Kluczowe inwestycje drogowe w Małopolsce. Nie zwalniamy tempa
2020-04-29

– Pomimo obiektywnie trudnych okoliczności nie zwalniamy tempa w procedowaniu i realizacji kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce. W maju powinien zostać wydany „zrid” na budowę nowej „zakopianki” na odcinku Rdzawka – Nowy Targ. W ostatnich dniach została podpisana umowa na realizację odcinka S7 od Miechowa do granicy z województwem świętokrzyskim. Procedujemy też „zrid-y” dla północnej obwodnicy Krakowa. Trzymamy rękę na pulsie. Wiemy, jak bardzo te inwestycje są oczekiwane przez mieszkańców Małopolski. W obecnej sytuacji przedsięwzięcia drogowe i budowlane mogą też stać się kołem zamachowym gospodarki – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W 2019 roku – w stosunku roku 2016 – do Wojewody Małopolskiego wpłynęło 3 razy więcej wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej („zrid”) i wydano prawie 3 razy więcej decyzji drogowych. Tendencja ta nadal się utrzymuje, choć obecnie liczba nowych wniosków jest mniejsza, ale dotyczą one znacznie większych inwestycji drogowych.W oczekiwaniu na zielone światło

Przypomnijmy, że „zrid” to decyzja w praktyce umożliwiająca przystąpienie do budowy danej drogi lub jej odcinka. Jeżeli taka decyzja została przez wojewodę wydana, oznacza to, że projekt przeszedł pozytywnie skomplikowaną ocenę formalną (umożliwiającą w ogóle uruchomienie procedury, czyli wszczęcie postępowania) i równie złożoną ocenę merytoryczną.

Najpierw prowadzimy ocenę formalną (sprawdzamy kompletność wniosku), potem merytoryczną (sprawdzamy prawidłowość projektu). Jeżeli wniosek wymaga uzupełnień, wzywamy inwestora do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych przez nas braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Dopiero po ocenie, że wniosek jest kompletny, wojewoda zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji. Następnie bada, czy przedłożony z wnioskiem projekt budowlany jest prawidłowy, tzn. czy został opracowany zgodnie z przepisami. Tu także może występować potrzeba skorygowania projektu we wskazanym przez nas zakresie. Zdarza się, że projekt inwestycji wymaga kilkukrotnych uzupełnień.

Do ustawowego terminu 90 dni na wydanie decyzji nie wlicza się czasu przeznaczonego dla inwestora na uzupełnienie i skorygowanie dokumentów, a także czasu przeznaczonego na przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i odbywa się w ramach postępowania prowadzonego przez wojewodę o wydanie „zrid-u”.

Dopiero po złożeniu kompletnego i prawidłowego wniosku wraz z projektem budowlanym oraz po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko Wojewoda przystępuje do wydania decyzji.

Postępowanie w sprawie „zrid-u” wymaga zatem działania szeregu organów administracji na różnych poziomach. Gdy wszystko zostanie sprawdzone, a braki uzupełnione, wydawany jest „zrid”, czyli inwestycję można zacząć realizować.„Zrid” na kolejny odcinek „zakopianki” na horyzoncie

Wniosek o „zrid” na budowę odcinka drogi krajowej nr 47, klasy GP, w nowym przebiegu, relacji Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do km 21+104 został złożony 24 września 2019 r. przez pełnomocnika reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój, w miejscowości Rdzawka, w gminie Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminie Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ.

Zakres tej inwestycji obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 o długości 16,095 km jako dwujezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej, o szerokości 22,0 m, w tym 2 razy po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz pas dzielący 5,0 m.

Na inwestycję składa się między innymi:
- budowa 4 węzłów drogowych:
     - węzła „Obidowa” w km 9+798,00 drogi krajowej nr 47,
     - węzła „Klikuszowa” w km 14+081,00 drogi krajowej nr 47,
     - węzła „Nowy Targ Zachód” w km 18+865,00 drogi krajowej nr 47,
     - węzła „Nowy Targ Południe” w km 20+241,00 drogi krajowej nr 47,
- budowa, rozbudowa i rozbiórka innych dróg publicznych,
- budowa nowych skrzyżowań oraz przebudowa istniejących,
- budowa dodatkowych jezdni, w celu obsługi terenu przyległego do pasa drogowego i zapewnienia dostępu do drogi publicznej,
- budowa wielu obiektów inżynierskich: wiaduktów drogowych, przejść dla zwierząt, mostów, przepustów,
- budowa ekranów odbijających, pochłaniających, przeciwolśnieniowych,
- budowa i rozbiórka zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
- przebudowa koryta rzeki Raba,
- budowa wjazdów awaryjnych,
- budowa chodników i ścieżek rowerowych,
- budowa odwodnienia drogowego wraz z budową zbiorników powierzchniowych i podziemnych,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa, przebudowa i rozbiórka sieci uzbrojenia terenu,
- budowa i rozbiórka obiektów tymczasowych,
- rozbiórka istniejących obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, tj.: istniejących obiektów inżynierskich, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych przemysłowych i magazynowych, ogrodzeń, istniejących nawierzchni dróg itd.,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej niezbędne jest zakończenie aktualnie prowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wynikającej z obowiązku nałożonego w decyzji środowiskowej (konsultacje społeczne trwają do końca kwietnia, a oprócz tego potrzebny jest jeszcze czas na oczekiwanie na ewentualne przesłanie uwag pocztą – około 2 tygodnie). Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyda postanowienie dotyczące uzgodnienia realizacji projektowanego przedsięwzięcia. Następnie Wojewoda wyda decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co może nastąpić w drugiej połowa maja 2020 r.Pracujemy nad kolejnym odcinkiem drogi ekspresowej S7

Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł „Widoma” (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek  Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”)”.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej zostało wszczęte na wniosek z 2 stycznia 2020 r., skorygowany i uzupełniony przez pełnomocnika reprezentującego inwestora (Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) 10 i 21 lutego 2020 r.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie między innymi niżej wymienionych robót:
- budowę drogi ekspresowej S7 od km 640+600 do km 658+896, 30 o długości 18,296 km, o przekroju 2x2 (na terenie powiatu krakowskiego) i 2x3 (na terenie miasta Krakowa), z pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy, z pasami awaryjnymi o szerokości 2,5 m oraz z obustronnymi poboczami. Pomiędzy jezdniami zaprojektowano pas dzielący o szerokości 12 m (w tym obustronne opaski o szerokości 0,5 m) na terenie powiatu krakowskiego  oraz 5 m (w tym obustronne opaski o szerokości 0,5 m)  na terenie miasta Krakowa,
- budowę węzła drogowego „Łuczyce” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z istniejącą drogą powiatową nr 2152K,
- budowę węzła drogowego „Raciborowice” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z istniejącą drogą powiatową  nr 2293K,
- budowę węzła drogowego „Kraków Mistrzejowice I” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z projektowaną drogą ekspresową S52,
- budowę węzła drogowego „Kraków Mistrzejowice II” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z drogą powiatową nr 2212 ul. Okulickiego,
- budowę węzła drogowego „Kraków Grębałów” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z drogą wojewódzką nr 776 ul. Kocmyrzowska,
- budowę i przebudowę dróg: drogi wojewódzkiej nr 776 , dróg powiatowych, gminnych oraz budowę  jezdni dodatkowych,
- budowę dróg awaryjnych,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, estakady, przejść dla zwierząt, przepustów),
- budowę i przebudowę linii tramwajowej,
- relokację schronu amunicyjnego fortu „Dłubnia”,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę zbiorników retencyjnych,
- budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, tj. obiektów inżynierskich, budynków mieszkalnych gospodarczych, wiat, ogrodzeń, garaży, szklarni, domków letniskowych, istniejących nawierzchni dróg publicznych,  sieci uzbrojenia terenu, itd.
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
 
Do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej niezbędne jest zakończenie aktualnie prowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wynikającej z obowiązku nałożonego w decyzji środowiskowej (konsultacje społeczne trwają jeszcze do około 25 maja br., a oprócz tego potrzebny jest czas na wniesienie ewentualnych uwag pocztą – około 2 tygodnie). Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyda postanowienie dotyczące uzgodnienia realizacji projektowanego przedsięwzięcia. Następnie Wojewoda wyda decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (orientacyjny termin to koniec czerwca / początek lipca br.).Północna obwodnica Krakowa: rozpatrujemy wnioski o „zrid-y”

Aktualnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedowane są trzy odcinki północnej obwodnicy Krakowa.

Część I (odcinek początkowy od zachodu, od węzła „Modlnica”)
Budowa drogi ekspresowej S52 odcinek: węzeł „Modlnica” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (bez węzła) – od km 2+134,50 do km 7+013,34. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim: mieście Krakowie oraz w powiecie krakowskim – w gminie Zielonki i w gminie Wielka Wieś.

Wniosek o wydanie decyzji obejmuje swoim zakresem wykonanie między innymi niżej wymienionych robót:
- budowę drogi ekspresowej S52, klasy S, o długości prawie 5 km, o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu),
- budowę węzła drogowego „Zielonki” (S52 i DW 794  Trasa Wolbromska) oraz łącznic węzła „Modlnica”,
- budowę i rozbudowę dróg: DW 794  Trasa Wolbromska DK7, dróg powiatowych (ul. Łokietka), gminnych (ul. Długopolska, ul. Jurajska, ul. Na Zielonki, ul. Staropolska) i jezdni dodatkowych,
- budowę obwodu utrzymania drogi OUD w rejonie węzła „Modlnica”,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, tunelu),
- budowę murów oporowych,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę zbiorników retencyjnych,
- budowę i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki obiektów kubaturowych, jezdni, sieci uzbrojenia terenu.

Sprawa jest na etapie wezwania inwestora do uzupełnienia wniosku (wysłane 13 marca br.).

Część II (odcinek środkowy)
Budowa drogi ekspresowej S52 odcinek: węzeł „Modlnica” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (bez węzła) – od km 7+013,34 do km 14+130,11. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim: mieście Krakowie i powiecie krakowskim – w gminie Zielonki.

Wniosek o wydanie decyzji obejmuje swoim zakresem wykonanie między innymi niżej wymienionych robót:
- budowę drogi ekspresowej S52, klasy S, o długości ponad 7 km, o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu),
- budowę węzłów drogowych „Węgrzce” (S52 i DK 7 ul. Warszawska) oraz „Batowice” (S52 i  DP 2293K ul. Karola Wojtyły),
- budowę i rozbudowę dróg: DK7, dróg powiatowych, gminnych i jezdni dodatkowych,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, tunelu),
- budowę murów oporowych,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę zbiorników retencyjnych,
- budowę i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki obiektów kubaturowych, jezdni, sieci uzbrojenia terenu.

Do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej niezbędne jest zakończenie aktualnie prowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wynikającej z obowiązku nałożonego w decyzji środowiskowej (konsultacje społeczne trwają do około 20 maja 2020 r., oprócz tego – jeszcze oczekiwanie na wniesienie ewentualnych uwag pocztą przez około 2 tygodnie). Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyda postanowienie dotyczące uzgodnienia realizacji projektowanego przedsięwzięcia. Następnie Wojewoda wyda decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (według orientacyjnego terminu – do połowy czerwca br.).

Część III (odcinek na styku z trasą S7)
Budowa drogi ekspresowej S52 odcinek: węzeł „Modlnica” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (bez węzła) – odcinek od km 14+130,11 do km 14+459,93. Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III, Część III – odcinek od km 14+459,93 do km 14+652,41 (pikietaż łącznicy POK). Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim: w mieście Krakowie.

Wniosek o wydanie decyzji obejmuje swoim zakresem wykonanie między innymi niżej wymienionych robót:
- budowę drogi ekspresowej S52 i S7 klasy S, o długości 330 m, o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu),
- budowę łącznic węzła „Mistrzejowice”,
- budowę i rozbudowę dróg gminnych i jezdni dodatkowych,
- budowę obiektów inżynierskich,
- budowę murów oporowych,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę zbiorników retencyjnych,
- budowę i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki obiektów kubaturowych, jezdni, sieci uzbrojenia terenu.

Sprawa jest na etapie wezwania inwestora do uzupełnienia wniosku.

S52 S52 S52 S52 inwestycje S7 inwestycje S7 inwestycje S7 inwestycje S7 DK47 DK47 DK47 DK47
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj