Ogłoszenie: Nabór wniosków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2020-08-24

W związku z ogłoszeniem Prezesa Rady Ministrów nr 1/2020/RFIL o naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wojewoda Małopolski zaprasza wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski można składać od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia (stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., M.P. z 2020 r. poz. 662).


Wnioski należy składać wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: adres skrytki /ag9300lhke/skrytka. Plik winien zostać opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo profilami zaufanymi odpowiednio przez:
-     wójta/burmistrza/prezydenta miasta,
-     dwóch członków zarządu powiatu lub jednego członka zarządu i osobę upoważnioną przez zarząd,
-     marszałka województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej,
oraz skarbnika.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.

Kwota na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazana zostanie na wskazany we wniosku, wyodrębniony rachunek bankowy, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).

Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.
Wsparcie nie może być przeznaczone na refundację poniesionych wydatków.
Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku inwestycji, do których mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny, jeżeli umowa na realizację projektu nie została jeszcze podpisana oraz nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.

Inwestycje finansowane i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych muszą być oznaczone logo z nazwą Funduszu według wzoru i zasad określonych w załączniku nr 6 do uchwały.

Wszelkie niezbędne informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii uruchomionej przez Ministerstwo Rozwoju pod numerami telefonów:
732 122 500
22 484 84 84
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Ponadto, na stronie www Ministerstwa Rozwoju zamieszczone są najczęściej pojawiające się pytania jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzi dotyczące realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków RFIL:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-pytania-i-odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
1) pod numerem telefonu: 12 39 21 904, 12 39 21 427
2) pod adresem e-mail: achw@malopolska.uw.gov.pl, pjunosza@malopolska.uw.gov.pl.

Załączniki:
1) Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 662);
2) Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów nr 1/2020/RFIL o naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
3) Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) – załącznik nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.; M.P. z 2020 r. poz. 662.

Ogłoszenie [pdf]

RZFIL
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj