Wspólny komunikat Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków ewentualnego zawieszania zajęć w szkołach i placówkach oświatowych
2020-08-27

W związku z informacjami medialnymi dot. decyzji władz Zakopanego o powrocie do stacjonarnego systemu kształcenia dopiero z dn. 28 września br., Wojewoda Małopolski zwraca uwagę, że takie działanie władz samorządowych miasta Zakopane nie ma podstaw prawnych.

Wojewoda Małopolski stanowczo przypomina, że dyrektor szkoły lub placówki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z  2020 r. poz. 910) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogącą stwarzać zagrożenie dla zdrowia uczniów może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Nieuzyskanie opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub uzyskanie opinii negatywnej powoduje, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia innego trybu nauczania niż tryb stacjonarny. Podkreślenia wymaga także, że decyzji o zawieszeniu zajęć nie mogą podejmować samodzielnie władze samorządowe.

Powyższe jednoznacznie wynika z norm ujętych odpowiednio ustępami 2a i 2c §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stanowczo stwierdza, że na chwilę obecną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem nie wydał takiej opinii dla szkół i placówek z terenu miasta Zakopane.

Wojewoda Małopolski podkreśla, że cytowane normy winny być bezwzględnie przestrzegane zarówno przez władze samorządowe, jak i dyrektorów szkół lub placówek.

Dodatkowo Wojewoda Małopolski przypomina, że zawieszone zajęcia, o ile do takiego zawieszenia w poszczególnych przypadkach mogłoby dojść, winny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy Prawo oświatowe.

Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że zorganizował spotkania ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkoli w Małopolsce. Podczas konferencji byli obecni pracownicy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy w sposób merytoryczny przedstawili wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i odpowiadali na pytania dyrektorów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na stanowisku, że co do zasady wszystkie szkoły i placówki powinny rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym. Kurator podkreśla, że w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów należy kategorycznie przerwać stan niepewności i destabilizacji, w jakim tkwią od marca tego roku. Obowiązkiem wszystkich dorosłych jest otoczenie młodych ludzi troskliwą opieką, przywrócenie ich do życia we wspólnocie szkolnej. Tylko umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami oraz  koleżankami i kolegami, może w procesie nauczania i wychowania zatrzymać traumę dzieci i młodzieży pozostających w izolacji od marca tego roku. Małopolski Kurator Oświaty apeluje do wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli, aby zapewnili swoim uczniom warunki do spokojnego, bezpiecznego funkcjonowania w przyjaznym środowisku szkolnym.

Kraków, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Łukasz KMITA - Wojewoda Małopolski,
Barbara NOWAK - Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie,
Jarosław FOREMNY - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj