Kolejna sprzeczna z prawem uchwała kierunkowa Rady Miasta Krakowa
2020-07-16

Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, uchwały kierunkowe nie mogą przypominać polecenia wydawanego prezydentowi przez radę miasta w konkretnej sprawie. Mogą one wskazywać organowi wykonawczemu ogólne cele i priorytety, ale nie powinny przesądzać, w jaki sposób i w jakich formach prezydent ma wykonać dane działanie.

Tymczasem 10 czerwca Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLI/1105/20 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu ustalenie zasad i warunków ochrony ptaków poprzez obowiązek stosowania ochrony szklanych powierzchni gminnych obiektów budowlanych, w szczególności wiatach przystankowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (zapis oryginalny). 

Oczywiście ocena nadzorcza tej uchwały nie odnosi się do kwestii potrzeby ochrony ptaków. Analizowana jest wyłącznie zgodność uchwały z przepisami prawami i zasadami, wedle których winny być podejmowane uchwały kierunkowe. 

Z treści uchwały wynika jednoznaczny zapis wskazujący, że Rada Miasta oczekuje od Prezydenta Miasta Krakowa działań w ściśle określonym przedmiocie. Na mocy uchwały Prezydent ma ustalić zasady i warunki ochrony ptaków poprzez – wyraźnie sformułowane w treści uchwały – obowiązkowe stosowanie ochrony szklanych powierzchni gminnych obiektów budowlanych (w tym w szczególności wiat przystankowych na terenie Krakowa). W uchwale zarazem wskazano na konieczność pokolorowania wiat przystankowych, do czego zdaniem Rady Miasta winni zostać zaangażowani przez Prezydenta Miasta Krakowa artyści zajmujący się muralami.  

Wykracza to poza kierunkowy charakter uchwały. Ponadto w ramach uchwały kierunkowej Rada Miasta Krakowa wypowiada się w materii należącej do kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa. To bowiem Prezydent, a nie Rada kieruje bieżącymi sprawami gminy.  

Dlatego też zmuszeni byliśmy unieważnić tę uchwałę Rady Miasta Krakowa

Stanowisko Wojewody Małopolskiego w przedmiocie uchwał kierunkowych było już wielokrotnie wyrażane w wydawanych rozstrzygnięciach nadzorczych. Co istotne, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpoznając skargi Rady Miasta Krakowa w dziewięciu tego rodzaju sprawach, podzielił stanowisko organu nadzoru o niedopuszczalności nakładania konkretnych obowiązków na Prezydenta Miasta Krakowa w uchwałach kierunkowych (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12383).  

Jak również sygnalizowaliśmy, gdyby działania Rady Miasta Krakowa dotyczące wskazanej problematyki przybrały treść rezolucji, względnie apelu do Prezydenta Miasta Krakowa, wówczas organ nadzoru rozważyłby uznanie powyższych działań za prawnie dopuszczalne.  

Jednocześnie zaznaczmy, że uchwała kierunkowa nie jest potrzebna, aby Prezydent Miasta podjął działania dotyczące ochrony ptaków, także w formach wskazanych w uchwale. Jeśli Prezydent Miasta Krakowa uzna, że budżet miejski dysponuje środkami, a dane rozwiązanie jest możliwe ze względów formalnych – po prostu może je wdrożyć. Nie mają na to wpływu również ewentualne rozstrzygnięcia nadzorcze. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze ws uchwały nr XLI/1105/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu ustalenie zasad i warunków ochrony ptaków poprzez obowiązek stosowania ochrony szklanych powierzchni gminnych obiektów budowlanych, w szczególności wiatach przystankowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj