Udogodnienia dla obywateli Białorusi
2020-10-12

W obliczu pogarszającej się sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi, przejawiającej się rosnącą skalą protestów związanych z ogłoszeniem wyników wyborów prezydenckich oraz silnymi represjami, z jakimi spotkali się demonstrujący – Rada Ministrów na czele z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, zaproponowała pewne rozwiązania skierowane bezpośrednio do obywateli Białorusi.

2 października 2020 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące obywateli Białorusi.
Pierwsze z nich umożliwia im uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu studiów w przypadku odbywania kursu przygotowawczego w celu podjęcia w przyszłości nauki na studiach w Polsce.

Czym jest kurs przygotowawczy?
Są to zajęcia (głównie językowe) mające przygotować cudzoziemców do podjęcia studiów na terytorium RP.
Omawiane rozwiązanie ułatwi obywatelom Białorusi otrzymanie wizy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, a co za tym idzie legalizacji pobytu na terytorium RP. Dodatkowo, uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie studiów oznacza możliwość wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP na tych samych zasadach, co obywatele Polski.

Drugie rozporządzenie dotyczy zwolnienia obywateli Białorusi z obowiązku wykazania, że posiadają dodatkowe środki na pokrycie kosztów zamieszkania wymaganych w przypadku starania się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu studiów.
Powyższe rozwiązanie ułatwi obywatelom Białorusi uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu studiów poprzez zwolnienie ich z obowiązku wykazania części środków finansowych, tj. tzw. kosztów zamieszkania.
Omawiane udogodnienia odnoszą się również do zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, mobilności długoterminowej naukowca, zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty i dla wolontariusza.

Czym są koszty zamieszkania?
Jest to kwota opłat związanych z zamieszkaniem. Obejmują: stałe opłaty związane z  użytkowaniem lokalu (np. czynsz), a ponadto opłaty za energię, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
Oznacza to, że obecnie obywatele Białorusi starający się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu studiów będą musieli wykazać posiadanie:

  • środków finansowych na utrzymanie na terytorium RP - 701 zł na każdy miesiąc pobytu (pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres 15 miesięcy) dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na każdą osobę jeśli student jest osobą w rodzinie;
  • środków finansowych na pokrycie opłat za naukę – jeśli studia są płatne;
  • środków  finansowych na pokrycie podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 zł).

Powyższe rozwiązania odnoszą się również do zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, mobilności długoterminowej naukowca, zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty i dla wolontariusza.

Treść omawianych rozporządzeń można znaleźć poniżej:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001690
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001688

W sprawach dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zachęcamy do kontaktu z Infolinią INFO.OPT Wydziału Spraw Cudzoziemców, dedykowaną sprawom obywateli państw trzecich, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 pod nowym numerem telefonu: 12 210 20 20.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu projektu: „I 3 INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA. Projekt Wojewody Małopolskiego dedykowany obywatelom państw trzecich”, współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

20201012 SOLIDARNI-120201012 nowy numerbIAŁORUŚ_A4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj