Informacja dotycząca bonu turystycznego w związku z koordynacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych
2020-08-18

Informujemy, iż obsługa bonu turystycznego (jego aktywacja, informacja o rejestrze podmiotów realizujących bon, informacja dotycząca sposobów płatności bonem) następuje poprzez system teleinformatyczny ZUS (https://www.zus.pl/).

W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu bonu (problemy z zalogowaniem się na portal PUE, brak odpowiedniej zakładki, odmowa przyznania bonu mimo posiadania uprawnienia do świadczenia 500+ ) bądź posiadania wątpliwości i pytań należy skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego (tel. 22 11 22 111) bądź wysłać wiadomość elektroniczną do ZUSu na adres (e-mail: bon@zus.pl).

Wskazane jest żeby osoba kontaktująca się z infolinią bądź przesyłająca wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej dysponowała:
•    danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu – tj. składającej wniosek)
•    podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
•    przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
1.    dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
2.    wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
1.    Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
2.    POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
3.    POT wydaje decyzję administracyjną.
4.    POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, których członkowie rodziny przebywają w jednym z krajów UE, EOG czy Szwajcarii – w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, będą uprawnieni do polskiego bonu turystycznego na każde dziecko do ukończenia 18 r. ż, jeśli spełnią jedną z następujących przesłanek:

a)    mieli przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (500+) w dniu 18.07.2020 r. (otrzymali informację o przyznaniu świadczenia 500+ obejmującą dzień 18.07.2020 r.), bądź świadczenie zostało im przyznane po dniu 18.07.2020 roku

b)    mieli przyznane prawo do świadczenia 500+ w formie dodatku dyferencyjnego w dniu 18.07.2020 r. (otrzymali informację/decyzję o przyznaniu prawa do świadczenia 500+  w formie dodatku dyferencyjnego, w wysokości innej niż 500 zł/mc,  obejmującą dzień 18.07.2020 r.) bądź świadczenie w formie dodatku dyferencyjnego zostało im przyznane po dniu 18.07.2020  roku – ze względu na pobieranie niższych świadczeń o charakterze rodzinnym w innym kraju)

c)    w dniu 18.07.2020 posiadali wydaną przez Wojewodę Małopolskiego decyzję odmawiającą prawa do świadczenia wychowawczego w formie dodatku dyferencyjnego, bądź taka decyzja z ich wniosku została wydana po 18.07.2020 roku. (tj. świadczenie w Polsce zostało im odmówione z uwagi na wyższą wysokość świadczeń za granicą)

d)    złożyli wniosek o świadczenie 500+ po 1 lipca 2019 roku, który został przekazany do rozpatrzenia do Wojewody w związku z koordynacją i na dzień ubiegania się o bon – nie został rozpatrzony

e)    złożyli wniosek o świadczenia rodzinne za granicą, w jednym w krajów, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (UE, EOG, Szwajcaria) i wniosek ten został przekazany przez instytucję zagraniczną do rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego:
- i na dzień ubieganie się o bon wniosek pozostaje nierozpatrzony , bądź
- wniosek zagraniczny został uzupełniony polskimi drukami wniosków i  zostało z nich wydane rozstrzygnięcie obejmujące dzień 18.07.2020 r. (przyznanie świadczenia 500+,  przyznanie świadczenia 500+ w formie dodatku dyferencyjnego bądź odmowa świadczenia w formie dodatku dyferencyjnego), bądź
- po 18.07.2020 zostało wydane rozstrzygnięcie  z wniosku zagranicznego uzupełnionego drukami wniosków polskich (przyznanie świadczenia 500+,  przyznanie świadczenia 500+ w formie dodatku dyferencyjnego bądź odmowa świadczenia w formie dodatku dyferencyjnego).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku osób przebywających wraz z całymi rodzinami w innych krajach niż Polska (w związku z przeniesieniem do innego kraju ośrodka interesów życiowych) – członkowie rodzin nie są uprawnieni do polskich świadczeń rodzinnych ( w tym świadczenia 500+) . W ich przypadku należy ubiegać się o świadczenia rodzinne w kraju przebywania całej rodziny.

Z uwagi na powyższe – brak możliwości przyznania świadczenia 500+ na dzieci – osoby te pozbawione są możliwości otrzymania polskiego bonu turystycznego.

20200818 bon turystyczny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj