Wokół dodatku specjalnego do wynagrodzenia nowosądeckich urzędników
2020-05-20

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Były prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż wystąpił do obecnych władz miasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Zapytanie dotyczyło, którym pracownikom zatrudnionym przez obecnego prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla został przyznany tzw. dodatek specjalny do wynagrodzenia. 

29 kwietnia Jerzy Gwiżdż otrzymał odpowiedź od zastępcy prezydenta Nowego Sącza o takiej treści „udzielenie takiej informacji jest trudne, wymaga przetworzenia, a to absorbuje urzędników, za co wnioskodawca musi zapłacić 8796, 67 zł.”.

Wiceprezydent Bochenek wezwał też Jerzego Gwiżdza żeby wykazał na piśmie w ciągu 7 dni, tu cyt. "szczególną istotność dla interesu publicznego przetworzonej informacji".

Moje pytania brzmią:

- Czy za udostępnienie informacji publicznej samorząd może pobierać opłaty?

- Czy taka odpowiedź wiceprezydenta Artura Bochenka jest zgodna z prawem?

- Czy Jerzy Gwiżdż dopuścił się złamania jakiś przepisów występując z takim pytaniem do władz Nowego Sącza?

- Czy w udzielanej odpowiedzi samorządowiec może też wyrażać własną opinię, czy też ocenę dot. składanego wniosku? Artur Bochenek stwierdził, że wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane przez Jerzego Gwiżdża są „złośliwe”.

Oto nasza odpowiedź: 

Wojewoda Małopolski jako organ nadzoru nie jest uprawniony do wypowiadania się w tej sprawie. Stosownie do treści przepisów rozdziału 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wojewoda jako organ sprawujący nadzór nad działalnością gminną może wkraczać w działalność gminną tylko i wyłącznie w przypadkach określonych ustawami. Zgodnie z art. 91 tej ustawy organ nadzoru bada działalność uchwałodawczą organów gmin i stwierdza nieważność uchwały lub zarządzenia sprzecznego z prawem.  

Ze względu na powyższe kompetencje Wojewody Małopolskiego jako organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego nie pozwalają na wkraczanie w obszary, które nie są objęte stosownymi regulacjami, jak choćby kwestia udzielania informacji publicznej przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej właściwym podmiotem oceniającym zgodność z prawem działań podjętych przez władze miasta Nowego Sącza jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w przypadku skierowania do niego skargi na bezczynność organu (art. 21 ww. ustawy). Sąd ten we właściwym postępowaniu władny jest ustalić czy organ jest uprawniony do żądania zapłaty za udostępniane informacje, a także czy informacje te stanowią informację przetworzoną.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj