Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz!|Stay home if you can! | Не виходьте з дому, без потреби! | Не выходите из дома без необходимости!
2020-03-14

Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz! Nie narażaj siebie i innych!

W związku z podwyższonym ryzykiem, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników urzędu od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich sprawach cudzoziemców.

Decyzje administracyjne zostaną wysłane pocztą. 

Umówione przez rezerwację terminy do złożenia wniosków oraz uzupełnienia braków formalnych, przesłuchania i przeglądy akt zostają odwołane. Wnioski w sprawie zaproszeń, rejestracji pobytu obywateli UE, wymiany kart cudzoziemców oraz pozostałe należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska), lub odłożyć w czasie. 

Wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska) lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać na poczcie najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu. 

Adres do korespondencji: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie

ul. Przy Rondzie 6

31-547 Kraków

Pracodawco! Wnioski oraz dokumenty dotyczące zezwoleń na pracę należy składać za pośrednictwem poczty lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie i czekać na dalsze instrukcje z urzędu. Wnioski można nadać także nie wychodząc z domu/biura przez portal www.praca.gov.pl. 

Informacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca spraw cudzoziemców obsługiwana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00.

Informacja ogólna:

tel. 12 39 21 804, 12 39 21 868

email: info.opt@muw.pl

Informacja w sprawach pilnych

tel. 12 39 21 983

Prosimy o wyrozumiałość i apelujemy o odpowiedzialność. 

Załatwianie spraw urzędowych w tym szczególnym okresie należy odłożyć w czasie.

Pamiętaj - od tego, jak postępujesz zależy bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich!

* * * * * * * * * * 

Stay home if you can! Don’t endanger yourself and others! 

Due to the increased risk associated with the spread of SARS-CoV-2 coronavirus in the interest of safety of the office’s clients and employees in-person customer service regarding foreigners’ affairs is suspended from 16th March 2020 until further notice. 

Administrative decisions will be sent by post. 

Scheduled appointments for application submission, formal defect correction, briefings, and document reviews have been cancelled. 

Applications regarding invitations, registration of residence of European Union citizens, replacement of residence cards, and others need to be submitted via Polish Post or be subjected to postponement. 

Applications and documents regarding legalisation of stay of foreigners need to be submitted via Polish Post or be put off, if possible. 

Applicants need to mail temporary, permanent, and EU long-term resident residence permit applications at a post office not later than on the last day of legal stay within the territory of the Republic of Poland and wait for further instructions from the office. 

Mailing address:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie

ul. Przy Rondzie 6

31-547 Kraków

Dear employer! Applications and documents regarding work permits need to be submitted via post or be put off, if possible. Applications may also be submitted without leaving your home or office via www.praca.gov.pl

Email and phone information regarding foreigners’ affairs available Monday to Friday 8 AM – 3 PM:


- general information: 

12 39 21 804, 12 39 21 868

email: info.opt@muw.pl

- information for urgent cases:

12 39 21 983

We ask for understanding and responsibility.

Taking care of administrative matters during this extraordinary time needs to be postponed.

Remember – the way you act affects your and your family’s safety!

* * * * * * * * * * 

Не виходьте з дому, без потреби! Не піддавайте себе та інших ризику! 

У зв'язку з підвищеним ризиком поширення коронавірусу

SARS-CoV-2, піклуючись про безпеку клієнтів і співробітників офісу управління з 16 березня 2020 року пряме обслуговування клієнтів у всіх справах іноземців припиняється до подальшого повідомлення 

Адміністративні рішення будуть відправлені поштою.

Обумовлені терміни для подачі заявок і надання додаткової необхідної інформації, формальні слухання та перегляд справ скасовуються.

Заявки на отримання дозволів на роботу, реєстрацію проживання громадян ЄС, обмін карт іноземцями і решта процедур будуть представлені через громадського оператора (Польська пошта), або відкладені в часі.

Заявки та документи про легалізацію перебування іноземців мають бути подані 

через громадського оператора (Польська пошта) або – якщо це можливо - відкладені в

час. Заявки на тимчасове, постійне і довгострокове перебування в ЄС повинні бути надані поштою не пізніше останнього дня легального перебування, після подачі чекайте подальших вказівок від управління,


Адреса для листування: 

Відділ цивільних та закордонних справ MUW у Кракові 

вул. Przy Rondzie 6

31-547 Краків

Працедавці! Заявки та документи про отримання дозволу на роботу повинні бути подані поштою або - якщо це можливо - відкладені в час, зачекайте на подальші інструкцій від управління.. Заявки можна подавати також, не виходячи з дому / офісу через портал www.praca.gov.pl

необхідну інформацію можна отримати за телефоном та електронною поштою 

інфолінія працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 15:00 :

Загальна інформація:

12 39 21 804, 12 39 21 868

електронна пошта: info.opt@muw.pl

термінова інформація

12 39 21 983

Ми просимо розуміння і закликаємо до відповідальності.

Виконання офіційних справ в цей конкретний період часу має бути відкладено.

Пам'ятайте - від цього залежить безпека вас і ваших близьких!

* * * * * * * * * * 

Не выходите из дома без необходимости! Не подвергайте себя и других риску! 

В связи с повышенным риском распространения коронавируса SARS-CoV-2, заботясь о безопасности клиентов и сотрудников офиса управления с 16 марта 2020 прямое обслуживание клиентов касающееся всех дел иностранцев прекращается до дальнейшего уведомления 

Административные решения будут отправлены по почте.

Оговоренные сроки для подачи заявок и предоставления дополнительной необходимой информации, формальные слушания и пересмотр дел отменяются.

Заявки на получение разрешений на работу, регистрации проживания граждан ЕС, обмен карт иностранцами и остальные процедуры будут представлены через общественного оператора (Польская почта), или отложенные во времени.

Заявки и документы о легализации пребывания иностранцев должны быть представлены через общественного оператора (Польская почта) или - если это возможно - отложены во время. Заявки на временное, постоянное и долгосрочное пребывание в ЕС должны быть предоставлены по почте не позднее последнего дня легального пребывания, после подачи ждите дальнейших указаний от управления,

Адрес для переписки:

Отдел гражданских и иностранных дел MUW в Кракове

ул. Przy Rondzie 6

31-547 Краков

Работодатели! Заявки и документы на получение разрешения на работу должны быть поданы по почте или - если это возможно - отложены во время, подождите дальнейших инструкции от управления. Заявки можно подавать также, не выходя из дома / офиса через портал www.praca.gov.pl

необходимую информацию можно получить по телефону и электронной почте

инфолиния работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00

Общая информация:

12 39 21 804, 12 39 21 868

электронная почта: info.opt@muw.pl

срочная информация

12 39 21 983

Мы просим понимания и призываем к ответственности.

Выполнение официальных дел в этот конкретный период времени должно быть отложено.

Помните - от этого зависит безопасность вас и ваших близких!


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj