierunkach działania wójta, a więc stanowi upoważnienia do wydawania aktów kierunkowych, wskazujących jedynie cele, priorytety działania wójta, ale nie przesądzających w jaki sposób i w jakich formach ma to działanie być przez wójta podejmowane”. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 września 2017 r. (sygn. akt II GSK 3514/15).

W ramach kompetencji Rady Miasta Krakowa do określenia kierunków działania Prezydenta nie mieści się zatem wydawanie wiążących poleceń organowi wykonawczemu gminy. Rada Miasta nie posiada kompetencji do kreowania zobowiązań i zlecania ich wykonania Prezydentowi Miasta.

Ponadto gospodarowanie mieniem komunalnym, jak również tworzenie i wykonywanie budżetu należy do organu wykonawczego (Prezydenta). Nieuprawnione zatem jest takie działanie Rady Miasta Krakowa, które wkracza w zakres zadań kompetencji innych podmiotów.

Podkreślamy, że w rozstrzygnięciach nadzorczych kwestionujemy wyłącznie formę prawną działań Rady Miasta, nie zaś ideę utworzenia parku miejskiego czy lodowisk. Gdyby działania Rady Miasta Krakowa przybrały treść rezolucji, względnie apelu do Prezydenta Miasta Krakowa, wówczas rozważylibyśmy uznanie takich działań za prawnie dopuszczalnych. Uchwały kierunkowe w dotychczasowym kształcie nie spełniają charakteru przypisanego do tego typu uchwał. Niestety wadliwych uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa jest coraz więcej…


20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj