Solidarność z osobami niepełnosprawnymi
2020-06-19

W województwie małopolskim gościł dziś Paweł Wdówik – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Towarzyszyli mu wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz wicewojewoda Zbigniew Starzec.

W programie wizyty wiceministra P. Wdówika znalazło się spotkanie w Collegium Paderevianum Uniwersytetu Jagiellońskiego z pełnomocnikami uniwersyteckimi ds. osób niepełnosprawnych. Wiceminister odwiedził też Teatr Exit, gdzie rozmawiał z uczestnikami zajęć teatralnych oraz z niepełnosprawnymi aktorami. Ostatnim punktem wizyty było podpisanie umów w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a umowa zawarta została pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodą Małopolskim. 

- Integracja społeczna to cel szczególny. Konsekwentnie budujemy mosty solidarności z osobami niepełnosprawnymi, ale chcemy też udzielać wsparcia ich rodzinom i bliskim. Obydwa programy, finansowane z Funduszu Solidarnościowego, mają takie właśnie cele. Dziękuję i gratuluję wszystkim małopolskim samorządom, które złożyły wnioski i skutecznie włączyły się w te działania – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2020 

Celem Programu jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

Program zakłada wsparcie członków rodziny w opiece nad:

• osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Moduł I - pobyt dzienny (usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej) – skierowany do gmin. 

Moduł II – pobyt całodobowy (w ośrodku wsparcia, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru wojewody, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy realizującej program) – skierowany do gmin.

Moduł III – specjalistyczne poradnictwo, w tym wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – skierowany do powiatów.

Zgodnie z celami Programu, opiekun wraz z osobą niepełnosprawną mogą skorzystać nieodpłatnie ze wszystkich trzech modułów Programu w danym roku, tj. 240 godzin w formie pobytu dziennego, 40 godzin poradnictwa specjalistycznego oraz 14 dni w formie pobytu całodobowego.

W ramach Programu gminy/powiaty mogły otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji.

Gminy/powiaty składały wniosek do właściwego wojewody w terminie do 29 kwietnia 2020 r.

Wojewoda Małopolski przekazał wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych 28 wniosków gmin i powiatów (wszystkie, które wpłynęły) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego na łączną kwotę 1 187 905 zł, w tym: 

• na realizację Modułu I – wnioski 22 gmin na łączną kwotę – 903 808 zł, -

• na realizację Modułu II – wnioski 5 gmin na łączną kwotę – 196 833 zł,

• na realizację Modułu III – wniosek 1 powiatu na łączną kwotę – 87 264 zł.

27 maja 2020 r. wiceminister Paweł Wdówik – z upoważnienia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg – zaakceptował listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Do udziału w Programie zgłosiło się 359 gmin/powiatów z 16 województw; łączna kwota dofinansowania wynosi 28 548 512,92 zł.

Podpisana dziś umowa, zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Małopolskim, dotyczy określenia wysokości i trybu przekazywania Wojewodzie środków na realizację Programu w łącznej kwocie 1 187 905 zł: 

w tym:

• 1 176 569 zł na realizację Programu,

• 11 336 zł na koszty związane z obsługa Programu.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” – edycja 2020 

Celem Programu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla:

• osób niepełnosprawnych w wieku do 75. roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie (równoważne do wyżej wymienionych) oraz

• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.).

W ramach Programu gminy mogły otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych. 

Gminy składały wnioski do właściwego wojewody do 29 kwietnia 2020 r.

Wojewoda Małopolski przekazał wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych 15 wniosków 12 gmin (wszystkie, które wpłynęły) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego na łączną kwotę 588 284 zł

27 maja 2020 r. wiceminister Paweł Wdówik – z upoważnienia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg – zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Do udziału w Programie zgłosiło się 235 gmin z 16 województw; łączna kwota dofinansowania wynosi 25 104 021,47 zł. 

Podpisana dziś umowa, zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Małopolskim, dotyczy określenia wysokości i trybu przekazywania Wojewodzie środków na realizację Programu w łącznej kwocie 588 284 zł.  


MRPiPS_podpisanie_umów MRPiPS_podpisanie_umów MRPiPS_podpisanie_umów MRPiPS_podpisanie_umów MRPiPS_podpisanie_umów MRPiPS_podpisanie_umów MRPiPS_podpisanie_umów MRPiPS_podpisanie_umów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj