Fundusz Dróg Samorządowych: będą kolejne inwestycje
2020-08-12

- Tworzenie i poszerzanie spójnej i gwarantującej bezpieczeństwo Mieszkańców sieci połączeń lokalnych – taki jest cel Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym w ramach uzupełniającego naboru ogłoszonego jeszcze w 2019 roku będą mogły zostać zrealizowane w 2020 roku kolejne inwestycje. Natomiast w ramach naboru na rok 2021 ogłoszonego przed miesiącem już wpłynęło blisko 200 wniosków. To wszystko pokazuje, że Fundusz Dróg Samorządowych jest strzałem w dziesiątkę: rozwiązaniem cenionym i wyczekiwanym przez samorządy – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Nabór uzupełniający, czyli środki na kolejne zadania w 2020 roku
Wojewoda Małopolski ogłosił dziś kolejny (uzupełniający) nabór wniosków na dofinansowanie w 2020 r. zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2020 roku dodatkowych (kolejnych) zadań powiatowych i zadań gminnych w województwie małopolskim wynosi 7 825 626 zł.

Kwota jest wynikiem niewyczerpania środków przyznanych Małopolsce na 2020 rok na dofinansowanie inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania na podstawie naboru przeprowadzonego w 2019 roku, znajdujących się na ostatecznej liście zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów 15 kwietnia 2020 r. Kwota ta jest efektem zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonych przez wnioskodawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (oszczędności poprzetargowych) bądź rezygnacji z udzielonego dofinansowania.

Wnioski należy złożyć na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2020 r. lub przesłać je pocztą.

200 wniosków w ramach naboru ogłoszonego przed miesiącem na zadania w roku 2021
10 sierpnia upłynął termin składania wniosków w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego naboru wniosków na dofinansowanie w 2021 r. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie na 2021 rok w województwie małopolskim wynosi 179 352 779,23 zł.

W wyznaczonym terminie (miesiąc od ogłoszenia naboru) wpłynęło 197 wniosków, z czego blisko ¼ stanowią wnioski dotyczące zadań powiatowych (43), a ponad ¾ wniosków dotyczy zadań gminnych (154). Ponieważ wnioski można było wysyłać za pośrednictwem poczty, liczba ta może jeszcze ulec zwiększeniu.

Rozpocznie się teraz etap oceny wniosków przez Komisję powołaną przez Wojewodę. Ocena ta obejmuje aspekt formalny i merytoryczny. Pod uwagę brane są takie kryteria jak:

  1. poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
  3. podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
  4. zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  5. poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Ocena jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo jego uzupełnienia lub poprawienia. Na podstawie oceny Komisja Wojewody ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.
W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru Wojewoda przedstawia listę zadań rekomendowanych ministrowi właściwemu do spraw transportu, który przedstawia ją Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia.

Nowe horyzonty dróg lokalnych
- Moje korzenie są w samorządzie. Wiem, jak ważne jest bycie blisko Mieszkańców, ich codziennych spraw. Droga w małej miejscowości to nieraz łącznik ze światem, z miejscem pracy, szkołą, przychodnią. To są sprawy, na które trzeba patrzeć z poziomu lokalnego – przez pryzmat tego, co znaczą dla konkretnych ludzi. Fundusz Dróg Samorządowych to nie są środki tylko dla samorządowców. To są środki dla ludzi, na takie właśnie drogi pozwalające realizować codzienne sprawy. Dlatego Fundusz Dróg Samorządowych to nieraz nowe horyzonty dla wielu dróg lokalnych, które długo nie mogły doczekać się przebudowy czy remontu – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o kolejnym uzupełniającym naborze wniosków na dofinansowanie w 2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych GrafikaNOWE PROJEKT FDS nabór 2021
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj